انگيزش در جهانگردی:/پایان نامه درباره تبلیغات و جذب گردشگر

دانلود پایان نامه

انگيزش در جهانگردی:

مقصود از انگيزش نيروهايی است كه در درون فرد و در محتوای اجتماعي مشخص مي‌تواند او را به انجام رفتاري سوق دهد. تعريفي ديگر انگيزش را نشانگر چراهاي رفتار آدمي دانسته است.(الوانی ودهدشتی،1390، 109)

“لومسدن”[1] انگيزه را گرايشاتي مي‌داند كه فرد براي رسيدن به رضايت و خشنودي انجام مي‌دهد و به شيوه‌هاي گوناگوني بروز مي‌نمايد.(لومسدن،1384، 62)

از سوي ديگرانگيزش نيروهاي سوق دهنده و كشاننده‌اي تعريف شده که به رفتار پايداري كه به هدف‌هاي بخصوصي معطوف است مي‌انجامند.(محی الدین بناب،1384، 87)

به طور كلي انگيزش را مي‌توان حالتي در افراد دانست كه آنان را به انجام عمل و رفتار خاصي متمايل مي‌سازد . در جهانگردی مقصود از عوامل انگیزشی نیروهایی است که در درون فرد موجب حرکت وی برای سفر می شود. مطالعه و بررسي انگيزه به ويژه در جهانگردي برگرفته از يك سري زمينه‌هاي مطالعاتي است كه به نگرش‌هاي متفاوت ختم شده است.

“مك اينتاش”[2]و “گلدنر”[3] چهار مقوله انگيزه‌اي را در جهانگردي مورد استفاده قرار مي‌دهند:

1ـ انگيزه‌هاي (محركه‌هاي) فيزيكي: اين انگيزه‌ها مربوط به تازه كردن ذهن و بدن، اهداف مربوط به سلامتي، ورزش و تفريح هستند. اين گروه از انگيزه‌ها به نظر با آن دسته از فعاليت‌ها كه تنش را تقليل مي‌دهند در ارتباط می باشند.

2ـ انگيزه‌هاي فرهنگي: اين محركه‌‌ها از طريق تمايل به ديدن و شناختن ديگر فرهنگ‌ها، آموختن دانش در مورد اتباع يك كشور، سبك زندگاني آن‌ها، موسيقي، هنر، فولكلور، رقص و غيره شناسايي مي‌شوند.(کوپر و دیگران، 1384، 36)

3ـ انگيزه‌هاي بين فردي: اين محركه‌ها شامل تمايل به ملاقات  مردم جديد، دوستان يا اقوام و جستجوي تجارب جديد و متفاوت مي‌باشد.

4ـ انگيزه‌هاي مقام و موقعيت: اين محركه‌ها شامل تمايل براي ادامه‌ي سرگرمي‌ها و آموزش بوده و در مواردي شامل تمايل به شناخت و توجه از سوي ديگران مي‌گردند.           (همان منبع، 36)

مجموع تأثيرات اين انگيزه‌ها به خلق يك تصوير ذهني از منطقه‌ي ديدني كمك مي‌كند و در اغلب مناطق به صورت تلاش براي گرفتن چهار عنصر معروف توريسم يعني ساحل، ماسه، خورشيد و مسائل جنسي تجلي مي‌يابد.(لی، 1384، 40)

2-3-2 عوامل مؤثر بر انگيزه‌هاي سفر:

عوامل مؤثر بر انگيزه‌هاي سفر و تمايل به مسافرت را مي‌توان در زمينه‌هايي چون شكل يا سبك زندگي كه شامل درآمد، كار و اشتغال، مدت تعطيلات و ميزان تحصيلات همچنين چرخه‌ي زندگي كه شامل: جنس، سن و شرايط محلي فرد بر نوع تقاضاي جهانگردي است، جستجو کرد. از سوي ديگر تأثيراتي وجود دارند كه در سطح ملي عموميت داشته و تشكيل دهنده‌ي جهان بيني تمايل به مسافرت شامل توسعه‌ي اقتصادي، مشخصه‌هاي جمعيت و ريشه‌هاي سياسي مي‌باشد.( كوپر و ديگران، 1387،41)

در مورد عامل جنس مي‌توان گفت:‌ مردها ساده‌تر مي‌توانند به سفر بپردازند در حاليكه زنان از اين نظر با مشكل روبه‌رو هستند. خانواده نيز از عوامل تأثيرگذار در انگيزه‌ي سفر مي‌باشد. خانواده‌هاي پرچمعيت كمتر به جهانگردي مي‌پردازند و خانواده‌هايي كه داراي كودكان خردسال هستند كمتر مشتاق سفر هستند. سن نيز در تمايل به سفر تأثيرگذار است. افراد جوان قدرت تحمل سفرهاي طولاني و سخت را دارند در حالي كه افراد مسن قدرت تطبيق كمتري با محيط داشته و از سفرهاي سخت دوري مي‌گزينند. ميزان تحصيلات نيز در انتخاب نوع سفر افراد اثر مي‌گذارد. كساني كه داراي تحصيلات عالي هستند، عموماً مايلند به سفرهايي بروند كه با موقعيت اجتماعي آنان سازگار است ولي افراد با تحصيلات پايين طرفدار سفرهاي خاص خود هستند.(الوانی و دهدشتی،1390)

2-3-3 نظریه های انگیزش در جهانگردی :

تلاش‌هايي متمركز و منظم انجام شده است تا درباره انگيزه‌هاي مسافر و جهانگرد تئوري‌هايي ارائه شود. در اين راستا در مورد انگيزش نظريه‌هاي بسياري ارائه شده است كه هر كدام وجهي از آن را توصيف مي‌كنند. نظريه‌هاي انگيزشي بر نيازها، هدف‌ها و ارزش‌هايي كه رفتار انسان را برمي‌انگيزند، هدايت مي‌كند تأكيد مي‌ورزند.(کریمی،1386، 73)

یکی از  تلاش‌ها و ارائه‌ي نظريه‌ي مربوط به رفتار جهانگرد، فرآيند پنج مرحله‌اي «ماتيسون»[4] و «وال»[5] مي‌باشد كه تحت تأثير چهار عامل مرتبط قرار دارد:

1ـ مشخصه‌ي جهانگرد (سن، تحصيلات، درآمد و انگيزه‌ها)

2ـ آگاهي در مورد مسافرت (تصوير جهانگرد از امكانات، خدمات و مقاصد)

3ـ منابع مقصد (جاذبه‌ها)

4ـ مشخصه‌هاي مسافرت (مسافت و طول مسافرت)

از نظر آن‌ها فرايند پنج مرحله‌اي رفتار مسافرت عبارتند از:

1ـ نياز احساس شده يا تمايل به سفر: تمايل به سفر احساس شده و دلايل مثبت و منفي آن تجزيه و تحليل مي‌شود.

2ـ جمع‌آوري و ارزيابي اطلاعات: كسب اطلاعات و آگاهي از بروشور، مواد تبليغاتي، دوستان و اقوام و آژانس‌هاي مسافرتي.

3ـ تصميم‌گيري مربوط به مسافرت: بازديد از منطقه مورد نظر يا مقصد، شكل سفر و امكانات مربوطه.

4ـ آمادگي سفر و تجهيزات: مسافرت بعد از انجام رزرواسيون، سازماندهي بودجه و سفر انجام مي‌شود.

5ـ ارزيابي رضايت از سفر: در طول سفر و بعد از آن تجربه‌ي كلي ارزيابي شده و نتايج آن بر تصميم‌گيري نهايي مسافرت بعدي مؤثر است. اين الگو بر جستجوي فعالانه اطلاعات توسط مصرف كننده و اهميت عوامل تأكيد دارد.(لی،1384،41 )

Lumsdon 1.

  1. Makintash

3.Goeldner

  1. Mathieson

2.Wall

دانلود پایان نامه