توانمندسازي کارکنان:/پایان نامه کيفيت کار و تعهد سازماني

توانمندسازي کارکنان

مفهوم توانمندسازي کارکنان در طي ده سال گذشته شهرت بسياري پيدا کرده است. دو تن از صاحب نظران دو نظريه کاملاً متفاوت از توانمندسازي کارکنان ارائه کرده‌اند. برخي از اين افراد، بر اين باورند که توانمندسازي به تفويض اختيارات و مسئوليت مربوط مي‌شود و آن را فرآيندي از بالا به پايين مي‌دانند که طي آن مديريت ارشد دورنماي خود را کاملاً مشخص نموده و آن را بر عهده کارکنان مي‌گذارند. براساس اين ديدگاه که کان را ديدگاه مکانستيک (ايستا) مي‌نامند، تفويض اختيار تصميم‌گيري، از طريق مرزبندي‌ها و واگذاري مسئوليت به طور دقيق انجام مي‌شود که موجب افزايش کنترل مديريت مي‌شود.

ديدگاه دوم آن را ديدگاه ارگانيک مي‌نامند، براين باور است که توانمندسازي، رويکردي از پايين به بالا است و بر مفاهيمي نظير ريسک‌پذيري آگاهانه، رشد و تغيير، اعتماد و مالکيت، تأکيد مي‌کند. در اين شيوه کارکنان به عنوان کارآفرينان و مالکين مطرح مي‌شوند که تصميمات هوشمندانه اتخاذ مي‌کنند (نجفي، 66:1385).

توانمندسازي يک رويکرد مديريتي است که به کارکنان اختيار اساسي داده مي‌شود تا خودشان به اختيار تصميم بپردازند. به عبارت ديگر توانمندسازي عبارت است از تفويض اختيار به غير مديران براي اتخاذ تصميمات مهم سازماني که در اين صورت اغلب کارکنان به صورت تيمي گروهبندي مي‌شوند و سپس براي فعاليت‌هاي خود مديريتي همچون استخدام، اخراج، آموزش افراد، تعيين اهداف و ارزيابي کيفيت نتايج، مسئوليت کامل به تيم داده مي‌شود. توانمندسازي زماني اتفاق مي‌افتد که کارکنان به اندازه کافي آموزش ديده باشند، تمامي اطلاعات مربوط به کار فراهم گرديده باشد، ابزار ممکن در دسترس باشند، تمامي اطلاعات مربوط به کار فراهم گرديده باشد، ابزار ممکن در دسترس باشد، افراد کاملاً درگير کار باشند، در تصميمات مشارکت کنند و براي نتايج مطلوب، به آن‌ها پاداش مناسب داده شود (مقيمي، 408:1386).

2-1-6-3- مهندسي مجدد (بازمهندسي) سازمان

بازمهندسي که از نهضت مديريت کيفيت جامع نشأت گرفته است، در سال‌هاي اخير توجه قابل ملاحظه‌اي را به خود جلب کرده است. کوتاه‌ترين تعريف مهندسي مجدد سازمان در همه چيز از نو آغاز کردن است. مهندسي مجدد به معناي کنار گذاشتن نظم موجو و بر پا کردن نظامي نوين است. نويسندگان کتاب مهندسي مجدد سازمان تعريفي رسمي از اين مفهوم را چنان بيان مي‌کنند: بازانديشي بنيادين و طرحي نو و ريشه‌اي فرآيندها براي دستيابي به بهبود و پيشرفتي چشم‌گير در معيارهاي حساس امروزي همچون قيمت، کيفيت، خدمات و سرعت (همر وچمپي، 1375، به نقل از نجفي، 66:1385).

و پيشرفتي چشم‌گير در معيارهاي حساس امروزي همچون قيمت، کيفيت، خدمات و سرعت (همر وچمپي، 1375، به نقل از نجفي، 66:1385).