عملکرد سازمانی/پایان نامه درباره سرمایه فکری

دانلود پایان نامه

عملکرد سازمانی

موضوع ارزيابي عملكرد يكي از مباحث گسترده اي است كه دامنه وسيعي از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بوده اند و گزارش ها و مقالات جديدي درباره آن نوشته شده است.به علاوه بازار نرم افزارهاي كاربردي در اين زمينه نيز رشد بسياري كرده است . اما با وجود مدل ها و چارچوب هاي فراوان در اين زمينه برخي مدل هاي مفهومي، محققان بيشترين اثر را بر روي شكل دهي اين زمينه خاص داشته اند. اما به منظور بررسي مدل هاي ارزيابي عملكرد ارائه تعريفي از آن ضروري است.

ارزيابي عملكرد عبارت است از: »فرآيند كمّي كردن كارآيي و اثربخشي عمليات«

سازمان هاي تجاري در گذشته از شاخص هاي مالي به عنوان تنها ابزار ارزيابي عملكرد استفاده مي كردند تا اينكه جانسون و كاپلن در اوايل دهه 1980 (سیدنقوی و همکاران،1391) پس از بررسي و ارزيابي سيستم هاي حسابداري مديريت بسياري از ناكارآيي هاي اين اطلاعات را براي ارزيابي عملكرد سازمان ها نمايان ساختند كه اين ناكارآيي ناشي از افزايش پيچيدگي سازمان ها و رقابت بازار بود لذا استفاده از سيستمهاي ارزيابي عملكرد كه تنها بر شاخص هاي مالي متكي هستند مي تواند موجب بروز مشكلاتي براي سازمان شود كه برخي از اين مشكلات به شرح زير است.

از آنجا كه شاخصهاي مالي با استراتژي هاي سازمان ارتباط پيدا نمي كنند ممكن است با اهداف استراتژيك سازمان تضاد داشته باشند و موجب پديد آمدن مشكلاتي در تدوين مي تواند به » نرخ برگشت سرمايه«  استراتژي شوند. به عنوان مثال افراط در استفاده از بهبودهاي كوتاه مدت منجر شود.

 • معيارهاي سنّتي نظير كارآيي هزينه و مطلوبيت ممكن است باعث فشار آمدن به مديران در جهت توجّه به نتايج كوتاه مدت شده و در نتيجه هيچ گونه حركتي به سمت بهبود صورت نگيرد.

 

 • شاخص هاي مالي گزارش دقيقي درباره هزينه فرآيندها، محصولات و مشتريان نمي دهند و تنها بر فرآيند كنترل بخشي به جاي كل سيستم تأكيد دارند.

 

 

 • شاخص هاي مالي قادر به تشخيص هزينه هاي كيفي به شكل دقيق و مناسب نيستند و تنها توليد بيشتر را تشويق مي كنند.

نواقص و كمبودهاي سيستم هاي سنّتي ارزيابي عملكرد به انقلابي در مديريت عملكرد منجر شد به طوري كه محققان و كاربران به سمت خلق سيستم هايي حركت كردند كه اهداف و محيط فعلي را مورد توجّه قرار دهند و بدين ترتيب فرآيندهاي متعددي براي استفاده سازمان هاي مختلف ايجاد گرديد. همچنين چارچوبهاي بسياري براي پشتيباني اين فرآيندها پيشنهاد شد كه هدف اينگونه چارچوبها، كمك به سازمان ها براي ارزيابي درست و شايسته عملكردشان است.(سیدنقوی و همکاران،1391)

 

2-15 تعاریف ارائه شده درباره عملکرد سازمانی

 • تعریف عملکرد از دید نیلی و همکاران(2002): فرآیند تبیین کیفیت اثربخشی و کارآیی اقدامات گذشته.(رهنورد،1387)

 

 • سنجش عملکرد از نگاه مولین(2002): ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان ها و ارزش آفرینی آن ها برای مشتریان و دیگر ذینفعان. (رهنورد،1387)

 

 

 • سنجش عملکرد به زعم نانی و همکاران(1990): سنجش عملکرد عبارت است از فرآیند حصول اطمینان از این که یک سازمان راهبردهایی را دنبال کند که به تحقق اهداف منجر می شود. (رهنورد،1387)

 

 • (کاسیو،1989): عملكرد سازماني عبارت است از به نتيجه رساندن وظايفي كه از طرف سازمان بر عهده نيروي انساني گذاشته شده است (قربانی زاده و دیگران،1391)

 

 • سنجش عملکرد از نگاه میکا هالونا و آنتی لونکویست: آنها از سنجش عملکرد به عنوان فرآیندی که برای تعیین و اندازه گیری خصیصه های مرتبط با عملکرد اهداف سنجش به کار می روند یاد می کنند.(حسین پور و آذر،1390)

 

 • روس و همکاران(2012): در تعریف عملکرد می توان بیان کرد که توانایی سامانه سنجش در دستیابی به نتایج مرتبط با اهداف سنجش است.(روس و همکاران،2012،به نقل از عطافر و همکاران،1392)

 

 • کاسیو ارزیابی عملکرد را توصیف نظام‌دار نقاط قوّت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در رابطه با اجرای وظایف محوّله تعریف می‌کند.(بیک زاد و دیگران،1388)

 

 • وردر و دیویسمعتقدند: ارزیابی عملکرد فرآیندی است که عملکرد شاغل با آن اندازه‌گیری می‌شود و هنگامیکه درست انجام شود کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتاً سازمان از آن بهره‌مند خواهد شد.(روح اله تولایی،2007)

 

 • میکا هانولا و آنتی لونکویست سنجش را تخصیص مؤثّر نسبت های عددی به کیفیت های مرتبط بر پایه فرآیندهای تجربی و علمی می دانند.(حسین پور و آذر،1390)

 

 • فرهنگ انگلیسی آکسفورد عملکرد را به عنوان « اجرا، به کار بستن، انجام دادن هر کار منظّم یا تعهّد شده » تعریف می کند.(عطافر و دیگران،1392)

 

 • دربان آستانه و دیگران (1392): عملکرد سازمانی به چگونگی مأموریتها و وظایف و فعّالیتهاي سازمانی و نتایج آنها اطلاق میگردد. ارزیابی به فرآیند پیچیدة سنجش، ارزشگذاري و قضاوت در خصوص عملکرد اطلاق میشود. (عطافر و دیگران،1392)

 

 • میرسپاسی (1386): ارزیابی عملکرد عبارتست از سنجش سیستماتیک و منظم کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه آنها در مشاغل محوّله و تعیین پتانسیل موجود در آنها جهت رشد و بهبود.(بیک زاد و علیزاده،1388)
دانلود پایان نامه