كنوانسيون نمانكلاتور//پایان نامه درباره سازمان گمرك جهاني

كنوانسيون نمانكلاتور

كميته سيستم هماهنگ شده، كميته متحول شده نمانكلاتور است كه كنوانسيون آن هم زمان با كنوانسيون هاي ارزش و تشكيل شوراي همكاري گمركي در 15 دسامبر1950 ميلادي به تصويب رسيد. اين كميته از كميته اصلي: دائمي و فني سازمان جهاني گمرك است.اصلي است چون زير نظر مستقيم شوراي سازمان است،‌دائمي است چون فعاليت آن با انجام وظيفه اي معين چون تدوين نمانكلاتور سيستم هماهنگ شده به پايان نمي رسد و منحل نمي شود، چون وظيفه دارد نمانكلاتور را به روز كرده و وظايف مربوط به آن را، انجام دهد. از كميته هاي فني سازمان محسوب مي شود. چون موضوع فعاليت اين كميته يعني طبقه بندي كالا در تعرفه و تعرفه گذاري كالا، از موضوعات فني در امور گمركي است.[1]

بعد از تشكيل شوراي همكاري گمركي در 1952 و با توجه به اينكه يكي از فلسفه هاي تشكيل اين سازمان،‌نظارت بر به كارگيري نمانكلاتور و به روز كردن آن بود تا به سرنوشت نمانكلاتور جامعه ملل متحد دچار نشود.  در ابتدا شوراي همكاري گمركي، كميته موقت نمانكلاتور را در 23 مي 1953 تشكيل داد تا نمانكلاتور موضوع كنوانسيون نمانكلاتور 1950 كه در 4 نوامبر 1952 تدوين و آماده شده بود را فعال نمايد. اعضاي كميته اصلي نمانكلاتور را نمايندگان تمامي كشورهاي عضو كنوانسيون نمانكلاتور تشكيل مي دادند.

در اجلاس كميته نمانكلاتور كه هر سال دو بار و هر بار به مدت دو هفته تشكيل مي شد، علاوه بر كشورهاي عضو، نمايندگان سازمان هاي بين المللي و منطقه اي و كشورهاي غير عضو نيز به عنوان ناظر شركت مي كردند.

 گفتار اول- كنوانسيون سيستم هماهنگ شده طبقه بندي كالا

فهرست (نمانكلاتور) تعرفه ”سيستم هماهنگ” به عنوان مبناي وصول حقوق و عوارض گمركي و تنظيم آمار تجارت بين المللي تقريبأ از طرف كليه كشورها مورد استفاده قرار ميگيرد . با بكارگيري سيستم هماهنگ اين اطمينان حاصل مي شود كه آمار بدست آمده از گمركات، دقيقأ با استاندارد بين المللي مطابقت مي كند. در حال حاضر 176 كشور و گمرك يا اتحاديه اقتصادي (شامل 102 كشور متعاهد كنوانسيون   كه در حدود 98 درصد از تجارت جهاني را در اختيار دارند، از سيستم هماهنگ استفاده مي نمايند. بنابراين،‌سيستم  هماهنگ يكي از مهمترين ابزار تجارت جهاني به شمار مي رود.)

اگر چه امروز سيستم هماهنگ ،‌ابزاري جهت حصول اطمينان از وصول صحيح درآمدهاي گمركي است، انگيزه اوليه تدوين آن در طول دهه هاي 1970 و 1980 بكارگيري ابتكار عمل در تسهيل تجارت بوده است.

از آن زمان به بعد سيستم هماهنگ تبديل به ”زبان واقعي تجارت“ گرديده است .  مطالعات انجام شده بسياري نشان مي دهد كه هر دو بخش خصوصي و عمومي در حفظ و نگهداري سيستمهاي متفاوت طبقه بندي كالاها در كشورهاي گوناگون ، متحمل هزينه هاي سنگيني شده اند. هر چند سيستم هماهنگ به گونه اي طراحي شده كه بتوانند يك سيستم استاندارد بين المللي بوده و از هزينه هاي مضاعف جلوگيري كند. اما بايد توجه داشت كه اينگونه هزينه ها را نمي توان بطوركامل حذف نمود.

سازمان جهاني گمركي اين سيستم را با اهداف چند منظوره اي گسترش داده و در حال حاضر مبنايي در موارد ذيل بكار ميرود:

  • تعرفه هاي گمركي
  • جمع آوري آمار تجارت بين المللي
  • قواعد مبدأ
  • جمع آوري ماليات هاي داخلي
  • مذاكرات تجاري (مثلأ برنامه هاي اعطاي امتيازات تعرفه اي سازمان تجارت جهاني)
  • آمار ها و تعرفه هاي حمل و نقل
  • نظارت بر كالاهاي تحت كنترل (همچون اسلحه ،‌مواد مخدر،‌سلاحهاي شيميايي ، مواد آسيب زننده به لايه ازون، گونه هاي در حال انقراض اعم از گياهي و جانوري )
  • حوزه هاي تحت كنترل گمركي و رويه ها شامل ارزيابي خطر ، فن آوري اطلاعات و ايجاد انطباق

سيستم هماهنگ از طريق ”مجموعه نظرات كارشناسي در مورد طبقه بندي“  و يادداشتهاي توضيحي،‌ پشتيباني ميشود. اين امر كاربرد يكسان و منطقي قوانين طبقه بندي را تضمين مي نمايد. بدين ترتيب،‌ ترخيص بي دردسر واردات و صادرات امكانپذير ميگردد. چرا كه اين امر در ايجاد روابط كاري خوب بين گمرك و تجار، عنصر بسيار مهمي است.

[1] www.irica.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx?.14/8/93.