مسئولیت قراردادی/پایان نامه درمورد موانع بیمه مسئولیت

دانلود پایان نامه
  • مسئولیت قراردادی

‌ برخی بر این عقیده‌اند که مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن خسارتی به متعهدله وارد نماید که در این صورت متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. براین اساس مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می باشد (امامی، 1352، 3) برخی نیز عقیده دارند که مسئولیت قراردادی مسئولیت متعهد در عقد است که یا تعهد خود را انجام نمی­دهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده است به پایان نمی رساند. به بیان دیگر در مسئولیت قراردادی متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نمی آورد خواه در انجام ندادن تعهد، تعمد داشته و خواه عدم انجام بواسطه مسامحه متعهد باشد. (جعفری لنگرودی، 1372، 288)

  • شرایط مسئولیت قراردادی

1-1-2-1           ‌ وجود قرارداد

برای اثبات مسئولیت قراردادی وجود و اثبات قرارداد، امری ضروری است و احراز رابطۀ قراردادی میان خواهان و خوانده یكی از اركان مسئولیت قراردادی است و این رابطه فقط در مورد طرفین قراردادی باید باشد، و اگر طرف قرارداد به شخص دیگری كه خارج از قرارداد است ضرری بزند، این مسئولیت قراردادی نخواهد بود.

1-1-2-2           رابطۀ علیت بین خسارت و عدم اجرای قرارداد

باید بین خسارت وارده و قرارداد، چنان رابطه‌ای باشد كه بتوان گفت  خسارت در نتیجۀ عدم اجرای تعهد به بار آمده است؛ برای مثال در عقد بیع اگر فروشنده، مبیع را تحویل ندهد و ضرری از این بابت به مشتری برسد، این در نتیجۀ مسؤلیت قراردارد. ارکان مسؤلیت قراردادی عبرارت است از:

  • تخطّی: اینكه متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نیاورد.
  • اثبات ضرر: «دادگاه در صورتی حکم به خسارت خواهد داد كه ضرر اثبات شود».

(برداشت از ماده 520 آئین دادرسی مدنی)

  • رابطۀ سببیّت: «این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن باشد».

(برداشت از ماده 520 آئین دادرسی مدنی)

  • تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله

‌ در نوع اول متعهد مکلف به احتياط و تهيه مقدمات است درحالي که در تعهد به نتيجه حصول نتيجه موضوع توافق قرار گرفته است. براي تفکيک آن معيارهايي ارايه شده است و طرح موضوع موافقان و مخالفاني را نيز به دور خود جمع ساخته است. غلبه طرفداران نظريه تفکيک تعهد بر اساس مفاد آن، اين روزها، قابليت اعمال آن را در تمام انواع تعهدات اعم از قهري و قراردادي فراهم ساخته تاجايي که متون قانوني برخي کشورها از جمله مصر و اسنادهاي بين المللي به صراحت اين مفاهيم را پذيرفته‌اند و حتي به برخي شبهه ها نيز پاسخ گفته‌اند (بحرالعلوم، 1373، 172).

  • مسئولیت جزایی (کیفری)

به طور کلي بايد گفت الزام شخص به پاسخگويي در برابر تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئوليت کيفري» يا «مسئوليت جزايي» مطرح مي شود. با اين وجود، در هيچ يک از قوانين جزايي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت کيفري به طور مشخص بيان نشده است. به هر حال مسئوليت کيفري نوعي الزام شخصي به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب پديده جزايي يا جرم است.

در واقع مسئوليت کيفري پلي است ميان جرم و مجرم. يعني عملي که جرم تلقي مي شود بايد به نحوي به يک شخص منتسب شود، اين شخص همان مجرم است (تقوایی، 1389، 102).

  • مسئولیت قهری

‌ فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با یکدیگر ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری ضرر می رساند، مسئولیت غیر قراردادی یا خارج از قرارداد محقق است. مسئولیت قهری مسئولیت جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون و عرف خطا محسوب می شود. (النقیب، 1984 م، 30) همچنین گفته می شود که مسئولیت قهری، مسئولیت ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است. چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوی برای مطالبه خسارت تقویم نشده، قابل جبران است. (بادینی، 1384، 37)

دانلود پایان نامه