مفهوم مدیریت دانش:/پایان نامه چرخه دانش و مسیر شغلی

مفهوم مدیریت دانش

مدیریت دانش، چیزی نیست جز مدیریت سرمایه دانشی از ابتدا تا انتهای دوره حیات آن، به تعبیر واضح‌تر، مدیریت دانش، شامل خلق دانش، کسب دانش، ذخیره‌سازی دانش، انتشار وبه اشتراک‌گذاری دانش و بالاخره بکارگیری دانش است. سازمان باید به خوبی بتواند دانش مورد نیاز خود را شناسایی کند، درصورت لزوم، آنرا خلق کند، یا اینکه از منابع خارج ازسازمان کسب نماید. دانش خلق شده یا کسب شده، باید با نیازهای سازمان تطبیق داده شده و به تعبیری، آماده شود وبه صورت مناسب، ذخیره شود تا در زمان و مکان و شرایط مورد نیاز، مورد استفاده قرارگیرد.

در این بین، دانش نباید به صورت یک آب راکد، در جایی محبوس شود. دانش بایستی مانند یک چشمه جوشان در سازمان (در هر جایی که نیاز است و در هر زمان که نیاز است) جریان داشته باشد و همه کسانی را که تشنه آن هستند، سیراب کند. همانطور که آب راکد، ارزش چندانی ندارد و بعد از مدتی می‌گندد، دانش به اشتراک گذاشته نشده هم، ارزش چندانی ندارد و سر منشأ خیر و برکت زیادی نخواهد بود (شرکت مشاوران توسعه آینده، 1385).

دل و گریسون[1] (1998) مديريت دانش را به عنوان يک راهبرد تعريف می‌کنند که بايد در يک شرکت توسعه داده شود. برای اينکه مطمئن باشيم دانش به افراد درست در زمان مورد نياز می‌رسد، به طوری که آنها دانش را به اشتراک گذارند و از اطلاعات برای بهبود وظايف‌ سازمان استفاده می‌کنند.

کارل‌اسیوبی[2] (2003) مدیریت دانش را به عنوان فرآیند خلق ارزش از دارایی‌های نامحسوس سازمان تعریف می‌کند .

مالهوترا[3] (1998) یکی از پرکارترین افراد در این زمینه بیان می‌کند که مدیریت دانش دربرگیرنده فرآیندهای سازمانی است که به دنبال ترکیب هم افزای ظرفیت پردازش داده و اطلاعات توسط فناوری اطلاعات با ظرفیت نوآوری و خلاقیت منابع انسانی می‌باشد.

تاونلی[4] (2001) مدیریت دانش را به عنوان مجموعه‌ای از فرآیندها تعریف می‌کند که دانش موجود در سازمان را در جهت دستیابی به اهداف و ماموریتهای سازمان، ایجاد و به اشتراک می‌گذارد.

مديريت دانش عبارتست از يک راهبرد بهينه‌سازی كسب و كار به طريق نظام‌مند و تعهدی كه اطلاعات ضروری برای كسب و كار را به نحوی انتخاب، پالايش، ذخيره، سازمان دهی و جمع‌بندی می‌كند كه عملكرد كاركنان و رقابت‌پذيری شركت را بهبود می‌دهد (برايان بروجرون، 1386).

بلانت معتقد است که مدیریت دانش فرآیندی است که سازمان‌ها از آن طریق اطلاعات جمع‌آوری شده خود را بکار می‌برند (ابطحی و صلواتی، 1385: 6).

پتراش (1996 (معتقداست: مديريت دانش فراهم نمودن دانش درست براى افراد مناسب و در زمان مناسب است تا آنها بتوانند بهترين تصميم را بگيرند و بکمن (1997) مديريت دانش را اينگونه تعريف می‌كند: رسمی‌سازى دسترسى به تجارب، دانش و تخصصى كه قابليت‌هاى جديد ايجاد می‌كند، عملكرد مديران عالى را ممكن می‌سازد، نوآورى را تشويق می‌كند و ارزش مشترى را ارتقا می‌دهد (سادات هاشمی، 1389). در جدول2-4 برخی تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش توسط اندیشمندان مختلف آمده است.

 

 

[1] . Dell. C. and C.J.Grayson

[2]. Karl Sveiby

[3] . Malhotra

[4] . Townley