نقش فن آوری اطلاعات در بیمه:(پایان نامه استفاده بهینه ازفن آوری اطلاعات در بیمه)

دانلود پایان نامه

نقش فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه

صنعت بیمه از فعالیت های مهم هر کشوری است که در کنار فعالیت های بانک داری و تولیدی،نقش به سزایی در رشد و تعالی کشور دارد. در این خصوص فن آوری ارتباطات و اطلاعات نقش عمده ای در این مقوله دارد و می تواند در بهینه سازی فرآیند های جاری و کاهش هزینه های داخلی شرکت های بیمه و به تبع آن ایجاد بازارهای جدید کمک کند.استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی زمینه های مربوط به این صنعت تاثیر اساسی دارد.تمرکز یافتن بر همه فرآیند های کاری در یک جریان واحد اطلاعاتی،هزینه گرد آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات را به میزان زیادی کاهش می دهد.از آنجا که فن آوری موثر اطلاعات نزد بیمه گران عاملی کلیدی برای ایجاد ارزش محسوب می شود،فن آوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی به آنها این توانی را می دهد که ارتباطات کلیدی را در زنجیره ی ارزش ها بازسازی و عقلانی کند(کیتا و لی[1]،2005).

از اساسی ترین کاربرد های فن آوری اطلاعات،استفاده از آن در بخش خدمات است.صنایع خدماتی نظیر بانکداری،بیمه،بازاریابی،تجارت،آموزش،گردشگری و … از فن آوری اطلاعات نفع زیادی برده اند.از این نوآوری ها فن آورانه در صنعت بیمه می توان از بیمه الکترونیکی نام برد.بیمه الکترونیکی حاصل تحول در فن آوری اطلاعات و ارتباطات است.استفاده از فن آوری اطلاعات در صنعت بیمه باعث افزایش ظرفیت تولید،تخصصی شدن فعالیت ها و بهبود سرعت و کیفیت خدمات خواهد شد.بیمه ی الکترونیکی در یک نگاه کلی به فراهم ساختن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بیمه ای با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی اطلاق می شود(همتی،1382)

ظهور فن آوري اطلاعات منجر به تحول صنايع تولیدي و خدماتی شده است كه صنعت بیمه نیز به عنوان جزئی از صنايع خدماتی از اين امر مستثنی نیست . از آن جايی كه مانند ساير صنايع رقابتی يكی از عوامل مهم رضايت مشتريان درخدمات بیمه اي كیفیت ارائه خدمات است)يعنی دسترسی سريع و ارزان به آن خدمات(، لذا رسیدن به اين مهم، صرف نظر از مزاياي بیشماري كه براي مشتريان داخلی و خارجی بیمه ها دارد، يک مزيت رقابتی در دنیاي پررقابت كنونی است . شركت هاي مالی مبتنی بر وب، با از بین بردن هزينه هاي سنتی و تحويل مناسب كالا ها و خدمات ازطريق اينترنت، هزينه تراكنش ها را كاهش می دهند. تكنولوژي هاي اينترنت نه تنها بر روي كانال هاي توزيع شركت تأثیر دارند، بلكه تمامی فرآيندهاي تجاري شركت را متحول می سازند . امروزه از IT ، در فرآيند پردازش بیمه نامه، وتعیین حق بیمه، تحلیل بازار، پیش بینی فروش وحسابداري استفاده می شود . واضح است كه بیمه، صنعتی وابسته به اطلاعات است ، بنابراين فناوري اطلاعات و ارتباطات می تواند تأثیرات بسیار زيادي برآن داشته باشد. پیشرفت اينترنت در صنعت بیمه سرعت كمتري از بانك داري برخط داشته است. دو دلیل عمده وجود دارد كه شركت هاي بیمه را به سمت فعالیت هاي برخط سوق می دهد، دلیل اول اينكه امكان دسترسی برخط و ارائه يک كانال تحويل ارزان،توسعه نمايندگی ها و آژانس هاي شبكه اي موجود،حذف كاغذ بازي و كاهش میزان

تعامل بین افراد باعث كاهش هزينه ها و افزايش درآمد میشود. دلیل دوم عبارت است از اين كه دسترسی برخط، ادراک مشتريان را از خدمات ارائه شده به آن ها افزايش می دهد و هم چنین باعث به وجودآمدن و افزايش وفاداري می شود(یعقوبی و تاج محمدی،1390).

[1] -Cata & Lee

دانلود پایان نامه