پایان نامه مزایای رقابتی ، تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی-تعهد صادراتی

تعهد صادراتی

تعهد یعنی خود را ملزم به انجام کاری دانستن. تعهد یعنی وظیفه یا ضمانتی در مقابل کسی یا برای چیزی. تعهدِ شخصی یعنی کارهایی که به خاطر وظایف و التزامهایی انجام می‌شوند. این وظایف و التزامها ممکن است، توسط خود شخص تعیین شده باشند، وظایفی دو طرفه و دوجانبه باشند یا به روشنی مکتوب شده باشند. تعهد به یک مجموعه برای انجام کاری با تعهد شخصی که معمولاً قول یا ضمانتی برای رشد شخصی است متفاوت می‌باشد

پژوهشگران تعهد صادراتی را از دو جنبة مختلف نگرشي و رفتاري بررسي كرده اند (شوهام، 1999 ). تعهد عاملي راهبردي است كه تخصيص منابع سازماني را هدايت مي كند . از ديدگاه نگرشي، تعهد صادراتي را مي توان تمايل مدير به تخصيص منابع مالي، مديريتي و انساني به فعاليت صادراتي دانست (دونتو و كيم، 1993 ). از طرف ديگر، از ديدگاه رفتاري تعهد صادراتي، تخصيص منابع (مالي، مديريتي و انساني) موجود شركت به عمليات تجارت خارجي است (كاووسگيل و زو، 1994 ). اين تخصيص براي دستيابي به نتايج مورد انتظار مدير مي تواند مفيد باشد (اوانگليستا، 1994 ). از منظر ديگر، هم اندازه و هم سرعت رشد صادرات جهاني نيازمند تعهد كاراي مدير بر تخصيص منابع لازم و طراحي راهبرد هاي موفق در زمينة بازاريابي بين المللي است كه سبب مي شود شركتها به ايجاد، ارتباط، تحويل و مبادلة محصولي بپردازند كه ارزش زيادي براي مشتريان داشته باشد (مورگان، كالكا و كاتسيكيس، 2004)

در واقع، شركت هايي كه تعهد بيشتري به بازارهاي هدف خارجيشان دارند تمايل بيشتري به تطبيق عناصر بازاريابيشان با بازار خارجي دارند (مورگان، ورهيس و ميلچ، 2006 ) و هرچه تعهدشركت به كسب و كار صادراتي افزايش يابد شركت توانايي بيشتري براي اجراي راهبرد هاي تطبيقي مرتبط با قيمت، محصول، توزيع و ترفيع خواهد داشت (لگز و جپ، 2002 ). تعهد صادراتي شركت را به شكل هاي مختلفي مي توان نشان داد اما هيچ چيز تعهد صادراتي شركت را همانند تمايل شركت به انطباق با خواسته ها، نيازها و انتظارات مشتريان و بازار خارجي نماياننمي كند (بميش، كريگ و مك للان، 1993 ). به اين معني كه عناصري از برنامة بازاريابي مانند قيمت را كه نياز به تعديل دارند تطبيق دهيم (كاووسگيل و كيرپالاني، 1993 ).

از سوي ديگر، تعهد صادراتي بر كاركرد صادراتي نيز تأثيرگذار است. با ايجاد تعهد مي توان به كسب مزيت رقابتي در بازار جهاني همراه با تأثير مثبت بر كاركرد صادراتي حال و آينده دست يافت (مورگان، ورهيس و ميلچ، 2006 ). به علاوه ليجس و مونتگوموري ( 2004 ) اشاره كرده اند كه تعهد صادراتي سبب افزايش تمايل مدير به تلاش براي دستيابي به اهداف بين المللي شركت و ارائة رهنمود راهبردي مي شود كه تصميم گيريشان را در بازارهاي جهاني هدايت مي كند. نتايج پژوهش استاين، ريالپ و ريالپ ( 2011 ) در يك نمونه از شركت هاي صادراتي اسپانيايي نيز بيان مي كند كه تعهد صادراتي شركت، از جملة مهم ترين عواملي است كه سبب پيشروي عملكرد صادراتي مي شوند.

به علاوه نتايج پژوهش بلومر، پلاي ماكر و ادكركن ( 2012 ) در بين 134 سازمان صادراتي در هلند تأكيد دارد كه اعتماد و تعهد مؤثر بر بهبود قابليت هايي اثر گذارند كه تأثير مثبت بر عملكرد صادرتي دارند. همة اين موارد كارايي و اثربخشي تخصيص منابع را بهبود مي دهد و محرك اصلي افزايش فروش بين المللي و رضايت مديران از كاركرد صادراتي شركت را فراهم مي آورد