پذيرش مشتري:/پایان نامه عوامل موثر بر پذیرش بانکداری

دانلود پایان نامه

خط مشي پذيرش مشتري

لازم است بانک ها در زمينه پذيرش مشتريان، به ا يجاد سياست ها و رويه هايي روشن بپردازند. سياست ها و رويه هايي که مشتمل بر توصيف انواع مشترياني است که احتمال مي رود ريسکي بيشتر از حد معمول براي يک بانک ايجاد نمايند . براي تدوين چنين سياستهايي لازم است به عواملي همچون پيشينه مشتري، موطن اصلي ١ ، پست د ولتي يا منصب عالي وي، حساب هاي مرتبط، فعاليت هاي تجاري يا ديگر شاخص هاي ريسک توجه نمود . در زمينه پذيرش مشتري، بانک ها بايد اقدام به توسعه سياست ها و رويه هاي طبقه بندي شده اي نمايند که خواستار کسب شناختي دقيق تر از مشتريان پر ريسک تر بانک هستند. به عنوان مثال ممکن است سياس تهاي مزبو ر براي فرد کارگري که موجودي حساب وي اندک است  فقط اعمال اصلي ترين الزامات افتتاح حساب را لازم بدانند. توجه به اين نکته ضروري است که سياست پذيرش مشتري نبايد به قدري سختگيرانه باشد که امکان دسترسي عموم مردم به خدمات بانکي را از آنان سلب نمايد . رعايت اين امر به خصوص در مورد افرادي که فاقد جايگاه اجتماعي يا مالي خاصي هستند، اهميت م ييابد. از سوي ديگر، شناخت بسيار عميق از فردي که خالص موجودي حساب وي زياد بوده، ولي منشاء وجوه او نامشخص است، امري ضروري خواهد بود . تصميم گيري راجع به برقراري روابط تجاري با مشتريان پر ريسکي همچون مقامات سياسي بايد منحصرًا در سطح مديريت ارشد بانک اتخاذ شود. (ارجمند نژاد،1384)

2-2-8) شناسايي هويت مشتري

در استانداردهاي شناسايي مشتري، تعيين هويت مشتريان عامل ي ضروري به حساب مي آيد. منظور از مشتري در اين مقاله، افراد ذيل ميباشند:

فرد يا شخصي که در يک بانک داراي حساب بوده يا به نمايندگي از وي، حسابي افتتاح شده است (يعني ذينفعان اصلي)؛

اشخاص ذينفع در مبادلات انجام شده توسط موسسات واسطه حرف هاي هر فرد يا شخصي که مرتبط با مبادله اي مالي است . مبادله اي که مي تواند ريسک شهرت هر فرد يا شخصي که مرتبط با مبادله اي مالي است . مبادله اي که مي تواند ريسک شهرت و يا ساير ريسکها را براي بانک در پي داشته باشد.

لازم است بانک ها براي شناسايي مشتريان جديد اقدام به ايجاد رويه اي نظام مند نموده ، تا زماني که به شکلي قابل قبول ، هويت مشتريان جديد را احراز نکرده اند نبايد با آنها رابطه بانکي برقرار نمايند.

بايد بانک ها براي شناسايي مشتريان و اشخاصي که به نمايندگي از آنها عمل مي شود، خط مشي هايي را وضع و اعمال نمايند 1- براي تاييد هويت مشتريان، بهترين مستندات آنهايي هستند که جعل و تهيه غيرقانوني آنها بسيار مشکل باشد . لازم است در مورد مشتريان غير مق يم، دقت خاصي را مبذول داشت و در هيچ موردي نبايد بان ک رويه هاي شناسايي مشتري را فقط به اين دليل که مشتري جديد قادر به معرفي خود جهت مصاحبه نيست، رها نمايد. بايد بان ک اين سوال را همواره از خود بپرسد که چرا مشتري تصميم گرفته است در قلمرو يک حکومت خارجي، اقدام به افتتاح حساب نمايد.

به طور طبيعي فرآيند شناسايي مشتري از ابتداي برقراري رابطه با آنها شروع مي شود. براي اطمينان از اين که سوابق به روزآوري شده و مرتبط هستند لازم است

2- بانک ها خود را متعهد بدانند که سوابق موجود را به طور منظم مورد بازبيني قرار دهند زمان مناسب براي انجام اين گونه بازبيني ها مواقعي است که نقل و انتقال مهمي انجام شده يا استانداردهاي موجود در زمينه مستندسازي سوابق مشتريان، تغيير قابل ملاحظه اي نموده و يا هنگامي که تغيير مهمي در نحوه عملکرد يک حساب پديد آمده باشد. با وجود اين، هر زما ن که بانک آگاه شود فاقد اطلاعات کافي درخصوص يکي از مشتريان خود مي باشد لازم است براي اطمينان از کسب اطلاعات ذيربط، اقدامات لازم را با سرعت هرچه تمامتر به عمل آورد.

بانک هايي که به ارائه خدمات بانکي خصوصي اشتغال دارند به طور خاصي در معرض ريسک شهرت قرار داشته و بنابراين مي بايست براي انجام چنين عملياتي، از روش هاي پيشرفته شناسايي مشتري استفاده نمايند . ممکن است حساب هاي بانکي خصوصي که ماهيت آنها مستلزم رعايت ابعاد وسيعي از جوانب رازداري است به نام يک فرد، يک موسسه تجاري، يک تراست ، يک موسسه واسطه يا يک شرکت سرمايه گذاري شخصي افتتاح شوند .

چنانچه بانک با جديت از رويه هاي ايجاد شده شناسايي مشتري پيروي ننمايد ممکن است هريک از اين موارد، به ايجاد ريسک شهرت براي بانک بيانجامند . لازم است کليه مشتريان و حساب هاي جديد، حداقل به وسيله يک نفر که از جايگاه مناسبي نيز برخوردار است، تاييد شوند . اين فرد نبايد مدير روابط بانکي خصوصي باشد . چنانچه براي حفظ اسرار محرمانه مشتريان خدمات خصوصي بانکي و حرف ه آنها، تدابير ويژه حفاظتي در درون بانک انديشيده شده باشد

باز هم بانک ها بايد مطمئن شوند که درخصوص اين مشتريان و حرفه آنها، مي توان حداقلي از نظارت و بررسي هاي دقيق را (مشابه ساير مشتريان ) به کار برد . به عنوان مثال براي بررسي آنها توسط حسابرسان و کارکنان بخش تطبيق، نبايد هيچ مانعي

وجود داشته باشد. بانک ها بايد با وضع استانداردهايي روشن ، مشخص نمايند که در مورد هويت مشتريان و مبادلا ت فردي آنها، به حفظ چه سوابقي نياز دارند و نيز مدت نگهداري از سوابق مذکور چقدر بايد باشد . انجام چنين عملي ضروري است تا بدين وسيله بانک  بتواند بر روابط خود با مشتريان نظارت نموده، از زمينه شغلي آنها آگاه ي يابد . نيز در صورت ضرورت و به هنگام طرح دعاوي و يا انجام اقدامات قضايي يا تحقيقات مالي؛ شواهدي را فراهم آورد که ممکن است به تعقيب کيفري ١ بيانجامند . به عنوان نقطه شروع در فرآيند شناسايي هويت مشتري و در ادامه اين فرآيند، لازم است بانک ها نسبت به اخذ اوراق شناسايي هويت مشتريان و نگهداري رونوشت از آنها  حداقل به مدت ۵ سال پس از بسته شدن حساب  اقدام نمايند . همچنين آنها مي بايست سوابق کليه مبادلات مالي را  حداقل به مدت ۵ سال پس از انجام مبادله  حفظ نمايند.(ارجمندنژاد، 1384)

دانلود پایان نامه