پشتيبان استراتژيك:/پایان نامه درباره فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

نقش پشتيبان عملكرد:

عملكرد پشتيبان عمليات و فرايند هاي كسب وكار بسيار ضروري است . اين عملكرد جمع آوري ، ثبت ، ذخيره سازي و پردازش اوليه داده ها را انجام مي دهد. سيستم هاي اطلاعاتي از عمليات و فرايندهاي كسب وكار به طرق زير پشتيباني مي نمايند.

– ثبت وذخيره داده هاي فروش ، داده هاي خريد ، داده هاي سرمايه گذاري ، داده هاي حقوق و دستمزد و ساير داده هاي حسابداري

– پردازش داده اي حسابداري در بيانيه هاي درآمد، موجودي،گزارشات مديريتي وساير اشكال اطلاعات مالي.

– ثبت وذخيره سازي داده هاي مو جودي، داده­هاي تعمير و نگهداری تجهيزات، داده هاي زنجيره تامين و ساير سوابق عمليات / توليد.

– پردازش داده هاي عملياتي به برنامه هاي زمان بندي توليد ، كنترل گرهاي توليد ، سيستم هاي موجودي و سيستم هاي ناظر بر توليد

– ثبت وذخيره سازي داده هاي كاركنان ، داده هاي حقوق ، سوابق كاركنان وساير اطلاعات منابع ا نساني- پردازش اطلاعات منابع انساني به گزارشات مربوط به كارآيي

– ثبت وذخيره سازي داده هاي بازار، مشخصات مشتري، تاريخچه خريد مشتري، داده ها تحقيق بازار ، داده هاي تبليغات و ساير داده هاي بازاريابي.

– پردازش داده هاي بازاريابي به گزارشات تبليغات، برنامه هاي بازاريابي و گزارشات فروش.

– ثبت و ذخيره سازي داده هاي هوشمندي تجاري  BI)) ، داده هاي تحليل رقيب ، داده هاي صنعت ، اهداف شركت و ساير سوابق مديريت استراتژيك.

– پردازش سوابق مديريت استراتژيك به گزارشات صنعت ، گزارشات سهم بازار و بيانيه هاي ماموريت شركت.

– به كار گيری اطلاعات فوق براي پياده سازي،  كنترل ونظارت بر برنامه ها ، استراتژي ها ، تاكتيك ها ، محصولات جديد ، مدل ها و مخاطرات جديد كسب وكار.

2-7-2 نقش پشتيبان تصميم گيري:

عملكرد پشتيبان تصميم گيري كسب وكار ، يك گام فراتر مي رود . اين عملكرد به كاربران امكان مي دهد تا پرسش هايي مانند :” اگر … چه خواهد شد ؟ “ ، اگر قيمت را 5% افزايش دهيم ، چه خواهد شد ؟ و … را مطرح نمايند . ابزار الكترونيك و رايج كسب وكار صفحه گسترده يا spread sheet است ، اما اين ابزار كاربر پسند نمي باشد . اغلب برنامه هاي پيچيده از ابزارهاي مختلف آماري براي تصميم گيري استفاده مي نمايند.

2-7-3 نقش پشتيبان استراتژيك:

سيستم هاي اطلاعاتي مي توانند از جايگاه رقابتي شركت پشتيباني نمايند . بدين منظور سه تحليل ذيل مورد توجه قرار مي گيرد:

  • اين سيستم ها مي توانند راه كارهايي را براي كاهش هزينه مديريت كارآيي ارائه دهند.
  • همه شركت هاي موفق يك يا دو عملكرد كسب وكار دارند كه مي توانند بهتر از ساير رقبا انجام دهند. به اين عملكردها ، شايستگي هاي محوري مي گويند.اگر شايستگي هاي محوري در دراز مدت فوائد قابل ملاحظه اي براي شركت داشته باشند ، به مزيت رقابتي تبديل مي شوند. مثال هايي از مزيت رقابتي عبارتند از: پيشرو بودن در كيفيت محصول، نام تجاري و شهرت شركت، تكنيك هاي توليد ارزان، حق امتياز، انحصارطلبي، تيم كاركنان ومديريت كارآمد. سازماني موفق خواهد بود كه بتواند در مقابل تغييرات مزيت هاي مورد نظر خود را بيابد.
  • اغلب سيستم هاي اطلاعاتي از مزاياي رقابتي پشيباني مي نمايند. سرعت تغييرات سبب مي شود تا دسترسي به اطلاعات در محيط رقابتي بسيار حائز ا هميت باشد . سيستم هاي رقابتي از مزيت هاي رقابتي پايدار پشتيباني مي كنند . در واقع سيستم اطلاعاتي خود يك مزيت رقابتي محسوب مي شود.
دانلود پایان نامه