تبلیغات
علمیران - لیست پایان نامه های دانلودی متن کامل در سایت: 40y.ir

 پایان نامه :شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی بر پایه‌ی نانوهیبرید گرافن اکسید – DNA
 پایان نامه:طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به¬عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه
پایان نامه :طراحی وساخت سنسور نوری برای اندازه گیری همزمان سرب و جیوه بر پایه تثبیت گالوسیانین بر غشای تری استات سلولز به وسیله روشهای کمومتریکس
 پایان نامه : بررسی پلیمریزاسیون وینیل استات با 1- هگزن
پایان نامه :محاسبات انرژی آزاد گیبس برای تعویض مهمان در هیدرات گازی sI با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی
 پایان نامه:محاسبات کوآنتومی برهمکنش یونهای کبالت ، جیوه ، سرب و آلومینیوم با نانولوله های کربنی و بورنیترید
 پایان نامه :مطالعه QSAR بر روی مشتقات pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-7-carbonitrile برای داروهای ضد دیابت
پایان نامه :مطالعه اثرات استریوالکترونی موثر برخواص پیکربندی 1و2-دی¬فنیل دی¬آزن ، -دی¬فسفن ، -دی¬آرسن و -دی¬استیبن با استفاده از روش¬های مکانیک کوانتومی آغازین و تحلیلNBO
 پایان نامه:مطالعه تجربی و نظری فاضلابهای صنعتی حاوی برخی یون‌های فلزات سنگین توسط ساختارهای نانو و نانویی فعال شده
 پایان نامه :مطالعه تشکیل نانوترکیبات پرانرژی 2و2َ بی 1 هیدروژن ایمیدازول با روش‌های محاسباتی
پایان نامه :مطالعه تئوری بر روی توتومری¬های زانتین و بر هم¬کنش این مولکول با آب و یون¬های مختلف فلزی در حالت گازی و حلال
 پایان نامه :مطالعه نظری 5-آمینولوولینیک اسید با نانولوله¬های کربنی به عنوان حامل¬های انتقال دارو
 پایان نامه:مطالعه نظری 8 – هیدروکسی کینولین با فولرن ها و نانو لوله های کربنی به عنوان نانو حامل های انتقال دارو
 پایان نامه:مطالعه واکنشهای 4و5و5-تری متیل-4و5- دی هیدرو پیرولو]1و2و3 [hi -ایندول-1و2-دی اون با مشتقات آمین های آروماتیک و کتون ها
پایان نامه :مطالعه ی جذب داروی ضد سرطان فلورویوراسیل روی نانو ذره ی سیلیکون کربید با محاسبات کوانتومی
 پایان نامه :مطالعه ی فرایند خشک کردن سبزیجات با اندازه گیری ضریب انتقال جرم
پایان نامه :واکنش آریل گلی اکسال ها با دی آمین های مختلف تحت شرایط مایکروویو
 پایان نامه:واکنش تک¬ ظرفی سه جزیی آریل¬گلی¬ اکسال¬ ها با سیکلو هگزان-1و3-دی ¬اون درحضور آمونیوم ¬استات در حلال آب- اتانول، تحت شرایط رفلاکس
 پایان نامه :یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [3،2-d]پیریمیدین
 پایان نامه  : شناسایی سرطان ریه با استفاده از نانوحسگر زیستی
 پایان نامه  : بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید
 پایان نامه :بررسی اثر نانوذرات در بهبود عملکرد باتری سرب- اسید
 پایان نامه :مطالعه ی تئوریکی جایگزینی آلومینیوم و فسفر در موقعیت های متفاوت نانو لوله سیلسیوم کاربید
 پایان نامه:ویژگی های فیزیکی ای که در تقطیر بنزین موتور بایتس مورد اندازه گیری
پایان نامه :مطالعه اثر تشعشعات رادیواکتیو بر روی سینتیک تخریب حرارتی و طول عمر برخی از پیشرانه ها
 پایان نامه:بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم¬های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن دردماهای مختلف
 پایان نامه :بررسی مصرف انرژی و آلودگی‌های زیست ‏محیطی درتولید شکر استان خوزستان
 پایان نامه:بررسی مقایسه‌ای پساب تصفیه شده به روش بیولوژیک نسبت به روش نانوفیلتر
 پایان نامه :حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز
 پایان نامه  درباره حذف گوگرد
 پایان نامه :سنتز چند جزئی آمیدوآلکیل نفتولها با استفاده از فنیل فسفینیک اسید به عنوان کاتالیزگر
رساله دکتری شیمی آلی دانشگاه اصفهان
پایان نامه درباره نانو¬ساختار¬های آلومینیوم فسفات و کلسیم فسفات
پایان نامه سنتز و شناسایی لیگاند¬های باز شیف مشتق شده از مشتقات سالیسیل¬آلدهید…
پایان نامه:پیش بینی گرمای تشکیل فاز متراکم ترکیبات آروماتیک پرانرژی با استفاده از گرمای تشکیل فاز گازی محاسبه شده بوسیله PM3 و B3LYP
پایان نامه:سنتز، شناسایی و تعیین ساختار کمپلکس های [Co(Me-salbn)(Amine)2]+ Amine = Py, 4-Mepy [Co(Me-saldien)(Amine)]+ Amine=Py, 4-Mepy,3-MePy,MeIm و بررسی عوامل فضایی در این کمپلکس ها
 پایان نامه  : نانو پارتیکلها در صنایع شیمیایی( داروسازی)
 پایان نامه  : نانو کاتالیستهای پایه سرامیکی (پایه کوردیریتی)

دانلود در سایت 40y.ir
دنبالک ها: [cb:post_related_link_name]،