رگرسیون و تحلیل پوششی ،ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی مازندران

رگرسیون و تحلیل پوششی داده ها

تحلیل پوششی داده ها تکنیکی است که از تمامی مشاهدات گردآوری شده برای اندازه گیری کارایی استفاده می کند. برخلاف روش رگرسیون که با میانگین سازی در مقایسه واحدها به بهترین عملکرد موجود در مجموعه واحدهای تحت بررسی دست می یابد، تحلیل پوششی داده ها هر کدام از مشاهدات را در مقایسه با مرز کارا بهینه می کند. در هر دو این روش ها از تمامی اطلاعات به طور کامل استفاده می شود.                  در روش رگرسیون، عملکرد هر واحد نسبت به یک معادله رگرسیون بهینه شده مشخص می شود، در حالی که در تحلیل پوششی داده ها، با ساخت و حل  n  مدل، عملکرد n  واحد بررسی می شود. در شکل( 2-2) این دو روش با هم مقایسه می شوند.

روش رگرسیون نیازمند یک تابع ریاضی است که بر آن اساس، با بکارگیری متغیرهای مستقل، متغیر وابسته تخمین زده می شود. علاوه بر آن، مفروضاتی در مورد تابع توزیع داده ها همراه با محدودیت های مدل نیز باید مورد توجه قرار گیرد. اما تحلیل پوششی داده ها، نیازمند بدست آوردن تابع توزیع و به کارگیری مفروضاتی در مورد آن نیست. این روش به طور کلی، با ترکیب تمامی واحدهای تحت بررسی، یک واحد مجازی با بالاترین کارایی را می سازد و واحدهای ناکارا را با آن می سنجد(مهرگان، 1391، 31).