آثار وجود رضایت شغلی:”پایان نامه ارتباطات درون سازمانی با رضایت شغلی پرسنل اتوبوسرانی”

آثار وجود رضایت شغلی

آگاهی از نتایج مهم رضایت از شغل به اندازه شناخت آنچه موجب رضایت می شود، اهمیت دارد. این نتایج عبارت است از:

الف: رضایت و ترک خدمت

رضایت از شغل و ترک خدمت با یکدیگر رابطه دارند. وروم[1] پی برد که دامنه همبستگی بین این دو متغیر در بررسی های گوناگون، از 25% تا 42% است. سپس پورتر و استیرز در پانزده بررسی، پی بردند که همبستگی میان رضایت و ترک خدمت – 25% است.

بازنگران قرن اخیر که به بررسی رابطه بین رضایت شغلی و رها کردن شغل پرداخته اند، گزارش می دهد که بین این دو یک رابطه منفی برقرار است؛ یعنی اگر کارکنان از شغل خود راضی باشند، کار خود را رها نخواهند کرد و اگر از شغل خود راضی نباشند، به رها کردن شغل خود مبادرت می ورزند. لاک در سال 1976 نیز گزارش تقریباً مشابهی ارائه داد.

ب: رضایت از شغل و غیبت از کار

شواهد نشان می دهد که رابطه ای متعدل و معکوس بین رضایت از شغل و غیبت کارکنان از محل کار خود وجود دارد. وروم در چندین بررسی نشان داد که دامنه همبستگی از – 14% تا 38% – است. این بررسی مورد تأیید پورتر و استیرز و دیگران نیز قرار گرفت.

ج: رضایت و عملکرد

یکی از بحث انگیزترین مباحث در زمینه رضایت شغلی، ارتباط با عملکرد است. سه نظریه در این باره ارائه شده است:

1 – رضایت موجب عملکرد می شود؛

2 – عملکرد موجب رضایت می شود؛

3 – پاداش، بین عملکرد و رضایت به عنوان واسطه عمل می کند؛

دو نظریه نخست از حمایت ضعیفی برخوردار است، اما نظریه سوم، که براساس آن، پاداش به عنوان واسطه عملکرد و رضایت عمل کند، از حمایت بیش تری برخوردار می باشد. عملکرد قبلی موجب دریافت پاداش درونی ( احساس کام یابی شخصی ) و پاداش برونی ( حقوق و ترفیع ) می شود. این پاداش به نوبه خود، هم عملکرد آینده فرد را بالا می برد و هم در بالا بردن میزان رضایت شغلی او مؤثر است.

  1. H. Vroom [1]