دسترسی متن کامل – اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه …

۳۳/۰

۱۰۸%

گروه تمرین مصرف سرخ ولیک

۰۹/۳

۳۳/۰

۱۰۸%

گروه کنترل مصرف سیاه ولیک

۴۱/۳

۶۱/۰

۱۲۰%

گروه تمرین مصرف سیاه ولیک

۴۶/۳

۵۹/۰

۱۲۱%

با استناد به جدول (۴-۴) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه ونروپپتید W پلاسمایی موش های صحرایی گروه های تحقیق تفاوت معنی داری وجود ندارد (۰۵/۰≤P). از این رو آزمون تعقیبی انجام نشد.
فرضیه اول: هشت هفته تمرین شدید بر نوروپپتید W پلاسمایی موش های صحرایی تاثیر معناداری دارد.
فرض صفر(H0): هشت هفته تمرین شدید بر نوروپپتید W پلاسمایی موش های صحرایی تاثیر معناداری ندارد.
با استناد به جدول (۴-۴) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه فرض صفر را نمی توان رد کرد. از این رو تفاوت معنی داری بین نوروپپتید W پلاسمایی گروه کنترل (مصرف دارونما) و گروه تمرین شدید (همراه با مصرف دارونما) وجود ندارد و باعث افزایش ۱۲ درصدی نوروپپتید W پلاسمایی شده است . بنابراین هشت هفته تمرین شدید بر نوروپپتید W پلاسمایی موش های صحرایی تاثیر معناداری ندارد(۰۵/۰≤P).
فرضیه دوممکمل سازی سرخ ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی تاثیر معنادار دارد.
فرض صفر(H0)مکمل سازی سرخ ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی تاثیر معنادار ندارد.
با استناد به جدول (۴-۴) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه فرض صفر را نمی توان رد کرد. از این رو تفاوت معنی داری بین نوروپپتید w پلاسمایی گروه کنترل (مصرف دارونما) و گروه مصرف عصاره سرخ ولیک وجود ندارد باعث افزایش ۸ درصدی نوروپپتید W پلاسمایی شده است. بنابراین مصرف عصاره سرخ ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی تاثیر معنادار ندارد (۰۵/۰≤P).
فرضیه سوم: مکمل سازی سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی تاثیر معنادار دارد.
فرض صفر(H0): مکمل سازی سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی تاثیر معنادار ندارد.
با استناد به جدول (۴-۴) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه فرض صفر را نمی توان رد کرد. از این رو تفاوت معنی داری بین نوروپپتید w پلاسمایی گروه کنترل (مصرف دارونما) و گروه مصرف عصاره سیاه ولیک وجود ندارد و باعث افزایش ۲۰ درصدی نوروپپتید W پلاسمایی شده است . بنابراین مصرف عصاره سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی تاثیر معنادار ندارد (۰۵/۰≤P).
فرضیه چهارم: هشت هفته تمرین شدید همراه مکمل سازی سرخ ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی تاثیر معنادار دارد.
فرض صفر(H0): هشت هفته تمرین شدید همراه مکمل سازی سرخ ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی تاثیر معنادار ندارد.
با استناد به جدول (۴-۴) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه فرض صفر را نمی توان رد کرد. بنابراین بین سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی گروه کنترل (مصرف دارونما) و گروه تمرین شدید همراه مصرف عصاره سرخ ولیک تفاوت معنی داری وجود ندارد و باعث افزایش ۸ درصدی نوروپپتید W پلاسمایی شده است. (۰۵/۰≥P).
فرضیه پنجم: هشت هفته تمرین شدید همراه مکمل سازی سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی تاثیر معناداری دارد.
فرض صفر(H0): هشت هفته تمرین شدید همراه مکمل سازی سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی تاثیر معناداری ندارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.