اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه ولیک بر …

با استناد به جدول (۴-۴) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه فرض صفر را نمی توان رد کرد. بنابراین بین سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی گروه کنترل (مصرف دارونما) و گروه تمرین شدید همراه مصرف عصاره سیاه ولیک تفاوت معنی داری وجود ندارد و باعث افزایش ۲۱ درصدی نوروپپتید W پلاسمایی شده است (۰۵/۰≥P).
فرضیه ششم: بین اثرات هشت هفته مدالیته های مختلف بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرض صفر(H0): بین اثرات هشت هفته مدالیته های مختلف بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی تفاوت معناداری وجود ندارد.
با استناد به جدول (۴-۴) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه فرض صفر را نمی توان رد کرد. بنابراین بین اثرات هشت هفته مدالیته های مختلف بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی موش های صحرایی تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۵/۰≥P).
نمودار (۴-۱)، مقایسه سطوح نوروپپتید w پلاسمایی گروه های تحقیق
همانطور که در نمودار (۴-۱) ملاحظه می گردد، موش های گروه های سیاه ولیک ( با و بدون تمرین ) دارای بیشترین سطوح نوروپپتید w پلاسمایی و گروه کنترل (مصرف سالین) دارای کمترین سطوح نوروپپتید w پلاسمایی در مقایسه با گروه های دیگر بودند.
۴-۳-۲- یافته های مربوط به نوروپپتید w کبدی
جدول(۴-۵)، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه نوروپپتید W کبدی موش های گروه های مختلف تحقیق

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

متغیر
گروه
میانگین انحراف معیار درصد نغییرات مقدارF درجه آزادی سطح
معنی داری
نتیجه
گروه کنترل مصرف سالین ۹۵/۹ ۹۰/۱ ۱۰۰% ۵۳۵/۰ ۵ ۷۴۸/۰ عدم ردِ فرض صفر
گروه تمرین مصرف سالین ۹۳/۹ ۱۹/۲ ۹۹%