دسته بندی علمی – پژوهشی : اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و …

گروه کنترل مصرف سرخ ولیک

۱۲/۹

۹۵/۱

۹۱%

گروه تمرین مصرف سرخ ولیک

۵۵/۸

۵۸/۲

۸۵%

گروه کنترل مصرف سیاه ولیک

۵۶/۹

۸۶/۱

۹۶%

گروه تمرین مصرف سیاه ولیک

۹۹/۹

۹۸/۱

۱۰۰%

با استناد به جدول (۴-۵) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نوروپپتید W کبدی موش های صحرایی گروه های تحقیق تفاوت معنی داری وجود ندارد (۰۵/۰≤P). از این رو آزمون تعقیبی انجام نشد.
فرضیه هفتم: هشت هفته تمرین شدید بر نوروپپتید W کبدی موش های صحرایی تاثیر معناداری دارد.
فرض صفر(H0): هشت هفته تمرین شدید بر نوروپپتید W کبدی موش های صحرایی تاثیر معناداری ندارد.
با استناد به جدول (۴-۵) تفاوت معنی داری بین نوروپپتید W کبدی گروه کنترل (مصرف دارونما) و گروه تمرین شدید (همراه با مصرف دارونما) وجود ندارد. از این رو فرض صفر را نمی توان رد کرد. بنابراین هشت هفته تمرین شدید بر نوروپپتید W کبدی موش های صحرایی تاثیر معناداری ندارد(۰۵/۰≤P).
فرضیه هشتم: مکمل سازی سرخ ولیک بر سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی تاثیر معنادار دارد.
فرض صفر(H0): مکمل سازی سرخ ولیک بر سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی تاثیر معنادار ندارد.
با استناد به جدول (۴-۵) تفاوت معنی داری بین نوروپپتید w کبدی گروه کنترل (مصرف دارونما) و گروه مصرف عصاره سرخ ولیک وجود ندارد و باعث کاهش ۹ درصدی نوروپپتید W کبدی شده است. از این رو فرض صفر را نمی توان رد کرد. بنابراین مصرف عصاره سرخ ولیک بر سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی تاثیر معنادار ندارد (۰۵/۰≤P).
فرضیه نهم: مکمل سازی سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی تاثیر معنادار دارد.
فرض صفر(H0): مکمل سازی سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی تاثیر معنادار ندارد.
با استناد به جدول (۴-۵) تفاوت معنی داری بین نوروپپتید w کبدی گروه کنترل (مصرف دارونما) و گروه مصرف عصاره سیاه ولیک وجود ندارد. از این رو فرض صفر را نمی توان رد کرد باعث کاهش ۴ درصدی نوروپپتید W کبدی شده است. بنابراین مصرف عصاره سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی تاثیر معنادار ندارد (۰۵/۰≤P).
فرضیه دهم: هشت هفته تمرین شدید همراه مکمل سازی سرخ ولیک بر سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی تاثیر معنادار دارد.
فرض صفر(H0): هشت هفته تمرین شدید همراه مکمل سازی سرخ ولیک بر سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی تاثیر معنادار ندارد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.