مقاله – اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و سیاه …

با استناد به جدول (۴-۵) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه فرض صفر را نمی توان رد کرد. بنابراین بین غلظتهای سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی گروه کنترل (مصرف دارونما) و گروه تمرین شدید همراه مصرف عصاره سرخ ولیک تفاوت معنی داری وجود ندارد و باعث کاهش ۱۵ درصدی نوروپپتید W کبدی شده است (۰۵/۰≥P).
فرضیه یازدهم: هشت هفته تمرین شدید همراه مکمل سازی سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی تاثیر معناداری دارد.
فرض صفر(H0): هشت هفته تمرین شدید همراه مکمل سازی سیاه ولیک بر سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی تاثیر معناداری ندارد.
با استناد به جدول (۴-۵) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه فرض صفر را نمی توان رد کرد. بنابراین بین سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی گروه کنترل (مصرف دارونما) و گروه تمرین شدید همراه مصرف عصاره سیاه ولیک تفاوت معنی داری وجود ندارد (۰۵/۰≥P).
فرضیه دوازدهم: بین اثرات هشت هفته مدالیته های مختلف بر سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی تفاوت معناداری وجود دارد.
فرض صفر(H0): بین اثرات هشت هفته مدالیته های مختلف بر سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی تفاوت معناداری وجود ندارد.
با استناد به جدول (۴-۵) و میزان F و سطح معنی داری در آزمون تحلیل واریانس یک طرفه فرض صفر را نمی توان رد کرد. بنابراین بین اثرات هشت هفته مدالیته های مختلف بر سطوح نوروپپتید w کبدی موش های صحرایی تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۵/۰≥P).
نمودار (۴-۲)، مقایسه سطوح نوروپپتید w کبدی گروه های تحقیق
نوروپتیید کبدی برخلاف نوروپتیید پلاسمایی در اکثر گروه ها بیشتر کاهش پیدا کرده است .همانطور که در نمودار (۴-۲) ملاحظه می گردد، موش های گروه تمرین همراه مصرف سیاه ولیک دارای بیشترین سطوح نوروپپتید w کبدی و گروه تمرین همراه مصرف سرخ ولیک دارای کمترین سطوح نوروپپتید w کبدی در مقایسه با گروه های دیگر بودند.
همان طور که در جدول ۴-۴ نشان داده شده نوروپتیید w پلاسمایی تمامی گروه ها در مقایسه با گروه کنترل مصرف سالین افزایش داشته است ولی با توجه جدول ۵-۴ نوروپتیید w کبدی در اکثر گروه ها ( به غیر از سیاه ولیک تمرین) در مقایسه با گروه کنترل مصرف سالین کاهش داشته است. با توجه به درصد تغییرات ، سیاه ولیک برخلاف نوروپتیید w پلاسمایی بر سطح نوروپتیید w کبدی اثر نه داشته است.
۴-۳-۳- یافته های مربوط به کورتیزول پلاسمایی
جدول(۴-۶)، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای مقایسه کورتیزول پلاسمایی موش های گروه های مختلف تحقیق

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

متغیر
گروه
میانگین SD درصد تغییرات مقدارF درجه آزادی سطح معنی داری نتیجه
گروه کنترل مصرف سالین ۷۸/۳ ۹۳/۱ ۱۰۰٪ ۹۰۷/۲ ۵ ۰۲۶/۰٭ ردِ فرض صفر
گروه تمرین مصرف سالین ۹۹/۳