پژوهش – اثر ۸ هفته تمرین شدید با و بدون عصاره آبی سرخ و …

متابولیسم چربی: افزایش سطح هورمون تیروئید باعث افزایش تحریک بسیج چربی،که منجر به افزایش غلظت اسیدهای چرب در پلاسما می شود. همچنین اکسیداسیون اسیدهای چرب در بسیاری از بافت ها را بالا ببرد. در نهایت، غلظت کلسترول و تری گلیسیرید به طور معکوس با سطح هورمون تیروئید در ارتباط است بطوریکه کم کاری تیروئید باعث افزایش غلظت کلسترول خون می شود.
متابولیسم کربوهیدرات: هورمونهای تیروئید تقریبا تمام جنبه های متابولیسم کربوهیدرات را تحریک می کند، از جمله افزایش ورودی وابسته به انسولین از گلوکز به سلول ها ، افزایش گلوکونئوژنز و گلیکولیز برای تولید گلوکز آزاد]۱۱۶[.
چربیهای پلاسما و کبدافزایش هورمون تیروئید مقدار کلسترول،فسفولیپیدها و تری گلیسرید ها را در پلاسما کاهش می دهد با وجودی که غلظت اسیدهای چرب آزاد را افزایش می دهد.برعکس ، کاهش ترشح تیروئید غلظت پلاسمایی کلسترول ، فسفولیپدها و تری گلیسیریدها را شدیدا افزایش داده و تقریبا همیشه موجب رسوب پیش از اندازه ی چربیها در کبد نیز می شود.
متابولیسم پایه و وزن بدن : چون هورمون تیروئید متابولیسم را تقریبا در تمام سلول ها افزایش می دهد.لذا مقدار بیش از اندازه ی آن می تواند گاهی متابولیسم پایه را تا ۶۰ تا ۱۰۰ درصد بالاتر از حد طبیعی افزایش دهد. بر عکس، هنگامی که هیچ گونه هورمون تیروئید تولید نمی شود میزان متابولیسم پایه تقریبا به نصف طبیعی کاهش می یابد. افزایش شدید هورمون تیروئید تقربیا وزن بدن را کاهش می دهد و تولید هورمون های تیروئید تقربیا وزن بدن را زیاد می کند . این اثرات همیشه بوجود نمی آید زیرا هورمون تیروئید اشتها را نیز زیاد می کند و این امر ممکن است تغییر در میزان متابولیسم را خنثی کند]۱۱۷[.
۲-۶-۱-۲: بی حرکت حاد و مزمن بر روی هورمون تیروئیدی
با توجه به اینکه هر گونه اختلال در سطح سرمی طبیعی هورمون های تیروئیدی موجب ناهنجاری فیزیولوژیکی، مانند هایپوتیروئیدیسم و هایپوتیروئیدیسم می شود]۱۱۸[، عوامل مسبب آن از جمله انواع بیماریها، دخانیات و انواع استرس ها مانند استرس بی حرکتی مورد مطالعات زیادی قرار گرفته است. استرس به ناتوانی یک ارگانیسم، انسان یا حیوان در ارائه پاسخ مناسب به تقاضاهای فیزیکی، احساسی یا روحی اشاره می کند]۱۱۹[. انسانها و حیوانات همواره در مراحل زندگی با عوامل گوناگون استرس زایی مواجه می شوند]۱۲۰[. اطلاعات زیادی نشان می دهد که استرس می تواند به عنوان پایه اسیب پذیری بیماریهای مختلفی به کار رود که بطور مکرر در حال افزایش است. اعتقاد بر این است که در تشکیل واکنش استرس، هورمونها تأثیرگذار هستند و باعث ایجاد اختلالات زیادی در متابولیسم لیپیدها، کربوهیدرات ها و الکترولیت ها می شود که تمام این موارد می توانند در زمان وقوع استرس باعث ایجاد بیماری شوند. در موجودات مختلف، بی حرکتی در دو شکل حاد و مزمن به عنوان استرس تلقی می گردد که می تواند اثرات گوناگونی بر فیزیولوژی جانوران در حوزه های رشد و نمو و حوزه عملکرد فیزیولوژیک هیپوتالاموس، هیپوفیز، آدرنال و غده تیروئید داشته باشد]۱۲۱[. استرس منجر به افزایش رهاسازی کاتکول آمین ها و گلوکوکورتیکوئیدها توسط فعالیت اعصاب سمپاتیک غده آدرنال و محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال ]۱۲۲[ و همچنین افزایش آزادسازی آمینواسیدهای تحریکی درمغز می شود]۱۲۳[.
بسیاری از مطالعات نشان داده اند که استرس بی حرکتی باعث افزایش کورتیکواسترون، آدرنوکورتیکوتروپین و پرولاکتین و کاهش تستوسترون سرم می شود و بر سطح سرمی LH و FSH وازوپرسین تاثیری ندارد]۱۲۴[. اما در مطالعه دیگری نشان داده شده که سطح LH را کاهش می دهد]۱۲۵[. در تحقیقی دیگر نشان داده شده است که بین پوکی استخوان حاصل از بی حرکتی با هورمون های تیروئیدی رابطه ای وجود دارد]۱۲۶[ . همچنین گزارشاتی مبنی بر تاثیرگذاری استرس بی حرکتی بر عملکرد غده تیروئید وجود دارد]۱۲۱[. علی رغم مطالعات انجام شده، ساختار محور تیروئید تحت تأثیر استرس در موجود زنده کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنین مطالعات ناقصی در رابطه با اثر عوامل استرس زا روی روند ترشح و متابولیسم هورمونهای تیروئید و همچنین تغییرات ایجاد شده توسط این عوامل بر روی ارگان هدف وجود دارد ]۱۲۰[.
۲-۶-۱-۳: ارتباط هورمون های تیروئیدی و لپتین
هورمون های تیروئیدی در سوخت و ساز کلی بدن نقش داشته و نقص در عملکرد غدده تیروئید و ترشح نامناسب این هورمون ها عواقب متعدد فیزیولوژیک را به دنبال دارد. برای مثال کاهش غلظت پلاسمایی هورمون های تیروئیدی باعث افزایش وزن و کاهش اشتها می گردد و افزایش آنها کاهش وزن و پرخوری را به دنبال دارد. لپتین و گرلین دو هورمونی هستند که در دهه اخیر کشف گردیده اند. نتایج مطالعات صورت گرفته نشان داده که این هورمون ها در سوخت و ساز بدن سهیم می باشند و تغییر سطح آنها باعث تغییرات متابولیسم، وزن و اشتها می گردد]۱۲۷[ . گرچه تمام این هورمون ها در متابولیسم دخیل هستند، لیکن نتایج تحقیقات گذشته هنوز نتوانسته رابطه بین عملکرد این هورمون ها را به خوبی مشخص نماید.
لپتین از طریق اتصال به گیرنده خود در سیستم عصبی مرکزی در تنظیم انرژی بدن دخالت دارد ]۱۲۸[. افزایش غلظت پلاسمایی این هورمون ها باعث کاهش برداشت انرژی یا کاهش اشتها می گردد، در صورتی که همزمان با کاهش دریافت انرژی افزایش مصرف انرژی از منبع ذخیره بدن (چربی) را نیز سبب می گردد]۱۲۹[. نتایج بدست آمده از مطالعات حیوانی نشان داده که تزریق لپتین باعث افزایش هورمون های تیروئیدی، کاهش تیروتروپین (TSH) و افزایش سلول های فولیکولی می شود]۱۲۹[. هم چنین معلوم گردیده که تری یدوتیرونین (T3) نیز بر روی بافت چربی گیرنده داشته و می تواند باعث آزادسازی لپتین از این بافت گردد]۱۳۰[. رابطه مشاهده شده بین عملکرد تیروئید و غلظت پلاسمایی لپتین در حیوانات آزمایشگاهی، نمی تواند در مورد انسان و بیماران با اختلال در عملکرد تیروئید صادق باشد زیرا افزایش غلظت پلاسمایی لپتین باعث کاهش دریافت انرژی و افزایش مصرف انرژی می گردد]۱۲۹[. در صورتی که، افزایش هورمون های تیروئیدی با افزایش اشتها (دریافت انرژی) و کاهش وزن همراه است. به علاوه، اثرات کاهش دریافت انرژی در بیماران هیپوتیروئیدی مشاهده می گردد، در صورتی که افزایش مصرف انرژی مربوط به بیماران هیپرتیروئیدی می باشد. به همین دلیل بر اساس مقالات مروری موجود ارتباط بین عملکرد تیروئید و لپتین تاکنون به خوبی مشخص نگردیده و نیاز به مطالعات بیشتری می باشد]۱۳۱[.
۲-۶-۱-۴:هورمون های تیروئیدی وگیاهان داروی
داروهای گیاهی در رابطه با بی خطر بودن و مقرون به صرفه بودنشان روز به روز در حال افزایش است، ولیتحقیقات علمی در جهت کاهش اختلالات تیروئیدی توسط عصاره های گیاهی ناچیز است]۱۱۸[. طی مطالعه های انجام یافته، مشخص شد که عصاره پوست درخت پروانه، نقش مهمی را در تبدیل خارج تیروئیدی T4 به T3 که منبع اصلی تولید T3 است، ایفا می کند]۱۳۲[ .طی بررس یهایی مشخص شد که عصاره برگ ریحان غلظت T4 سرم و LPO کبدی را کاهش می دهد ]۱۳۳[.در مطالعه ای دیگر مشخص شد که عصاره برگ فوفل در کمترین دوز غلظت T3 را افزایش و در دوزهای بالاتر غلظت T4 را افزایش و غلظت T3 را کاهش می دهد، همچنین می توان به اثر آنتی پراکسیدازی عصاره فوفل در دوزهای پایین تر و اثر پراکسیدازی آن در دوزهای بالاتر اشاره کرد]۱۳۴[. در تحقیقی مشخص شد که عصاره آویشن یک عامل در افزایش عملکرد تیروئید می باشد در صورتی که عصاره درخت به بنگال و آلوئه ورا بازدارنده عملکرد تیروئید هستند. به نظر می رسد که عصاره آویشن مستقیماً محرک تولید و یا انتشار T4 در سطح غده ای می باشد]۱۱۸[.
جمع بندی:
هر چند مطالعات زیادی در مورد ورزش و چاقی انجام شده است . اما مطالعات ورزشی در خصوص پاسخ و سازگاری نوروپپتایدهای درگیر در اشتها و ارتباط آن با هورمون ها اندک می باشد. بیشتر مطالعات در مورد نوروپپتایدها مربوط به بیان ژن می باشد و تحقیقات کمی سطوح آنها را در زمینه ورزش مورد بررسی قرار دادند. بخصوص پژوهش ورزشی در زمینه سطوح نوروپپتیدW در اثر تمرین شدید ورزشی بسیار معدود بوده و مطالعات در زمینه ارتباط این نوروپپتید با هورمون های کورتیزول و تیروکسین بسیار اندک می باشد. و در نهایت مطالعه ای که به بررسی سازگاری این نوروپپتید نسبت به تمرین و مکمل سازی با گیاه ولیک پرداخته باشد، وجود ندارد. به همین علت مطالعه حاضر با این هدف طراحی شد تا اثر تمرین هوازی بر سطوح نوروپپتید w پلاسمایی و کبدی ، هورمون های کورتیزول و تیروکسن پلاسمایی را در موش های صحرایی نر را مورد بررسی قرار دهد.
فصل سوم:
روش شناسی
پژوهش
مقدمه:
در این فصل نحوه انجام پژوهش وجمع آوری اطلاعات بیان می شود. بر این اساس موضوعات مورد بحث در این فصل شامل طرح پژوهش، جمع آوری و نحوه عصاره گیری میوه ولیک، مشخصات آزمودنی ها، ونحوه ی دسته بندی آن ها، محیط پژوهش، تغذیه ی آزمودنی ها، دوره زمان بندی تمرینی، ابزارهای مورد استفاده درپژوهش، متغیرهای پژوهش، روش نمونه گیری و نگهداری بافت ها، روش اندازه گیری متغیرهای پژوهش و روش های آماری می باشد.
۳-۱) روش پژوهش:
روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش نیمه تجربی می باشد.
۳-۲) طرح پژوهش
نمونه های پژوهش حاضر را موش های آزمایشگاهی تشکیل داده بودند که به صورت تصادفی انتخاب و به شش گروه مختلف سالین-کنترل، سالین- تمرین، سرخ ولیک-کنترل، سرخ ولیک- تمرین، سیاه ولیک-کنترل و سیاه ولیک-تمرین تقسیم شدند. گروه های تمرینی به اجرای هشت هفته (۵ روز در هفته) تمرین شدید پرداختند و گروه های کنترل نیز به مدت هشت هفته در قفس نگهداری شدند و در هیچ تمرینی شرکت داده نشدند. در شش هفته پایانی آزمودنی ها عصاره سرخ ولیک, سیاه ولیک و سالین را از طریق گاواژ دریافت کردند. با توجه به اینکه آزمودنی ها در آزمایشگاه به لحاظ بسیاری از متغیرها تحت کنترل بودند، پژوهش حاضر از نوع تجربی می باشد.
۳-۳)جمع آوری وشیوه عصاره گیری ولیک (سرخ وسیاه)
۳-۳-۱) جمع آوری میوه ولیک (سرخ وسیاه)
میوه های رسیده سرخ ولیک دراواسط پاییز از جنگلها و مناطق کوهستانی شهر نکا جمع آوری و به خوبی شسته شد. پس ازآن در خشک کن در ۳۵ درجه سانتیگراد و درطی ۴روزخشک شد.
۳-۳-۲) عصاره گیری آبی میوه ولیک (سرخ وسیاه)
پس از برداشتن شاخه های نازک انتهایی، میوه خشک شده با استفاده ازآسیاب خانگی (مولینکس) به خوبی خرد وکاملاً تا جایی که مقدور بود به شکل آرد درآمد. میوه های خشک شده ولیک بر اساس روش گزارش شده توسط سای و همکاران عصاره گیری شد[۱۹۵].
شرح مختصر روش عبارتند از: ۵ گرم از پودر نمونه (سرخ ولیک) با ۱۰۰ میلی لیتر آب خالص (ultra-filtered water) در دمای ۸۰ درجه به مدت ۲۰ دقیقه روی حرارت قرار داده شد. پس از سرد شدن از پد (گاز استریل) چهار لایه عبور داده شده و سپس با ۳۰۰۰ دور در دقیقه و به مدت ۱۷ دقیقه سانتریفیوژ گردید، محلول رویی جمع آوری شده و رسوب باقی مانده دور ریخته شد. محلول حاصل در مرحله آخر از کاغذ واتمن شماره ۱ گذرانده شده و در یخچال برای استفاده نگهداری شد.
۳-۳-۳) مقدار دوز عصاره مصرفی موش ها
مقدار ۱ میلی لیتر عصاره آبی سرخ ولیک به ازای هر ۱۰۰ گرم وزن موش به صورت دهانی بلافاصله پس از تمرین، ۵ روز در هفته و به مدت ۶ هفته از پایان هفته دوم به گروه های سرخ ولیک کنترل و سرخ ولیک تمرین، عصاره سرخ ولیک و به گروه های سیاه ولیک کنترل و سیاه ولیک تمرین، عصاره سیاه ولیک خورانده شد و گروه های سالین ( سرم فیزیولوژی) نیز همانند گروه های دیگر تیمار شدند.
۳-۴) جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری شامل۴۲ سر موش صحرایی نر چهار تاشش هفته ای نژاد ویستار با میانگین وزن اولیه ۱۷± ۱۰۷ گرم از مرکز پژوهش وتکثیر حیوانات آزمایشگاهی انستیتو پاستور آمل تهیه و به مرکز پژوهش منتقل شد. همه این آزمودنی ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها پس از ورود به محیط پژوهش و آشنایی با محیط جدید ونحوه فعالیت روی نوارگردان به طور تصادفی به ۶ گروه سالین کنترل (۷ سر )، سالین تمرین ( ۷سر)، سرخ ولیک کنترل (۷سر)، سرخ ولیک تمرین (۷سر), سیاه ولیک کنترل(۷), سیاه ولیک تمرین(۷) تقسیم شدند.
جدول ۳-۱٫ حجم نمونه و مشخصات آزمودنی های هر گروه
۳-۵) محیط پژوهش
حیوانات مورد آزمایش در این پژوهش در طی دوره یک هفته ای آشنایی با محیط جدید وآشنایی با نوارگردان وهمچنین دوره اجرای پروتکل در قالب گروه های ۵ سر موش در قفس های پلی کربنات شفاف در محیطی با دمای ۲۰ تا ۲۴ درجه سانتی گراد، رطوبت ۴۵ تا ۵۵ درصد و چرخه تاریکی به روشنایی ۱۲: ۱۲ ساعته نگهداری شدند. برای جذب ادرار و مدفوع حیوانات و همچنین راحتی آنان از تراشه و بریدههای چوب استریل استفاده شد. هر روز شستشوی قفس ها انجام شد و تراشههای چوب نیز تعویض گردید.
۳-۶) تغذیه آزمودنی ها
غذای آزمودنی ها، تولید شرکت بهپرور آمل بود که روزانه درقفس قرار داده شد. دراین پژوهش آب مورد نیاز حیوان به صورت آزاد در بطری ۵۰۰ میلی لیتری ویژه حیوانات آزمایشگاهی در اختیار آن ها قرار گرفت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.