۳-۱۰-۱-۳: روش اندازه گیری هورمون T4

  1. استفاده از کیت اندازه گیری T4 مخصوص رت به روش ELISA

۲٫ساخت کشور ایران
۳٫شرکت پادتن علم
۳-۱۱) روش اندازه گیری ترکیبات سرخ ولیک , سیاه ولیک با استفاده از GC-MS :
در این روش از پودر خشک میوه سرخ ولیک استفاده شد. بدین صورت که مقدار مشخصی از پودر سرخ و مقادیر معینی از هگزان و اتانول در حالت های مجزا بطوری که در جدول زیرآمده است ، در دستگاه سوکسله قرارداده شده و استخراج ماده مورد نظر در زمان تعیین شده است انجام شد. سپس ماده حاصل با استفاده از دستگاه روتاری حلال پرانی شده و اجزای شیمیایی سرخ ولیک با استفاده از دستگاه GC-MS (دستگاه GCMS سری ۶۸۹۰، HP، ظرفیت ستون مورد استفاده :HP-1MS و گاز حامل : هلیوم )در دانشکده شیمی دانشگاه آزاد قائمشهر تعیین و شناسایی گردید که عمده ترین آن ها عبارتند از: گلوکز، فروکتوز، سوربتول، مانیتول، ویتامین E، اسید لینولئیک، استئاریک اسید، الائیدیک اسید، پالمیتیک اسید، اسکوالن، فیتول، گاما سیستوسترول، بتا سیستوسترول، گوانوزین، آدنوزین….
۳-۱۲) روش ها آماری
پس از تحلیل آزمایشگاهی نمونه های خونی و بافتی، داده ها با استفاده از آمار توصیفی واستنباطی تحلیل شد. ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنف نحوه توزیع داده ها بررسی شد. با توجه به طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون های پارامتریک آزمون آنالیز واریانس یک طرفه به منظور بررسی تفاوت های بین گروهی هر یک از شاخص ها و برای تفاوت های درون گروهی از آزمون های تعقیبی توکی استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (Version 16) در سطح معنی داری( ۰٫۰۵ P≤ ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
جدول ۳- ۳٫ مقادیر متغیر های مربوطه برای استخراج الکلی روغن سرخ ولیک
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
این فصل شامل دو بخش توصیفی و استنباطی است. در بخش اول میانگین و انحراف استاندارد وزن آزمودنی های حیوانی و متغیرهای نوروپپتید W پلاسمایی و نوروپپتید W بافت کبدی، هورمون های کورتیزول و T4 به صورت جدول گزارش شده است و در بخش دوم فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای مقایسه متغیرهای مورد مطالعه بین شش گروه از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. برای کلیه محاسبه های آماری از نرم افزار SPSS.ver16 استفاده شده است.
۴-۲- توصیف داده ها
در این بخش شاخص های توصیفی وزن آزمودنی های حیوانی در گروه های مختلف تحقیق و در بخش بعد شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق ارائه شده است.
۴-۲-۱- مشخصات آزمودنی های حیوانی
جدول ۴-۱ میانگین و انحراف استاندارد وزن موش ها را نشان میدهد.
۴-۲-۲- یافتههای مربوط به متغیرهای مورد مطالعه
در این بخش، اطلاعات توصیفی [میانگین و انحراف استاندارد] بدست آمده از متغیرهای مورد مطالعه در هر شش گروه تحقیق در قالب جدول ارائه شده است. جدول (۴-۲) این یافتهها را نشان میدهد.
جدول( ۴-۲). شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

متغیر
گروه
نوروپپتید W پلاسمایی (pg.ml) نوروپپتید W کبدی (pg.ml) کورتیزول پلاسمایی (ug.dL) هورمون تیروئید T4 (ug.dL)
میانگین SD میانگین SD میانگین