سایت مقالات فارسی – ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی شهرستان …

۳-۱۰-۱) وجه تسمیه جیرفت…………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۳-۱۱) سیمای عمومی شهرستان جیرفت……………………………………………………………………………………………………۹۱
۳-۱۱-۱) ویژگی ها و شاخص های جغرافیایی……………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱۱-۱-۱) معرفی شهرستان………………………………………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۱۱-۱-۲) تقسیمات کشوری شهرستان…………………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱۱-۱-۳) آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱۱-۲) ویژگی ها و شاخص های جمعیتی شهرستان…………………………………………………………………………………۹۲
۳-۱۱-۲-۱) جمعیت و نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۳-۱۱-۲-۲) پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۳-۱۲) تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی شهرستان…………………………………………………………….۹۳
۳-۱۲-۱) ویژگی ها و شاخص های اقتصادی تولیدی شهرستان……………………………………………………………………۹۳
۳-۱۲-۱-۱) بخش کشاورزی و منابع طبیعی……………………………………………………………………………………………..۹۳
۳-۱۲-۱-۲)منابع طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
۳-۱۲-۱-۳) بخش منابع آب……………………………………………………………………………………………………………………۹۵
۳-۱۲-۱-۴) بخش صنعت و معدن……………………………………………………………………………………………………………۹۶
۳-۱۲-۱-۵) بخش محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۳-۱۳) آثار تاریخی و جاذبه های دیدنی و گردشگری…………………………………………………………………………………..۹۷
۳-۱۳-۱) آثار شهر دقیانوس و تپه های کنارصندل……………………………………………………………………………………۹۸
۳-۱۳-۲) قلعه سموران…………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
۳-۱۳-۳) موزه میراث فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۳-۱۳-۴) گورخانه یا مقبره حیدری…………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۳-۱۳-۵) غار شعیب…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲
۳-۱۳-۶) چاه آرتزین چمن……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۳-۱۳-۷) بُندر دوساری…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۳-۱۳-۸) آبشارها………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۳-۱۳-۹) روستای دلفارد…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۳-۱۳-۱۰) سایر آثار تاریخی و اماکن دیدنی و مذهبی……………………………………………………………………………..۱۰۵
۳-۱۳-۱۱) صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
۳-۱۳-۱۲) آداب و رسوم…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۳-۱۳-۱۳) جشن سده………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
فصل چهارم) تجزیه و تحلیل یافته ها
۴-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۴-۲) بررسی شاخص های دموگرافیک و سوالات توصیفی……………………………………………………………………………….۱۱۱
۴-۳) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
۴-۳-۱) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
۴-۳-۲) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۲
۴-۳-۳) تجزیه و تحلیل سوات………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۶
۴-۳-۴) تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی………………………………………………………………………………………………..۱۴۰
۴-۳-۵) ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی…………………………………………………………………………………………….۱۴۱
فصل پنجم) بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات