مقاله – ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی شهرستان جیرفت)- قسمت ۵

۵-۱) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
۵-۲) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۷
۵-۳) نتیجه گیری از سوالات توصیفی……………………………………………………………………………………………………..۱۴۹
۵-۴) تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های گردشگری……………………………………………………….۱۵۰
۵-۵) نتیجه گیری از نقاط قوت………………………………………………………………………………………………………………۱۵۱
۵-۶) نتیجه گیری از نقاط ضعف…………………………………………………………………………………………………………….۱۵۱
۵-۷) نتیجه گیری از فرصت های مطرح شده……………………………………………………………………………………………..۱۵۲
۵-۸) نتیجه گیری از تهدیدهای مطرح شده……………………………………………………………………………………………..۱۵۲
۵-۹) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی…………………………………………………………………………………………۱۵۲
۵-۱۰) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل درونی……………………………………………………………………………………………۱۵۳
۵-۱۱) نتییجه گیری از ماتریس سوات…………………………………………………………………………………………………….۱۵۴
۵-۱۲) ماتریس برنامه ریزی کمی……………………………………………………………………………………………………………۱۵۶
۵-۱۳) مشکلات و تنگناهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۱۵۶
۵-۱۴) مشکلات و تنگناهای محقق…………………………………………………………………………………………………………۱۵۷
۵-۱۵) پیشنهادات به سایر محققین…………………………………………………………………………………………………………۱۵۷
۵-۱۶) پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷
پیوست
پرسشنامه شماره (۱) …………………………………………………………………………………………………………………………..II
پرسشنامه شماره(۲) …………………………………………………………………………………………………………………………..III
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………….IIIV
فهرست جداول
جدول ۲-۱) انواع برنامه ریزی بر اساس زمان، کاربرد و وسعت………………………………………………………………………………..۵۶
جدول ۳-۱) جدول مورگان برای برآورد حجم نمونه………………………………………………………………………………………………..۸۷
جدول ۳-۲) آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….۹
جدول ۳-۳) مشخصات عمومی شهرستان جیرفت بر اساس تقسیمات کشوری……………………………………………………..۹۲
جدول ۳-۴) آمار جمعیت شهرستان جیرفت……………………………………………………………………………………………………………۹۲
جدول ۳-۵) مناطق تحت مدیریت محیط زیست…………………………………………………………………………………………………….۹۷
جدول ۴-۱) توزیع فراوانی متغییر جنسیت……………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
جدول ۴-۲) توزیع فراوانی متغییر سن طبقه بندی شده پاسخگویان…………………………………………………………………….۱۱۳
جدول ۴-۳) توزیع قراوانی متغییر تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………………………………..۱۱۴
جدول ۴-۴) توزیع فراوانی متغییر وضعیت اشتغال پاسخگویان……………………………………………………………………………۱۱۵
جدول۴-۵) توزیع فراونی متغییر نوع شغل پاسخگویان…………………………………………………………………………………………۱۱۶
جدول۴-۶) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت قوت ها………………………………………………………………………………………۱۱۷
جدول ۴-۷) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت ضعف ها…………………………………………………………………………………..۱۲۰
جدول ۴-۸) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت فرصت ها…………………………………………………………………………………۱۲۳
جدول ۴-۹) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت تهدیدها…………………………………………………………………………………..۱۲۶
جدول ۴-۱۰) ارزیابی عوامل خارجی استراتژیک……………………………………………………………………………………………………۱۳۰
جدول ۴-۱۱) ارزیابی عوامل داخلی استراتژی………………………………………………………………………………………………………..۱۳۴
جدول۴-۱۲) جدول ماتریس سوات………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۸
جدول ۴-۱۳) جدول برنامه ریزی کمی راهبردی………………………………………………………………………………………………….۱۴۲

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.