ارتباطات//پایان نامه درمورد مهارت ارتباطی مدیران

ارتباطات

سازمانها توسط افراد اداره می شوند. و بدون تعامل و ارتباطات موجودیت سازمان به خطر خواهد افتاد. فرایند ارتباطات بین افراد توسط شرایط مختلفی در زندگی روزمره متاثر می شود. اما مردم احساسات خود را با کلمات یا اعضای بدن خود بیان می کنند. زیرا آنها  نیاز دارند که در هر زمانی ارتباط برقرار کنند . (Sethi&Seth, 2009)

یکی از نشانه های سلامت روانی وجود روابط سالم بین فردی است روابط گرم و صمیمی با انسانهای دیگر منبع اعتماد، راحتی و آسایش هر کدام از ماست . حمایت اجتماعی در واقع پیوندهای اجتماعی میان افراد است که باعث ایجاد امنیت و آرامش، اهمیت و احترام در افراد می شود. برای بهره گیری از این شبکه ارتباطی باید برخی از مهارتها را آموخت. مهارتهایی که به ایجاد روابط بهتر ما با دیگران کمک می کند.
در چنین فضایی افراد بر این باورند که تنها نیستند و متعلق به گروهی از انسانها می باشند که در مواقع ضروری می توان از آنها کمک گرفت. (وردی نژاد،1385)

ارتباطات مقوله ای است اجتماعی، بنابراین نمی توان آنرا در زمره مباحث نو و جدید قرار داد و با این دید در خصوص آن گفتگو نمود. به واقع خمیر مایه اجتماعی بودن انسانها ارتباط میان آنهاست. در بررسی بحث ارتباطات و زمینه تاریخی آن می توان گفت از زمانیکه انسانها تصمیم گرفتند که در کنار یکدیگر زندگی کنند نیاز به بر قراری ارتباطات به وجود آمد. و انسانها سعی در بر قراری ارتباط با یکدیگر نمودند و از اینجا بود که بحث ارتباطات به عنوان یکی از مباحث مهم و تعیین کننده برای زندگی بشری مطرح گردید. اگرچه ارتباطات واژه ای است که در دهه های اخیر در محافل علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است. واقعیت این است که بشر از آغاز حیات خود درگیر این فعالیت ( برقراری ارتباط) بوده و همواره چگونگی برقراری ارتباط در دغدغه های اصلی او بوده است. البته آنچه از بحث ارتباطات در گذشته وجود داشت تماماً حاصل تجربیات فردی انسانها بوده و آنچه امروز به عنوان علم ارتباطات مطرح است از سالهای پایان قرن بیستم پا به عرصه وجود نهاد. (یوسف زاده و همکاران،1389)

زندگی در آستانه قرن 21 پیچیدگی فزاینده ای پیدا کرده است. و قواعد و مقررات ، بر اساس نظامی که انسانها در یک زمان خاص در آن فعالیت می کنند تغییر می یابد. چنین وضعیتی مهارتهای ارتباطی و اجتماعی خاص و پیچیده ای را طلب می کند و از این رو یادگیری مهارتهای اجتماعی دیگر یک پدیده ی ساده و خود جوش نیست و نیازمند توجه ای حرفه ای و نظامدار است. ( مرتضوی، مهربان،1383)

ارتباطات یکی از مهمترین ابزار جامعه ی متمدن می باشد و می توان گفت ، ارتباطات مهمترین عامل توسعه و تعالی انسانی است. به عبارت دیگر ارتباطات برای موفقیت یک انسان امری حیاتی می باشد. همانطور که ارتباطات برای انجام عملیات سازمانی یا به عبارت دیگر برای شکل گیری و بقای سازمان نیز حیاتی می باشد. هربرت سایمون می گوید : بدون ارتباطات سازمانی وجود نخواهد داشت. و به همین دلیل می توان گفت امکان تاثیر گروه بر رفتار فرد نیز غیر ممکن خواهد بود. (همان منبع)

سازمان درواقع نمونه ای از شبکه ارتباطات است. زیرا بین اجزای مختلف و پراکنده آن از طریق ارتباطات همبستگی و پیوند بر قرار می شود. به عبارت دیگر در صورت فقدان سیستم ارتباطات، سازمان مجموعه ای از عناصر و اجزای پراکنده و منفرد تلقی می شود که بین آنها هیچگونه همبستگی و پیوندی برای نیل به اهداف معین وجود نخواهد داشت.  بارنارد می گوید: فراهم آوردن یک سیستم ارتباطی، یکی از سه  وظیفه اصلی اجرایی و مهم برای بقای یک سازمان است. (رئیسی و همکاران،1388