ارتباط منابع انساني:/پایان نامه ارتباطات راهبردی کارکنان

ارتباط در رويكرد هاي منابع انساني

سه نظريه اي كه بيانگر ابعاد رويكرد منابع انساني به سازماندهي هستند، عبارتند از:شبكه مديريت بليك و موتون، سيستم هاي چهارگانه رنسيس ليكرت، و نظريه z ويليام اوچي.

1- محتواي ارتباط: به دليل اينكه رويكرد منابع انساني به سازماندهي اهميت خاصي براي مشاركت كاركنان قائل است، محتواي نوآوري ارتباط، اساسي است. بنابر عقيده نظريه پردازان منابع انساني، ارتباط درباره افكار نوين بايد هم اثربخشي سازماني و هم دستيابي به اهداف فردي را به حد اكثر برساند. اين به معناي اين پيشنهاد نيست كه ارتباط درباره افكار نوين، تنها نوع تعامل در يك سازمان منابع انساني است.ارتباط به منظور انجام وظيفه هنوز محوري است و ارتباط اجتماعي براي برآورده كردن برخي نيازهاي انساني هنوز اهميت خود را حفظ مي كند.با اين حال رويكرد منابع انساني، اين ديدگاه را در خود مي گنجاند كه ارتباط درباره افكار جديد نيز بايد بخش اصلي سازمان باشد.

2- مسير جريان ارتباط: در يك سازمان منابع انساني هدف، ترغيب جريان افكار از همه جا در سرتاسر سازمان است، بنا بر اين در ساده ترين مفهوم، ارتباط در اين رويكرد سازماني شامل همه مسير هاي جهت دار رو به پايين، رو به بالا،افقي و موّرب مي باشد. مهمتر از اين،اين جريان ارتباط چند جهتي، اغلب در محيط هاي” تيم محوري”در سازمان هاي منابع انساني رخ مي دهد.

3- كانال ارتباط: در يك سازمان منابع انساني بعيد است كه يك كانال ارتباطي­خاص بر ديگر كانال­ها ارجحيت داشته باشد. نظريه پردازان منابع انساني مايلند از طريق استفاده فكري منابع انساني، سطح توليد سازمان را به حد اكثر برسانند. بعضي اوقات مي توان از طريق تماس رو در رو در جلسات،به بهترين وجه از اين منابع بهره­برد.برخي اوقات شرايط،يادداشت­هاي كتبي يا پست الكترونيكي را ايجاب مي­كند،بنابراين سازمان هاي پيرو رويكرد منابع انساني،از دامنه وسيعي از كانالهاي ارتباط بهره خواهند برد.

4- سبك ارتباط: سازمان هاي منابع انساني، هدف دو گانه تقويت اثر بخشي سازماني و ارضاي نيازهاي انساني را در ذهن دارند كه احتمالاًمي توان از طريق ارتباط هاي عمدتاً غير رسمي، به آسانترين روش به آنها دست يافت.يك سبك غير رسمي براي ارتباط همه جهات تيم محوري كه مورد حمايت اكثر نظريه پردازان منابع انساني است، از همه مناسبتر است.با اين حال يك رويكرد منابع انساني، قطعاً از استفاده از يك سبك رسمي اجتناب نمي كند، اگر آن براي كاري كه قرار است انجام شود بهترين باشد.(همان منبع)

 

 

 

رويكرد سنتي                رويكرد روابط انساني             رويكرد منابع انساني
محتواي ارتباط

مسيرجريان ارتباط

كانال ارتباط

سبك ارتباط

وظيفه

عمودي(رو به پايين)

معمولاً كتبي

رسمي

وظيفه و اجتماعي

عمودي و افقي

اغلب رودر رو

غير رسمي

وظيفه،اجتماعي و نوآوري

همه جهات،تيم محوري

همه كانال ها

هردو امّا بويژه غير رسمي

جدول 2-1 : مقايسه ارتباط در رويكرد هاي سنتي،روابط انساني و منابع انساني