سایت مقالات فارسی – ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۲۰

پویایی جمعیت

عدالت اجتماعی

جامعه آماری و روش نمونه‌گیری:
جامعه آماری تحقیق حاضر ۶۵ روستای بخش حُمیل میباشد. این پژوهش به‌صورت تمام شماری انجام‌گرفته است و وضعیت پایداری تمام ۶۵ روستای این بخش از طریق دادههای اولیه و ثانویه موردسنجش قرارگرفته است. واحد تحلیل تحقیق نیز روستا میباشد.
معرفی منطقه موردمطالعه:
شهرستان اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه با وسعتی در حدود ۲۱۰۰ کیلومترمربع بین ۳۳ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۱۵ دقیقه عرض شمالی و ۴۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۴۸ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرارگرفته است. این شهرستان از شمال به شهرستان دالاهو، از شرق به شهر کرمانشاه، از غرب به شهرستان سرپل و گیلان غرب و از جنوب به استان ایلام منتهی میشود. در تقسیمات سیاسی این شهرستان از ۲ شهر،۲ بخش، ۷ دهستان و ۱۹۹روستا تشکیل‌شده است.
بخشها: مرکزی اسلام‌آباد غرب- حُمیل
شهرها: اسلام‌آباد غرب- حُمیل
دهستان‌ها: حُمیل- حسن‌آباد- حومه جنوبی- حومه شمالی- شیان- منصوری- هرسم
بر اساس سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵سال جمعیت شهرستان اسلامآباد غرب ۱۵۲۵۰۰ نفر بوده است که در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ این عدد به ۱۵۱۴۷۳ نفر کاهش‌یافته است. که از این جمعیت ۹۰۴۲۵ نفر در نقاط شهری و ۶۱۰۴۸ نفر در مناطق روستایی ساکن هستند و تعداد خانوار این شهرستان در سال ۱۳۹۰ برابر با ۴۰۱۱۹ خانوار بوده است. نرخ رشد سالیانه اسلام‌آباد غرب در سال ۹۰ -۹۱ برابر با۰۸/۰- محاسبه گردیده که نشاندهنده رشد منفی این شهرستان میباشد.
بخش حُمیل با مرکزیت شهر حُمیل در جنوب شرقی شهرستان اسلامآباد غرب قرارگرفته است مختصات جغرافیای این بخش برابر است با .. بخش مذکور از جنوب به استان ایلام، از شمال به شهرستان اسلامآباد غرب، از غرب به شهرستان گیلان غرب و از شرق به شهرستان کرمانشاه منتهی میشود(نقشه ۱-۳). بر اساس تقسیمات کشوری این بخش دارای سه دهستان هرسم، دهستان منصوری و دهستان حُمیل میباشد و جمعاً ۶۵ روستا را در خود جایی داده است. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ این بخش دارای ۷۳ روستا و۱۸۵۸۸ نفر جمعیت بوده است که این ارقام در سرشماری نفوس مسکن ۱۳۹۰ به ۶۵ روستا و جمعیت ۱۷۶۲۹ نفر کاهش‌یافته، که نشان‌دهنده کاهش حدوداً هزار نفر از جمعیت این بخش طی ۵ سال گذشته است. مساحت بخش حُمیل ۷۸۱ کیلومترمربع است که در دشت شاهآباد یا همان اسلامآباد واقع‌شده است. بنابراین اکثر روستاهای این بخش در دشت قرارگرفته‌اند(نقشه ۲-۳).
نقشه۳-۱: موقعیت بخش حُمیل
نقشه(۲-۳)، محدوده بخش حمیل، موقعیت هر یک از روستاها و شهر حُمیل را نشان میدهد. در سال ۱۳۷۹ با قرار گرفتن بخشداری در حُمیل این نقطه بهعنوان شهر و مرکز بخش حُمیل معرفی شد که براساس سرشماری نفوس مسکن سال ۱۳۹۰ دارای ۱۳۰۳ نفر جمعیت و ۳۰۶ خانوار است.شهر حُمیل به علت قرار گرفت در جاده اصلی ترانزیت که مسیری برای صادرات به کشور عراق است. همچنین کالاهای وارداتی از بندر امام خمینی در اهواز از طریق این جاده به غرب و شمال غرب کشور منتقل میشود. وجود این جاده اصلی در رونق این شهر بسیار اهمیت داشته است.
رودخانه راوند:
این رودخانه از زیرشاخههای اصلی رودخانه کرخه میباشد. حوضه آبریز راوند از شرق به استان کرمانشاه، از شمال به شهرستان جوانرود، از غرب به شهرستان سرپل ذهاب و از جنوب به استان ایلام محدود میشود. رود دائمی راوند از میان شهر اسلام‌آباد و بخش حُمیل میگذرد و جهت آن شمال غربی- جنوب شرقی است و این رودخانه بعد از عبور از بخش حُمیل وارد رودخانه سیمره میشود. در چند سال اخیر به علت سدسازی در بالادست رودخانه راوند و همچنین خشک‌سالی،این رود در بخش حُمیل به‌صورت فصلی عمل میکند و فقط در فصلهای پرباران آب در آن جریان دارد.
نقشه۳-۲: موقعیت روستاهای بخش حُمیل و رودخانه راوند
اطلاعات کلی روستاهای حُمیل:
همان‌طور که در ابتدایی فصل اشاره شد، بخش حُمیل در فاصله دو سرشماری ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ از ۷۳ روستا به ۶۵ روستا کاهش‌یافته است. این کاهش را میتوان به دو دلیل تخلیه روستا و تجمیع روستاهای که به‌صورت سفلی و علیا بودهاند توجیه کرد که برای ۸ روستای این بخش طی ۵ سال اتفاق افتاده است. کندهر با جمعیت ۱۳۸۸ نفر پرجمعیتترین روستا و کندهر با ۲۷ نفر کم‌جمعیت‌ترین روستای این بخش است. اشتغال روستای مله سرخ با ۴۸ درصد بالاترین درصد اشتغال را در میان روستاهای این بخش و روستای زعفران سفلی با ۱۴٫۷ درصد کمترین اشتغال را دارا میباشد در جدول(۱-۳)، تعداد نهایی روستاهای بخش حُمیل و اطلاعات کلی روستاها آورده شده است.
جدول ۳-۳: اطلاعات کلی از روستاهای بخش حُمیل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

نام دهستان نام روستا جمعیت سال ۱۳۹۰ تعداد خانوار تعداد مسکن درصد باسوادی