ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۳۷

بعد زیستمحیطی
بعد اقتصادی
بعد اجتماعی
طراحی ابزار گردآوری اطلاعات
جمعآوری دادهها و اطلاعات
تعییین ابعاد پایداری
تحلیل عدم قطعیت
تحلیل ریسک
تحلیل سیستمی پویا
تحلیل چند معیاره
تحلیل هزینه- فایده
مدلسازی در ونسیم
آزمون مدل
فرموله کردن
فرضیه پویا
بیان مسئله
شاخص سازی برای ابعاد توسعه پایدار
سناریورسازی و سیاستگذاری
 
شکل۳-۴: مدل تحلیلی تحقیق
فصل چهارم:
تجزیه‌وتحلیل دادهها
مقدمه:
تجزیه‌وتحلیل دادهها برای بررسی صحت‌وسقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است در این فصل نتایج و یافتههای پژوهش، مورد آزمون و تجزیه‌وتحلیل گرفته که دربرگیرنده نتایج حاصل از خروجی مدل سیستم داینامیک در نرمافزار ونسیم است. این روش بر پایه ساختار مدلهای علّی- معلولی بناشده است و امکان مطالعه ساختار و رفتار سیستمهای پیچیده اقتصادی، اجتماعی، زیستی و فنی را فراهم میکند. هدف سیستمهای پویا فقط پیشبینی آینده نیست، بلکه به دنبال دست یافتن به دانش وسیع در مورد ارتباطات دینامیکی متقابل میان سیستمهای اجتماعی، اقتصادی و زیستی است. سیستم داینامیک به‌عنوان رویکرد مطالعه رفتار سیستمهای پیچیده میباشند و به تبین چگونگی خط‌مشی‌ها،تصمیمات، ساختار و تأخیرهایی که در ارتباط با رشد و پایداری هستند و آنها را تحت تأثیر قرار میدهند، کمک میکنند. توسعه پایدار روستایی یک سیستم پیچیده است که از ارتباط متقابل سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی تشکیل شد و تئوری سیستم داینامیک روشی مناسب برای درک پیچیدگی این سیستم و ساده کردن آن است. این تئوری بر روی پایداری روستاهای بخش حُمیل پیاده شد. مراحل انجام تحلیل سیستم توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستم داینامیک به شرح زیر انجام گرفت:
در مرحله اول برای درک بهتر ساختار سیستم توسعه پایدار از یک زبان مدلسازی استفاده شد. در سیستم داینامیک به این زبان، نمودارهای بازخور یا علت و معلولی میگویند. بنابراین روابط علت و معلولی بین شاخصهای توسعه پایدار با دیاگرام برقرار میشود. تفاوت این دیاگرام با سایر نمودارها مثل فلوچارت و … در نمایش روابطی است که به‌سادگی قابل ترسیم در آنها نیستند. شاخصهای توسعه پایدار روستایی در نمودار علّی باید به نحوی بیان شوند که تأثیر هر شاخص در شاخص دیگر در هر یک از ابعاد توسعه مشخص باشد و به‌صورت حلقههای بازخوردی بیان گردد.
مرحله دوم نمودار جریان مدل توسعه پایدار روستایی رسم شد. این نمودار از سه عنصر موجودی، جریان، اطلاعات تشکیل‌شده است. این سه عنصر، عناصر سهگانه مدلسازی سیستمها را تشکیل میدهند. برای رسم این نمودار شاخصهایی از توسعه پایدار که در طول زمان تغییر میکنند، انتخاب شد. چراکه این نمودار برخلاف نمودار علت و معلولی قابلیت نمایش متغیرهایی را که در طول زمان تغییر میکند را داراست. نمودار جریان چهار متغیر منابع طبیعی، جمعیت، اشتغال و سرمایهگذاری برای مدل توسعه پایدار روستایی بخش حُمیل رسم شد.
در مرحله سوم فرموله کردن مدل انجام میشود. برای این کار باید نمودار جریان ترسیم‌شده به نرمافزار ونسیم اضافه شود. سپس مقادیر هر یک از شاخصها باید مشخص شود. ازآنجاکه مقادیر شاخص‌ها دارای اختلاف زیادی هستند و شاخصها از واحدهای متفاوتی شکل‌گرفته‌اند باید عمل استانداردسازی برای دادههای خام به‌دست‌آمده از منطقه، انجام بگیرد. سپس با واردکردن مقادیر شاخصها در محیط ونسیم معادلات مدل توسعه پایدار نوشته شد.
در مرحله آخر مدل طراحی‌شده در نرم‌افزار ونسیم شبیهسازی خواهد شد و ارزیابی و سیاستگذاری روی مدل اجرا میگردد. در فرموله کردن مدل توسعه پایدار این امکان را میدهد که شبیهسازی صورت گیرد. با اعمال شبیهسازی از مدل توسعه پایدار در ونسیم میتوان هر یک از شاخصها را ارزیابی و آیندهنگری کرد. همچنین میتوان سیاستگذاری را برای مدل توسعه انجام داد. که در این تحقیق سیاست اشتغالزایی برای منطقه موردمطالعه مطرح شد.
یافتههای توصیفی تحقیق:
پرسشنامه طراحی‌شده در میان دهیاران یا شوراهای اسلامی ۶۵ روستای بخش حُمیل توزیع شد. اطلاعات حاصل از پرسشنامه ازنظر توصیفی با کمک نرم‌افزارSpss مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. برای تحلیل جامع یافتههای تحقیق متغیرهای جمعیتشناختی جامعه آماری(مانند سن، جنسیت، میزان تحصیلات) بررسی شد.
سن پاسخگویان:
نتایج مربوط به متغیر سن پاسخگویان نشان میدهد که میانگین سنی آن‌ها ۳۱/۳۰ سال است. دامنه سنی آن‌ها نیز بین ۲۵ تا ۴۴ سال قرار دارد. همچنین بر اساس یافتهها، ۲/۹۰ درصد از پاسخگویان در بازه زمانی سنی ۲۵ تا ۳۲ سال قرار دارند. بیشترین فراوانی نیز ۲۸ سال است.
جدول ۴-۱: آمار توصیفی سن پاسخگویان

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

میانگین مد انحراف معیار واریانس چولگی