سایت مقالات فارسی – ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۳۹

۴۳

کاردانی

۱۲

۴/۱۸

کارشناسی

۲

۳

کارشناسی ارشد

۰

کل

۶۵

۱۰۰

یافتههای تحلیلی تحقیق:
روابط علت و معلولی شاخصهای توسعه پایدار:
برای انجام مدلسازی بعد از تشخیص متغیرهای مؤثر بر مدل در یک دیاگرام ضمن تعیین روابط علی بین دو یا چند متغیر، جهت تأثیر آن متغیرها را نیز مشخص شد. بنابراین با توجه به متغیرهای اشاره‌شده در جدول(۳-۱) روابط علت و معلولی هر یک از ابعاد رسم گردید.
دیاگرام علت و معلولی بعد زیستمحیطی توسعه پایدار:
با توجه به مفاهیم توسعه و توسعه پایدار روابط علی متغیرهای بعد زیست‌محیطی تعریف شد. همان‌طور که در نمودار(۴-۱) مشاهده میشود بعد زیست‌محیطی در دو حلقه مثبت و منفی ایجادشده است که در تفسیر آن میتوان گفت، افزایش موجودیت منابع طبیعی باعث افزایش تنوع منابع طبیعی میگردد. این افزایش تنوع در توزیع منابع طبیعی و کارایی آن تأثیر مثبت دارد و درنهایت با افزایش کارایی منابع طبیعی به دلیل افزایش اهمیت آن، حفاظت از محیط طبیعی بیشتر موردتوجه قرار میگیرد. حفاظت از منابع طبیعی باعث میشود آسیبپذیری منابع طبیعی نیز کاهش یابد. در بحث کاهش آسیبپذیری، متغیرهای دیگری همچون مدیریت منابع طبیعی، تناسب کاربری اراضی، کشاورزی ارگانیک و میزان تخریب منابع طبیعی نیز تأثیرگذارند. به این صورت که هرچه مدیریت منابع صحیح‌تر و دقیقتر صورت گیرد آسیبپذیری منابع نیز کاهش مییابد. کاربری اراضی متناسب و حرکت به سمت کشاورزی ارگانیک نیز در کاهش آسیبپذیری منابع طبیعی تأثیر مثبتی خواهد داشت. در نمودار علی بعد زیست‌محیطی جهت سنجش میزان آسیبپذیری به حد مطلوب زیست‌محیطی نیاز هست که این حد مطلوب تحت عنوان سرزندگی منابع طبیعی در نمودار بیان‌شده است و هر چه میزان آسیبپذیری منابع کمتر باشد سرزندگی منابع طبیعی بیشتر است.
شکل۴-۱: دیاگرام علّی بعد زیستمحیطی توسعه پایدار .
دیاگرام علت و معلولی بعد اجتماعی توسعه پایدار:
در فرایند توسعه پایدار نقش عوامل اجتماعی در تحقق اهداف پایداری توسعه روستایی بسیار حائز اهمیت است. ازاین‌رو، در اهداف توسعه پایدار، بر مضامینی چون مشارکت، کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، مسئولیتپذیری تأکید میشود. با توجه به متغیرهای تعریف‌شده بعد اجتماعی در جدول(۴-۱)، نمودار علی آن در چهار حلقه علت و معلولی ترسیم شد. جمعیت به‌عنوان متغیر مبنا در بعد اجتماعی در نظر گرفته‌شده است. جمعیت از سه متغیر میزان تولد، میزان مرگ‌ومیر و میزان مهاجرت حاصل میشود. میزان سلامت در روند زادوولد و مرگ‌ومیر تأثیر مستقیم دارد به این صورت
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.