دسته بندی علمی – پژوهشی : ارزیابی توسعه پایدار روستایی با رویکرد سیستمی- قسمت ۸

UN/PCSD (1997)
(Nordin, 2000: 50)

اجتماعی

مقابله با فقر- ارتقای سواد، آگاهی عمومی و آموزش- مراقبت و ارتقای سلامتی انسان- ارتقای پایداری توسعه سکونتگاههای انسانی- همیاری و سرمایه اجتماعی

اقتصادی

تغییر الگوی مصرف- منابع مالی و مکانیسم آن

زیست‌محیطی

آب- زمین- منابع طبیعی- اتمسفر- پسماندها

نهادی و تشکیلاتی

همگرایی در سیاست‌گذاری‌ها گاهی برای توسعهی پایدار- قوانین بین‌المللی زیست‌محیطی- اطلاعات برای تصمیم‌گیری- تقویت نقش گروه‌های مدنی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

قادری و امیری(۱۰۴:۱۳۸۵)

زیست‌محیطی

موقعیت- فاصله- توپوگرافی- کیفیت و کمیت آب- حفظ کیفیت خاک- جلوگیری از تخریب محیط‌زیست- استفاده از کودهای شیمیای و سم در مزارع

اجتماعی

نرخ رشد- سطح سواد- میزان مهاجرت- سرمایه اجتماعی- عدالت در توزیع منابع- کیفیت زندگی- آموزش- کاهش مطالعات اجتماعی- توانمندسازی و مشارکت در تصمیم گیری-سلامتی و بهداشت- سکونت برای همه- فرصتهای برابر برای افراد مختلف

اقتصادی

اشتغال- درآمد- بار تکفل- سهم هر فرد از تولیدات کشاورزی- ارتقای کیفیت زندگی- کارایی استفاده از منابع توسعه- تنوع معیشت- تمایل به فعالیتهای اقتصادی در محل سکونت

منبع: (خسرو بیگی، ۱۳۹۰: ۱۰۴).
رویکرد سیستمی در ارزیابی توسعه پایدار روستایی:
تعریف رویکرد سیستمی:
ژرفنگری به یک سیستم، طرز تفکری را پدید میآورد که میتواند به‌عنوان یک روش، برای برخورد با هر مسئله‌ای مورداستفاده قرار گیرد. این طرز تفکر یا نگرش که «رویکرد» یا «دیدگاه سیستمی» نام دارد، پویاست؛ زیرا با تغییرات و آهنگ دگرگونی متغیرهای موجود در سیستم سروکار دارد. دیدگاه سیستمی، شیوهای برای مطالعه هدفهاست و دنیای اطراف انسان را متشکل از مجموعههایی میداند که اجزایی دارند و اجزایی آن‌ها در تعامل، ارتباط و وابستگی متقابل قرار دارند به‌گونه‌ای که مجموعاً یک چرخه به وجود میآورند. هر فرد یا سازمان جزئی از سیستم بزرگ‌تر به‌حساب میآیند. این سیستمها مجموعاً دنیا را به وجود میآورند و برای شناخت جهان باید از این مجموعهها و سیستمها درک مطلوب‌تری حاصل کرد. در دیدگاه سیستمی از شیوه بررسی و رویکرد سیستمی استفاده میشود. درواقع بر اساس اجزای تشکیل‌دهنده آن تشریح میشود (حمیدی زاده، ۳۰:۱۳۷۹). دیدگاه سیستمی نوعی طرز نگرش و تفکر سیستمی است که امکان تشخیص بهتر مسائل، مشکلات و معایب را فراهم میکند. درک و تجزیه‌وتحلیل را تسهیل میکند. دیدگاه سیستمی در تقابل با دیدگاه جزئینگر است. زیرا در دیدگاه جزئینگر مؤلفه‌های مجموعه به شاخههای جزئی‌تر تقسیم میشوند و هریک از اجزا به‌تنهایی موردبررسی و مطالعه قرار میگیرند. در شکل(۲-۷) تفاوت این دو دیدگاه به‌صورت بصری نمایش داده‌شده است.
A
B
G
H
F