در این تحقیق به‌تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون خطی ترکیبی یا داده‌های تابلویی استفاده شده است. بر همین اساس پیش از به‌کارگیری روش رگرسیونی، پیش‌فرض‌های استفاده از این روش مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند. این پیش‌فرض‌ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای تابعی و مستقل، نرمال بودن توزیع باقی‌مانده‌های مدل برآوردی، ثبات واریانس‌ها و پیش‌فرض‌های استفاده از داده‌های تابلویی می‌باشد. در این بخش از شرح یافته‌های تحقیق به نتایج ارزیابی این پیش‌فرض‌ها اشاره شده است.
الف) نرمال بودن توزیع متغیرها:
آماره‌های توصیفی جدول شماره ۴-۴ مشتمل بر ضرایب چولگی و کشیدگی است که در حالت توصیفی می‌تواند معیاری برای تشخیص نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرها باشد. ضریب چولگی بیانگر تقارن توزیع و ضریب کشیدگی نیز نشان دهند بلندای توزیع است که در مقایسه با توزیع نرمال سنجیده می‌شود. در صورت نرمال بودن توزیع باید این ضرایب به سمت صفر میل نماید:

جدول (۴-۴): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد
ردیف نماد نام متغیر ضریب چولگی ضریب کشیدگی
۱ نوسان سود ۴۰/۲ ۲۶/۱۰
۲ کیفیت سود بر اساس رویکرد گذشته‌نگر ۴۰۷/۱ ۹۶/۵۷

بر مبنای جدول شماره ۴-۴ ملاحظه می‌شود که متغیرها از توزیع نرمال برخوردار نیستند. ازآن‌جهت که مقادیر یا قدر مطلق ضرایب چولگی و کشیدگی به سمت صفر میل نکرده است.
درعین‌حال برای قضاوت نسبت به نرمال بودن توزیع متغیرها در سطح جامعه آماری از آزمون جارک-برا استفاده شده است. در این آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیر در مقابل نرمال نبودن توزیع آزمون می‌شود. این آزمون را غالباً در تحقیقات مشابه فقط در مورد متغیرهای وابسته انجام داده‌اند، ولی در این تحقیق هم برای متغیر وابسته و هم برای متغیر مستقل انجام پذیرفته است.
در تحقیقاتی که نرمال بودن توزیع متغیرها را مورد آزمون قرار داده‌اند، عموماً با طبقه‌بندی هر یک از متغیرها از آزمون کااسکوئر استفاده کرده یا بدون طبقه‌بندی از آزمون جارک-برا استفاده کرده‌اند که در اینجا روش دوم مورداستفاده واقع‌شده است. در ابتدا برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته از آزمون جارک-برا استفاده شده است. این آزمون برای متغیر نوسان سود به‌عنوان متغیر وابسته تحقیق انجام شد و نتیجه این آزمون به‌طور خلاصه در جدول خروجی آزمون جارک-برا در نرم‌افزار آماری برای این متغیر به شرح جدول ۵-۴ است:

جدول (۴-۵): نتایج آزمون جارک-برابرای متغیر وابسته
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.