ارزیابی رابطه بین کیفیت سود بر اساس سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و …

با توجه به سطح معنی‌دار محاسبه شده در جدول ۴-۷، با عنایت به اینکه سطوح معنی‌دار متناظر با آماره جارک-برا برای متغیر مستقل کیفیت سود بیش از ۰٫۰۵ یا ۵ درصد سطح آزمون می‌باشد، در سطح ۹۵ درصد احتمال، فرض H0 مبنی بر “نرمال بودن توزیع متغیر مستقل ” پذیرفته می‌شود. مشابه تحقیقات مرتبط پس از نرمالیزه کردن متغیر مستقل کیفیت سود با به‌کارگیری لگاریتم مجذور، مجدداً آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل با استفاده از آماره جارک-برا تکرار شده است. نتایج آزمون مجدد جارک پس از نرمال‌سازی متغیر مستقل بر مبنای استفاده از لگاریتم مجذور مقادیر اولیه متغیرها، به شرح جدول شماره ۴-۸ خلاصه شده است:

جدول (۴-۸): آزمون جارک-برا برای متغیر مستقل پس از نرمال‌سازی
متغیر آماره جارک سطح معناداری نتیجه
کیفیت سود X1 ۲۶/۱ ۲۱۵/۰ توزیع نرمال است

با توجه به جدول ۸-۴، مقادیر متناظر با آماره Z جارک-برا برای متغیر پس از نرمال‌سازی ۲۶/۱ می‌باشد. با عنایت به اینکه مقدار یادشده از ۵ درصد بیشتر است لذا با اطمینان ۹۵ درصد برای متغیر مستقل تبدیلی می‌توان فرض نرمال بودن توزیع را پذیرفت.
ب) آزمون استقلال خطاها
پیش‌فرض دیگر استفاده از رگرسیون خطی ساده در تعیین ارتباط بین متغیرها، استقلال باقی‌مانده‌ها یا خطای برآورد انجام‌شده به‌واسطه مدل رگرسیونی است. در این راستا، در تحقیقات مشابه یا مرتبط معمولاً از اندازه آماره دوربین واتسون به‌عنوان یک معیار تصمیم‌گیری استفاده شده است. در این تحقیق نیز از آزمون معیار دوربین واتسون استفاده شده است که در آن همبستگی سریالی بین تفاضل مقادیر واقعی و برآورد شده مقادیر متغیر وابسته و به‌اصطلاح باقیمانده‌ها یا (خطا) های رگرسیون را بر مبنای فرض صفر آماری زیر آزمون می‌نماید:
H0: بین خطاها خودهمبستگی وجود ندارد.
H1: بین خطاها خودهمبستگی وجود دارد.
اگر آماره دوربین-واتسون بین ۵/۱ و ۵/۲ قرار گیرد، فرضیه H0 آزمون (فقدان همبستگی یا استقلال خطاها) پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت H1 مبنی بر خودهمبستگی خطاهای مدل برآوردی را نمی‌توان رد کرد. بر مبنای محاسبات انجام‌شده در این زمینه، آماره دوربین واتسن به همراه آماره فیشر و سطح معناداری آن به شرح جدول شماره ۴-۹ خلاصه شده است:

جدول (۴-۹): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir