استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت: مدیریت کیفیت آماری

عصر مدیریت کیفیت آماری[1]

این تفکر از سال های 1970 میلادی، آغاز شد.سابقه آن به شرکت [2]HPبر می گردد. مدیر بخش سیستم های اطلاعاتی این شرکت، افشاء کرد که تست 300 هزار قطعه چیپ های کامیپوتری (RAM:16k)از سه تولیدکننده ژاپنی و امریکایی در سال 1980 نشان داده است که نرخ  شکست در چیپ های ژاپنی صفر بوده و این نسبت برای محصولات امریکایی بین11% و 19% بوده است.همین نرخ پس از 100 ساعت استفاده، به ترتیب برای محصولات ژاپنی بین 0/01 و 019/0 درصد و برای چیپهای امریکایی بین 0 و 1 درصد بوده است. این اختلاف، شوک عجیبی به صنعت امریکا وارد کرد. مشابه این اتفاق برای صنعت لاستیک سازی، ابزارسازی، تلویزیون و… اتفاق افتاد و شرکت ها و مدیران آن ها احساس خطر کردند. برای آن ها کیفیت، دارای ارزش و اهمیتی ویژه شده بود، زیرا شهرت شرکت ها، سهم بازار، سود و ریسک آن ها اجازه نادیده گرفتن این مقوله مهم را نمی- داد.نگرانی مدیران ارشد در این شرایط، به نحوی بود که قابل انتقال به سطوح پایین تر سازمان نبود. علت اصلی این امر،وفاداری وظیفه ای واحدهای زیرمجموعه بود.حاصل تفکرات، برای حل این مشکلات، رویکرد استراتژیک به کیفیت بود.به این ترتیب، کیفیت باز تعریف شد، زیرا تولید بی- عیب، آن طور که تضمین کیفیت و کنترل کیفیت آماری تعریف می کرد، بسیار محدود بود.راه- حل،این بود که کیفیت از دیدگاه و نقطه نظر مشتری، تعریف شود.در این حالت، کیفیت به جای استانداردهای ثابت داخلی، به طور مقایسه ای (در قیاس با رقبا) تعریف شد. در این حالت، مشتریان بودند که نظر نهایی را در خصوص قابل قبول بودن محصول، ارائه می دادند نه بخش های داخلی .(فارسیجانی،1386)

کیفیت، با این تعریف، به سلاح رقابتی قوی تبدیل شد؛ تحقیقات بازاریابی، اهمیتی ویژه یافت و نقش

متخصصان کیفیت در سازمان باز تعریف شد. متخصصان کیفیت، امروزه، شباهت کمتری به گذشته

دارند.آن ها مدیر هستند نه بازرس؛ برنامه ریز هستند نه کنترلر ، نسبت به بازار حساس هستند.

همان طور که به تولید حساسند، فشار رقابتی، بینش آن ها را توسعه داده و مجبورشان کرده تا کیفیت

را با دیگر نیازهای کسب و کار، پیوند دهند.

جنبش های کیفیت در ژاپن امروزه با اسم های Toyota- Sony-  Nikonمترادف سر آمدی کیفیت و قابلیت اطمینان است.جمله « Made in Japan» علامتی متمایز شده است، اما این توسعه، تقریباً، حاصل نیم قرن اخیر است.تولیدکنندگان ژاپنی، در اوایل پس از جنگ جهانی دوم، به تولید

محصولات نامرغوب، مشهور بودند. بنابراین چه اتفاقی افتاد که این کشور از حضیض بی کیفیتی، به

اوج سروری در کسب و کار رسید؟

تویوتا در سال 1957 ، اولین سری خودروهای خود را به امریکا صادر کرده بود که تنها پس از چند

ساعت حرکت در بزرگراه ها، از کیفیت افتاد! پیش از سال 1945 ،تلاش های کیفیتی ژاپنی ها به

[1] Statistical Quality Management

[2] HP:Hewlett-Pakard