استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت: مدیریت کیفیت آماري

دانلود پایان نامه

عصر مدیریت کیفیت آماري[1]

این تفکر از سال هاي 1970 میلادي، آغاز شد.سابقه آن به شرکت [2]HPبر می گردد. مدیر بخش سیستم هاي اطلاعاتی این شرکت، افشاء کرد که تست 300 هزار قطعه چیپ هاي کامیپوتري (RAM:16k)از سه تولیدکننده ژاپنی و امریکایی در سال 1980 نشان داده است که نرخ  شکست در چیپ هاي ژاپنی صفر بوده و این نسبت براي محصولات امریکایی بین11% و 19% بوده است.همین نرخ پس از 100 ساعت استفاده، به ترتیب براي محصولات ژاپنی بین 0/01 و 019/0 درصد و براي چیپهاي امریکایی بین 0 و 1 درصد بوده است. این اختلاف، شوك عجیبی به صنعت امریکا وارد کرد. مشابه این اتفاق براي صنعت لاستیک سازي، ابزارسازي، تلویزیون و… اتفاق افتاد و شرکت ها و مدیران آن ها احساس خطر کردند. براي آن ها کیفیت، داراي ارزش و اهمیتی ویژه شده بود، زیرا شهرت شرکت ها، سهم بازار، سود و ریسک آن ها اجازه نادیده گرفتن این مقوله مهم را نمی- داد.نگرانی مدیران ارشد در این شرایط، به نحوي بود که قابل انتقال به سطوح پایین تر سازمان نبود. علت اصلی این امر،وفاداري وظیفه اي واحدهاي زیرمجموعه بود.حاصل تفکرات، براي حل این مشکلات، رویکرد استراتژیک به کیفیت بود.به این ترتیب، کیفیت باز تعریف شد، زیرا تولید بی- عیب، آن طور که تضمین کیفیت و کنترل کیفیت آماري تعریف می کرد، بسیار محدود بود.راه- حل،این بود که کیفیت از دیدگاه و نقطه نظر مشتري، تعریف شود.در این حالت، کیفیت به جاي استانداردهاي ثابت داخلی، به طور مقایسه اي (در قیاس با رقبا) تعریف شد. در این حالت، مشتریان بودند که نظر نهایی را در خصوص قابل قبول بودن محصول، ارائه می دادند نه بخش هاي داخلی .(فارسيجاني،1386)

کیفیت، با این تعریف، به سلاح رقابتی قوي تبدیل شد؛ تحقیقات بازاریابی، اهمیتی ویژه یافت و نقش

متخصصان کیفیت در سازمان باز تعریف شد. متخصصان کیفیت، امروزه، شباهت کمتري به گذشته

دارند.آن ها مدیر هستند نه بازرس؛ برنامه ریز هستند نه کنترلر ، نسبت به بازار حساس هستند.

همان طور که به تولید حساسند، فشار رقابتی، بینش آن ها را توسعه داده و مجبورشان کرده تا کیفیت

را با دیگر نیازهاي کسب و کار، پیوند دهند.

جنبش هاي کیفیت در ژاپن امروزه با اسم هاي Toyota- Sony-  Nikonمترادف سر آمدي کیفیت و قابلیت اطمینان است.جمله « Made in Japan» علامتی متمایز شده است، اما این توسعه، تقریباً، حاصل نیم قرن اخیر است.تولیدکنندگان ژاپنی، در اوایل پس از جنگ جهانی دوم، به تولید

محصولات نامرغوب، مشهور بودند. بنابراین چه اتفاقی افتاد که این کشور از حضیض بی کیفیتی، به

اوج سروري در کسب و کار رسید؟

تویوتا در سال 1957 ، اولین سري خودروهاي خود را به امریکا صادر کرده بود که تنها پس از چند

ساعت حرکت در بزرگراه ها، از کیفیت افتاد! پیش از سال 1945 ،تلاش هاي کیفیتی ژاپنی ها به

[1] Statistical Quality Management

[2] HP:Hewlett-Pakard

دانلود پایان نامه