استراتژی توانمند سازی-پایان نامه پذیرش خدمات بانکی و جذب منابع

استراتژی های توانمند سازی

هرگاه کارکنان مسئولیّت حل مشکلات خود را بر عهده گیرند، مستعد تلاش درجهت بهبود زندگی فردی  وسازمانی خود هستند. رویکرد داستان گویی به عنوان عامل ضروری توانمند سازی موجب تفویت تلاشها ی مبنتی بر همکاری می شود.

“راپاپوت” (1995) بحث می کند که وقتی افراد قصه همکاری خود را کشف و یا خلق می کنند و یا انعکاس می دهند درحقیقت داستان زندگی خودشان را در سازمان به شیوه های مثبت بیان می کنند. پذیرش شرح کارکنان از مشکلات و شناسایی توانایی هایشان از عناصر مهم رویکرد توانمند سازی در عمل است. کارکنان از طریق مشارکت در گروه های کوچک به شرح داستان فردی خود در رابطه با وظایفشان و یا تجربیّاتشان که درهر ماه برای آنها اتفاق افتاده است می پردازند و از این طریق درباره مسایل و مشکلات خودشان به تفکّر و گفتگو می پردازند (رجایی پور، جمشیدیان و نادری،2007، ص34).

 

2-16-دلایل توانمند سازی

توانمند سازی ، یک حرکت دائمی است و اهمیّت آن همواره رو به افزایش است. توانمند سازی اساس توسعه در کسب و کار امروز است و با تغییرات اجتماعی ، دستاوردهای فناورانه و تقاضای محیط رقابتی در حال پیشرفت همگام است. محرّک های محیطی متعددی وجود دارند که سازمانها را به توانمند سازی کارکنانشان ترغیب می کنند. در این میان  مهم ترین آنها عبارتند از:

 

 

افزایش رقابت:

فشارهایی که رقابت جهانی بر شرکت ها وارد میکندآنها را وادار به تغییر ودگرگونی می نماید، به این معنا است که آنچه در گذشته به نظر خارق العاده و برجسته بوده چه بسا امسال عادی جلوه می کند. مانع پیوسته بالاتر می رود و اگر شرکت نتواند از سوی این مانع عبور کند، رقیبی دیگر جای آن راخواهد گرفت. اکنون رقیبان خارجی، تهیه کنندگان بزرگ تلقّی می شوند، به گونه ای که بسیاری از کسب و کارها خود را در بازارهای جهانی در وضعیّت مخاطره آمیزی می بینند. امروزه سازمانها نیازمند افرادی  توانمند هستند تا بتوانند با کمک آنها در رقابت پیروز گردند.

 

اثرات فناوری بر محیط کار:

رشد سریع فناوری ، تمامی جوانب سازمان ها را تحت تأثیر قرار داده است. تغییر فناوری باعث شده که ماهیّت کار تغییر کند. لذا مشاغل نیازمند کارکنان توانمندی هستند که از مهارت های لازم برای رویارویی با این تغییرات برخوردار باشند.

 

نیاز به کارکنان مهارت بالا:

امروزه سازمانها به افرادی نیازمندند که مشکل گشا و مبتکر باشند و با بکارگیری توانایی های خود بتوانند موجبات بقای سازمان در محیط رقابتی را فراهم آورند.

 

 

ضرورت انعطاف پذیری:

تغییرات عمده ای در شکل سنّتی سازمانهاکه دارای ساختار سلسله مراتبی و قدرت متمرکز شده در رأس هرم هستند، در حال شکل گیری است. به اعتقاد بسیاری ازمدیران عالی، در محیطی که شدّت رقابت جهانی و فناوری های نوین از ویژگی های آن است، دست برداشتن از کنترل متمرکز شده باعث افزایش انعطاف پذیری سازمان ها خواهد شد و در این میان توانمند سازی کارکنان بهترین فلسفه عدم تمرکز است(ابطحی، 1386، صص41-37) .

 

2-17- موانع موجود در سازمانها برای توانمند سازی

اجرای عوامل توانمند سازی در سازمانها بسیار مفید و باعث افزایش بهره وری سازمان و کارکنان  می شود و لازمه اجرای این تکنیک نیاز سازمان، پشتیبانی مدیران ارشد آن و همکاری با کارکنان و عوامل اجرایی در پیشبرد امور است. از جمله موانع اجرای این عوامل عبارتند از:

  • حاکم بودن ساختار رسمی و سلسله مراتبی
  • پایین بودن اعتماد و اطمینان اعضای سازمان به یکدیگر
  • نگرش نامناسب مدیران به کارکنان و سبک های مدیریت و رهبری نامناسب
  • فقدان مهارتهای لازم در کارکنان
  • تفاوت زیاد بین افراد در سازمان و وجود سیستم های پرسنلی غیر هماهنگ
  • تشنّج و استرس در محیط کاری(کولام،2009ص47).