استقلال هیأت مدیره و کیفیت سود-پایان نامه ساختار نظام راهبری در مدیریت سود

روابط بین متغیرهای نظام راهبری شرکتی و کیفیت سود:

2-5-1. استقلال هیأت مدیره و کیفیت سود

در مقایسه با افراد داخلی و مدیران مربوطه، مدیران مستقل ارتباط دیگری با شرکتی که برای آن کار می‌کنند بجز عضویت در هیأت مدیره ندارند. با وجود مدیران مستقل در هیأت مدیره انتظار می‌رود که شرکت رفتار سر خود را حفظ کند و گزارشگری با کیفیت بالا را تضمین نماید. با توجه به این دیدگاه، مطالعات تجربی نتیجه داده اند که کیفیت گزارش سود با افزایش استقلال مدیران تقویت می‌شود. به عبارت دیگر، عناصر تئوری نگهداری افراد داخلی را به‌عنوان افراد با اطمینان و نگهبان خوب از منابع شرکت تلقی می‌کند. در مقایسه با مدیران مستقل، افراد داخلی دارای اطلاعات بیشتری در مورد فعالیت‌های شرکت می‌باشند که می‌تواند فرایند تصمیم‌گیری را تسهیل بخشد. لی، هان، وو و چو (2005) شواهدی فراهم کرده اند که سرمایه‌گذاران چینی به اطلاعات سود افشا شده با درصد هیأت مدیره مستقل کمتر عکس العمل نشان می‌دهند. علاوه بر این، شواهد موجود در مطالعه تسینی و ری دوناتو (2009) نشان داد که شرکت‌ها با اعضای هیأت مدیره مستقل زیاد دارای سود با کیفیت کمتر می‌باشند.

در کنار این یافته ها، مطالعات در مورد روابط بین استقلال هیأت مدیره و کیفیت سود نتایج بااهمیتی را نشان داده است. برای مثال، پترا (2007) و وافس (20009) شواهدی را فراهم کرده است که اعضای مستقل هیأت مدیره دارای ارتباط معنادار با کیفیت سود می‌باشد.

شواهد تجربی در مطالعه K.W و C.F (2009) نشان دادند زمانی که درصد هیأت مدیره مستقل بالاست ارزش شرکت‌های نمونه افزایش می‌یابد و  این ارتباط بیشتر در شرکت‌هایی با ارتباط معنادار بین اعضای هیأت مدیره مستقل و ارزش شرکت برای شرکت‌هایی با فرصت رشد پایین بوده اند. درحالی که یافته های پیشین تأیید کردند که تضاد نمایندگی مرتبط با وجود وجه نقد آزاد می‌باشد، نتایج مورد دوم مطابق با نقش رشد در مسئله نمایندگی جریان وجه نقد می‌باشد.  براساس این یافته ها، این مطالعه انتظار دارد که اعضای مستقل بیشتر بر اداره وجه نقد شرکت نظارت داشته باشند و ارتباط بین اعضای مستقل و کیفیت سود در شرکت‌هایی با جریان وجوه نقد آزاد مازاد برجسته خواهد بود

2-5-2. اندازه هیأت مدیره و کیفیت سود

اندازه هیأت مدیره یک عنصر مهمی است که کارایی مسئولیت‌های هیأت مدیره را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اعتقاد بر این است که هیأت مدیره کوچک زود سازماندهی شده و تصمیمات سریعی می گیرند و احتمال کمی وجود دارد که با یک ابداع مقابله نمایند. هیأت مدیره کوچک همچنین تغییرات مؤثر ایده بین یک شرکت و هیأت مدیره می‌باشد و احتمال کمی وجود دارد که هزینه‌های مشترک در بین اعضای هیأت مدیره را تشدید کند. هم راستا با این اظهارات، چو و رو (2007) و وافاس (2000) شاهدی فراهم می‌کند که شرکت‌ها با هیأت مدیره کوچکتر کیفیت سود بالایی را تجربه می‏کنند. بلعکس، هیأت مدیره های بزرگ به‌عنوان یک منبع با اعضایی متخصص و با تجربه می‌باشد و بویژه آنهایی که مستقل بوده و می‌توانند ارتباطات محیطی را ارائه کنند. مطالعات در مورد کیفیت گزارشگری مالی نتیجه می گیرد که مدیران شرکت‌های با هیأت مدیره بزرگ انتظار کمی می‌رود که در رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیریت سود درگیر شوند که ممکن است که کیفیت سود را برای گروههای ذینفع بدتر کند. یافته های این مطالعات هم راستا با تئوری وابستگی منابع  در مورد نقش هیأت مدیره بزرگ در تقویت عملکرد شرکت و همچنین کاهش وقوع مدیریت سود می‌باشد.

علاه بر یافته های مهم که در ابتدا بحث شد، مطالعات در مورد کیفیت سود یافته های غیرمعناداری را یافته است. برای مثال، دیمیتریپولوس و آسترو[1] (2010)، فیرس، فانگو ریو[2] (2007) و شریخانی و ابراهیمی[3] (2011) شواهدی فراهم می آورد که اندازه هیأتمدیره تأثیر معناداری بر کیفیت سود گزارش‌شده دارد.

انتظار کمتری می‌رود که اعضای هیأت مدیره مستقل با هیأت مدیره بزرگ چنانچه با مشکلات برای اظهار نظر خود مواجه شوند تا نظرات خود را بیان کنند و مسئولیت خود را شناسایی کنند، مسئولیت نظارت خود را انجام دهند. در آسیای غربی کی وی لی و سی اف لی[4] (2009) شواهدی فراهم می آورد که هیأت مدیره بزرگ با وجه نقد مازاد احتمال بیشتری وجود داشت که توانایی مدیر برای سرمایه‌گذاری وجه نقد مازاد در پروژه ها با بازده منفی را تشدید کند که منجر به ارزش‌گذاری پایین این شرکت‌ها می‌شود. بنابراین، نویسنده از هیأت مدیره مستقل از هیأت کوچک انتظار دارد که مسئله نمایندگی جریان وجه نقد را کاهش دهند و ارتباط بین اندازه هیأت و کیفیت سود در شرکت‌هایی با جریان وجوه نقد آزاد مازاد را برجسته خواهد کرد.

2-5-3. استقلال رئیس هیأت مدیره و کیفیت سود

استقلال رئیس هیأت مدیره یک سازوگار دیگری است که نقش نظارتی هیأت مدیره را تحت تأثیر قرار می‌دهد. انتظار می‌رود که نیروی سرمایه‌گذاری رئیس و مدیرعامل در یک شخص استقلال هیأت مدیره را شامل شده و مدیر را قادر می سازد که به جای منافع سهامداران به دنبال منافع خود باشند. در راستای این اظهارات، شواهد نشان داده شده در مطالعات اندرسون و همکاران (2003)، فیرس و همکاران (2006) و گل و لای[5] (2002) از لحاظ تجربی مستند کرده است که کیفیت سود گزارش‌شده بدتر می‌شود.

به عبارت دیگر، حمایت از تئوری نگهبانی بر این باور است که ترکیب این دو موقعیت رئیس و مدیر عامل فرایند تصمیم‌گیری را تسهیل می‌بخشد و عملکرد شرکت را تسریع می‌کند. در کنار نتایج منفی دوگانگی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره، مطالعات تجربی در مورد روابط بین دوگانگی مدیرعامل و کیفیت سود یافته های مثبت یا بی اهمیت را گزارش کرده است. بنابراین، همچنانکه قبلاً بیان گردید، این مطالعه به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا استقلال رئیس هیأت مدیره کیفیت سود را بهبود می‌بخشد.

در ادبیات تحقیق جریان وجه نقد، چی و اسکات لی (2010) شواهدی فراهم می آورد مبنی بر اینکه تنها در شرکت‌هایی با جریان وجه نقد بالا رابطه منفی بین دوگانگی مدیرعامل و ارزش شرکت از لحاظ آماری معنادار می‌باشد. علاوه بر این، لی  سی اف لی (2009) به این نتیجه رسیدن که در مقایسه با شرکت‌های دیگر، ارتباط منفی و معنی داری بین ارزش شرکت و دوگانگی مدیرعامل در شرکت با وجه نقد مازاد برجسته می‌شود. به عبارت دیگر، لاسفر (2002)، با شرکت دادن شرکت‌های نمونه در فرصت‌های رشد بالا و پایین، از لحاظ تجربی یک رابطه مثبت و معناداری را بین رئیس هیأت مدیره و ارزش شرکت را برای شرکت‌ها با فرصت رشد پایین مستند کرده‏اند. بر اساس ادبیات تحقیق این مطالعه انتظار دارد که وجود رئیس مستقل در هیأت مدیره انتظار می‌رود که انگیزه های مدیریت را بر وجه نقد شرکت حفظ کند و اینکه ارتباط بین هدایت هیأت مدیره و کیفیت سود در شرکت‌هایی با جریان وجوه نقد آزاد اضافی برجسته خواهد بود.

[1]Dimitropoulos  & Asteriou

[2] Firth, Fung, & Rui

[3] Sarikhani & Ebrahimi

[4] Lee, K. W., & Lee, C. F

[5] Gul, Lai