اصول آموزش ضمن خدمت/پایان نامه آموزش ضمن خدمت و رضایت شغلی

دانلود پایان نامه

ويژگي ها و اصول آموزش ضمن خدمت

برخي از اصول و ويژگيهاي آموزش كاركنان را مي توان به شرح زير بر شمرد:

1- آموزش يكي از خرده سيستمهاي سازمان و در تعامل با سازمان است. جايگاه اين خرده سيستم مي تواند در موقعيت هاي مختلف متفاوت باشد و نحوه عمل عاملين آن مي تواند نقش مهمي در اثربخشي وتكوين جايگاه آموزش داشته باشد.

2-آموزش وظيفه بهسازي و شايسته سازي نيروي انساني سازمان، ايجاد و توسعه مستقيم وغير مستقيم عوامل و زمينه هايي براي بهره وري سازمان را به عهده دارد از اين رو هر گونه اقدامي در مورد آن جنبه استراتژيك به خود مي گيرد .

3- مستلزم نياز سنجي و برنامه ريزي دقيق است. آموزش در صورتي اثربخش خواهد بود كه به منظور پاسخ به نيازي شناخته شده و تحقّق هدفي معين برنامه ريزي و سازماندهي شود.

آموزش يك سيستم پردازنده است كه مي تواند به صورت انفعالي سيستمهاي دريافت كننده را پشتيباني كند (میرزامحمدی، قاضی زاده، 1390، ص 196).

2-1-17- اهداف آموزش ضمن خدمت

براي آموزشهاي ضمن خدمت اهداف اوليه اي به شرح زير مي توان ذكر كرد كه البتّه جهت گيريهاي كلّي آن را نشان مي دهد. و بالطّبع اهداف ويژة اين گونه آموزشها در سازمانهاي مختلف متفاوت است .

هدف های آموزشی با بهسازی هر موسسه به تناسب هدف های سه گانه ای را که برای نظام مدیریت منابع انسانی در نظر گرفته شده به شرح زیر می توان خلاصه نمود :

  • هدف های اجتماعی

هدف های اجتماعی سمت دهنده اصلی برنامه های عملیات موسسات و سازمان های مختلف می باشد و توجه به اهداف مزبور، مدیران و کارکنان را قادر می سازد تا بر مبنای ایدئولوژی فرهنگ، نظام اقتصادی و شعائر ملی، اهداف و نحوه حرکت به سوی آنها را در ارگان های مربوطه ترسیم و با تنگناهای محیط شغلی از مواضعی مشخص و شناخته شده برخوردار کند.

  • هدف های سازمان

تامین هدف های سازمان ایجاب می کند که قابلیت ها و مهارت هایی که برای انجام وظایف محوله و ایفای نقش ها لازم است، به تناسب نیاز و ضرورت تقویت شوند. علاوه بر تخصص ها و مهارت های مورد نیاز ایجاد روحیه تعاون، کار مشترک و دسته جمعی، پذیرفتن آگاهانه قوانین و مقررات و سنت ها و اخلاق مقبول اداری و سازمانی به وجود آوردن شیوه های رهبری و اداری و مدیریت از جمله ویژگی های آن است که در تامین اهداف سازمانی کمک می کند.

  • هدف های کارکنان

وحدت و تناسب بین شخصیت افراد و مسئولیت های واگذار شده به آنها و دانش و توانایی انجام کار در وجود انسان ایجاد رضایت می کند و هر قدر نظام آموزشی بهتر و بیشتر بتواند توانایی های بالقوه افراد را به فعل درآورد نه تنها انسان در خود و اعتبار و ارزش والاتری می بیند بلکه جامعه نیز بر او ارج بیشتری می نهد و این خود از هر جهت تقویت کننده روح و روان انسان است(محمدهادی و دیگران، 1392، صص 35-34).

فتحی واجارگاه (1373) اهداف آموزش ضمن خدمت را به شرح زیر که شامل جهت گیری های کلی آموزشی در سازمان ها می باشد ارائه نموده است :

– افزایش توانایی حرفه ای و پرورش توانایی های بالقوه برای وظایف و کارهای روزمره

– آماده کردن کارکنان برای تصدی وظایف و مسئولیت های جدید

– ارتقاء سطح دانش وآگاهی های کارکنان اداری وآموزشی

– ارتقاء سطح مهارتهای شغلی و کارکنان اداری و آموزشی

– ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزش های پایدار جامعه در کارکنان

– افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان

– افزایش قابلیت انعطاف در کارمند نسبت به اعمال روشهای جدید و نو و استفاده از وسایل و تجهیزات مدرن و نیز تغییرات سازمانی

– ایجاد روح همکاری بین همکاران در جهت تحقق اهداف سازمان

– ایجاد زمینه استفاده از حداکثر منابع موجود انسانی به منظور دستیابی به اهداف و سیاست های سازمان

– به هنگام سازی آموزش نیروی انسانی شاغل در جهت ارتقاء سطح اطلاعاتشان و نیز زمینه های رشد خلاقیت ونوآوری (اصغری، جلیلیان، 1393، ص 63).

در حالت کلی هدف از آموزش ضمن خدمت کارکنان عبارت است از :

الف- ایجاد آگاهی علمی و ارتقای سطح اطلاعات و دانش کارکنان

ب- ارتقای سطح قابلیت ها و توانایی های کارکنان سازمان ها

ج- ارتقای سطح آگاهی اجتماعی کارکنان و بهینه سازی مجموع رفتارهای آنان، هماهنگ با معیارها و ارزش های اجتماعی و شناخت مجموعه روابط پایدار جامعه، به منظور مشارکت فعالانه در سازندگی وتوسعه سازمان و اجتماع (محمدهادی و دیگران، 1392، ص 35).

2-1-18- سودمندي هاي آموزش ضمن خدمت

هر سازماني به افراد آموزش ديده و با تجربه نياز دارد تا مأموريت خود را به انجام برساند .اگر توانائيهاي كاركنان پاسخگوي اين نياز باشد، آموزش ضرورتي ندارد، اما اگر چنين نباشد لازم است سطح مهارت، توانايي و انطباق پذيري آنان افزايش يابد .همگام با پيچيده تر شدن مشاغل، بر اهميت آموزش كاركنان افزوده شده است .تغيير چند باره فعاليت حرفه اي در طول عمر كاري، براي مردم روز به روز عادي تر مي شود. اين احتمال كه فردي مهارتي را بياموزد وآن را تا حدود چهل سال كار خود بدون تغيير بنيادي ادامه دهد بسيار ضعيف وكمي محال به نظر مي رسد. مزيت هاي آموزش شغلي كه مي تواند براي سازمان و كاركنان به همراه داشته باشد آمده است :

1- براي سازمان 2- براي افراد 3- براي مديريت (افضل خانی، نجابت، 1393، ص 86).

دانلود پایان نامه