اصول توانمندسازي/پایان نامه توانمندسازی رهبری و تسهیم دانش

دانلود پایان نامه

اصول توانمندسازي

توانمندسازی نیروی انسانی دارای اصولی است که با رعایت آن ها می توان با اجرای توانمندسازی به موفقیت دست یافت برخی از این اصول در ذیل آورده شده است: (يوکل و بكر[1]، 2012: 220).

1) براي اجراي توانمندسازي هيچ فرمول جادويي يا دستورالعمل استاندارد وجود ندارد، اجراي توانمندسازي در هر شرايطي ويژگي هاي خاصي دارد؛

2) توانمندسازي در خدمت يک هدف است: توانمندسازي وسيله‌اي براي رسيدن به هدف است نه اينکه خودش هدف باشد. توانمندسازي به کارکنان کمک مي‌کند تا به سازمان و خودشان کمک کنند و به شغل آنان معنا و احساس غروري بخشد تا بتوانند کار را به طور مطلوب انجام دهند؛

3) توانمندسازي را بايد مديريت کرد: آن را انجام دهيد و مطمئن باشيد که در حال اجراست؛

4) توانمندسازي وقتي خوب عمل مي‌کند که مبتني بر ارزشها باشد: زماني از توانمندسازي انرژي بيشتري به دست مي‌آيد که مديران مقبول کارکنان باشند؛

5) اعتماد و تعهد دو نکته کليدي محسوب مي‌شود: با تسخير افکار و روان کارکنان مي‌توانيد مشارکت آنان در پيشنهادات را فراهم کرده، وفاداري و تلاش آنان را مضاعف کنيد؛

6) با تعريف مرزهاي کاري مي‌توان حدود اختيارات کارکنان را روشن کرد: با حذف موانع شرايط اين کار فراهم مي‌شود؛

7) ارتباطات و اطلاعات: شريانهاي حياتي يا مايه زندگي توانمندسازي هستند؛

8) آموزش توانمندسازي چيزي بيش از اقدامات اصلاحي است: کارکنان را براي مشارکت بيشتر، ارتقاي سطح عملکرد آماده سازيد؛

9) مربيگري بيش از کنترل و نظارت مؤثر است: بويژه وقتي که مي‌خواهيد کارکنان را تشويق به مشارکت کنيد و آنان را رشد دهيد؛

10) گراميداشت و قدرداني از افراد براي موفقيت هاي آتي لازم است.

11) توانمندسازي وقتگير است: تغيير از فرهنگ کنترل و دستوردهي به توانمندسازي مستلزم تعهد به يک تغيير بلندمدت است. براي موفقيت توانمندسازي بايد مشارکت و درگيري کارکنان در يک برنامه بلندمدت در نظر گرفته شود؛

12) توانمندسازي تغيير را نشان مي‌دهد: توانمندسازي صحيح مستلزم اين است که مديران از کنترل خود بر کارمندان بکاهند. مديران از واگذاري مسئوليت مي‌ترسند آنها ممکن است بترسند که کارمندان اشتباه کنند و تصميمات ضعيف بگيرند. مديران نيازمند آموزش و حمايت سازماني به منظور تلاش‌هاي توانمندسازي هستند (يوکل و بكر[2]، 2012: 220).

 

2-2-6 مدل هاي توانمندسازي

مدل هايي که بر ويژگي هاي عام توانمندسازي تأکيد دارند

1- مدل باون و لاولر: اين صاحبنظران عامل توانمندي را در چهار جزء سازماني مي‌دانند.

  1. اطلاعات درباره عملکرد سازمان
  2. پاداش بر مبناي عملکرد سازماني
  3. قدرت در اخذ تصميمات مؤثر بر جهت سازمان
  4. قدرت در اخذ تصميمات مؤثر بر عملکرد سازمان

[1]-Yukl& Becker

[2]-Yukl& Becker

دانلود پایان نامه