اصول مدیریت کیفیت جامع:پایان نامه درباره ابعاد ساختار سازمانی

رویه های اجرایی در اصول مدیریت کیفیت جامع (تزنوف و همکاران ، 2006 )[1]

« طرح – اجرا – بررسی – اقدام » ( PDCA )[2] از استاندارد ISO 10014:2006  استخراج شده است. استاندارد بین المللی ISO 10014:2006  یک راهنمای جامع برای درک و بهره مندی از منافع اجرای مدیریت کیفیت جامع در قالب هشت اصل بیان شده است. این اصول به عنوان « اصول مدیریت کیفیت جامع » نیز شناخته شده هستند . در ادامه برای هر یک از اصول، رویه های اجرایی و اطلاعات لازم ارائه می شود که مدیران با داشتن این اطلاعات و آگاهی از این رویه های اجرایی و ابزار پیاده سازی آنها، قادر به اجرای موفق مدیریت کیفیت جامع خواهند بود. پذیرفتن و انطباق دادن سازمان با اصول مدیریت کیفیت، یک تصمیم مدیریتی و در سطح استراتژیک می باشد.

برقراری یکپارچگی بین اصول مدیریت کیفیت و موفقیت در اجرای آن بر پایه رویکرد فرآیندی و اجرای متدولوژی « طرح-اجرا-بررسی-اقدام » (PDCA ) است. این رویکرد، مدیران ارشد را قادر می سازد تا نیازمندی های سازمان را ارزیابی کنند، فعالیت ها را برنامه ریزی نمایند، منابع مناسب را اختصاص دهند، اقدامات بهبود مستمر را اجرا کنند و نتایج را برای تعیین اثربخشی اندازه گیری نمایند. علاوه بر این استفاده از این رویکرد، مدیران را در اتخاذ تصمیمات غیر ساختار- یافته در زمینه استراتژی های تجاری، توسعه محصول جدید و استفاده از تکنولوژی های جدید توانمند می سازد

منافع مالی و اقتصادی که از بکار گیری صحیح اصول مدیریت کیفیت نتیجه می شوند، عبارتند از :

 • افزایش در سود آوری
 • افزایش درآمد ها
 • کاهش هزینه ها
 • افزایش در برگشت سرمایه
 • افزایش رقابت پذیری
 • افزایش وفاداری مشتری
 • بهبود اثر بخشی در تصمیم گیری
 • استفاده بهینه از منابع در دسترس
 • پاسخگویی بالای کارکنان
 • استفاده هر چه بیشتر از فرآیندهای بهبود یافته، مؤثر و کارا
 • بهبود عملکرد زنجیره تأمین
 • کاهش زمان پاسخگویی به بازار
 • بهبود عملکرد و اعتبار سازمان

استاندارد ISO 10014 : 2006 ، هم برای سازمان های خصوصی و هم دولتی کاربرد دارد و راهنمای جامعی برای سازمان ها بدون در نظر گرفتن تعداد کارکنان، تنوع محصولات، درآمد و یا پیچیدگی فرآیند های سازمانی ارائه می دهد. همچنین این استاندارد پشتیبانی  لازم را از سازمان های دولتی برای رشد اقتصادی مناسب دارد.

رویه های اجرایی که برای هر یک از اصول بیان می شود، بر سازمان تحمیل نمی شود. بلکه این سازمان ها هستند که باید مناسب ترین رویه را برای سازمان شان انتخاب کنند. بعضی از روش- ها و ابزار در بیشتر از یک اصل آمده است که نشان دهنده وجود روابط متقابل بین این اصول هشتگانه است.

Tzenev et al. ,2006 .[1]

( Plan -Do – Check – Act ).[2]