اقلام تعهدی:/پایان نامه درباره کیفیت سود و قیمت گذاری

اقلام تعهدی

جونز اقلام تعهدی را تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجه نقد حاصل از عملیات بیان می کند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگنشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولید شده توسط شرکت می باشد. یکی از نقشهای مهم اقلام تعهدی، انتقال یا تعدیل شناسایی جریانات نقدی در طول زمین می باشد بطوریکه اعداد تعدیل شه ( سود) عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می نماید.( بیانیه شماره 1 مفاهیم حسابدرای ،44) به عنوان مثال ثبت یک حسابهای دریافتنی باعث شناسایی زود هنگام جریان نقدی آتی در سود و تطابق زود هنگام زمانبندی شناسایی رویدادها از دید حسابدرای یا زمانبندی منافع اقتصادی حاصل از فروش می شود به هر حال ،معوقات اغلب بر اساس مفروضات و برآوردها می باشند که اگر اشتباه باشند بایستی در سود و معوقات آتی تصیح گردند.برای مثال اگر عایدات حاصل از دریافتنیها کمتر از برآورد اولیه باشد، ثبت بعدی خطای برآورد را نشان می دهد در حالیکه صاحبنظران اعتقاد دارند که خطای برآورد و اصلاحات بعدی خبری است که نقش سودمند معوقات را کاهش می دهد.بنابراین، کیفیت معوقات و کیفیت سود در هنگام مواجه با خطای برآورد کاهش می یابد.

2-6-1- اهمیت اقلام تعهدی

همیشه این احتمال وجود دارد که اطلاعاتی که یک شرکت ارائه می کند درست نباشد، بنابراین در کنار مخاطرات متعددی که در ارتباط با شرکت می تواند وجود داشته باشد، یکی از آنها هم ریسک اطلاعات می باشد.یعنی همواره ممکن است اطلاعاتی که شرکت می خواهد در صورتهای مالی آن را نشان دهد چیزی دور از اقعیت، یا فریب آمیز باشد.بر این اساس سودی که در صورت سود و زیان ارائه می شود، نمی تواند بیانگر این موضوع باشد که واحد تجاری توان مستمر برای بدست آوردن این مبلغ سود را خواهد داشت، یا چه مقدار از این سود می توان به عنوان وجه نقد میان سهامداران تقسیم شود.چون تمامی سهامداران مایلند که سالانه مبلغ ثابتی از سود سهام به آنها پرداخت شود، ثبات در تقسیم سود، پایین بودن ریسک شرکت است.حتی اگر در سالی ،شرکت به جای سود دچار زیان شود.باید برای جلوگیری از ایجاد نگرش منفی در سرمایه گذاران فعلی و آتی، پرداخت سود سهام خود را ادامه دهد. با این کار سهامداران بیشتر تمایل خواهند داشت تا این زیان را موقتی تفسیر کنند ( مدرس، 1387).

سود حسابدرای بر اساس مبنای تعهدی شناسایی و گزارش می شود.استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی  گزارش شده با خالص جریانهای نقدی حاصل از عملیات، و گزارش یک سری اقلام تعهدی در صورتهای مالی خواهد شد.سود حسابدرای نیز به جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است، که بخش قدی آن به دلیل اینکه معیار عینی تری برای ارزایابی عملکرد اقتصادی واحد تجاری است، کمتر مورد دستکاری مدیریت قرار می گیرد.پس با این وجود، بخش تعهدی سود می تواند دستخوش تغییرات مدیران واحد تجاری به منظور نائل شدن به اهدافشان باشد و از این جهت در اریابی عملکرد شرکت ها بسیار نقش مهمی می تواند داشته باشد و سرمایه گذاران باید به این اقلام تهیه شده توسط سیستم حسابداری توجه خاصی مبذول داشته باشند و نحوه ارائه و کیفیت این اقلام را در ارزیابی شرکت ها در نظر داشته باشند.

2-6-3- اقلام تعهدی غیراختیاری و اختیاری

اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شوند ، آن دسته از اقلام  تعهدی که در مدل تجاری شرکتها و محیط عملیاتی آنها به وجود می آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آنها دخالتی نداشته است و در حین انجام  فعالیت های  تجاری شرکت ایجاد شده باشند را، اقلام تعهدی غیر اختیاری می نامیم. مثل حسابها و اسناد دریافتنی، حسابها و اسناد پرداختنی، پیش پرداخت ها ،پیش دریافتها.دسته ای دیگر ازاقلام تعهدی به خاطر انتخاب روشهای حسابدرای، تخصیص های اختیاری، تصمیمات مدیریتی و قضاوتها و برآوردها به وجود می آیند به عبارت دیگر از هر شرکت به شرکت دیگر مقدار و نوع این اقلام می تواند متفاوت باشد.چون تحت تاثیر رویه و خط مشی های انتخابی شرکت قرار دارند و هر چقدر مدیر یک شرکت آزادی عمل بیشتری برای به وجود آوردن آنها داشته باشد، احتمال بیشتری دراد که از این اقلام برای تاثیرگذاری روی سود استفاده کند که این عمل به پدیده مدیریت سود معروف است.مثل هزینه استهلاک داراییهای مشهود و نامشهود، سود و زیان حاصل از واگذاری داراییها، سود و زیان حاصل از توقف یک یخش از واحد تجاری، سود و زیان حاصل از معاوضه داراییها، سود و زیان حاصل از سرمایه گذاریها، آثار ناشی از تغییر در روشهای پذیرفته شده حسابدرای و تمامی اقلام تعهدی که در طبقه بندی اقلام تعهدی غیراختیاری قرار نمی گیرند ( فرانسیس،2005)، ( دکو و دیگرن، 1995) و ( برادشاو، 2001).