اهداف مدیریت دانش:پایان نامه ارتباط کیفیت زندگی دانش سازمانی

اهداف مدیریت دانش

مدیریت دانش شامل فرآیند ترکیب بهینه دانش و اطلاعات در سازمان و ایجاد محیطی مناسب به منظور تولید، اشتراک و به کارگیری دانش و تربیت نیروهای انسانی خلاق و نوآور است. هدف مدیریت دانش ایجاد یک سازمان یادگیرنده و شراکت با ایجاد جریانی بین مخازن اطلاعات ایجاد شده توسط افراد قسمت های مختلف سازمان )مالی، عملکرد، هوش رقابتی، وغیره( و مرتبط کردن آن ها با یکدیگر است(موری،2002). به عبارت دیگر هدف نهایی مدیریت دانش ارتقای ارزش افزوده دانش موجود در سازمان به منظور توسعه و بهبود خلاقیت، بهره وری و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان است. ایجاد یک سازمان یادگیری و شراکت با ایجاد جریانی بین مخازن اطلاعات ایجاد شده توسط افراد قسمتهای مختلف شرکت و مرتبط کردن آنها به یکدیگر است . بیشتر افراد و سازمانها مدیریت دانش را بدلایل ذیل بکار می گیرند(موری،2002):

 • افزایش همکاری
 • بهبود بهره وری
 • تشویق و قادر ساختن نوآوری
 • غلبه بر اطلاعات زیادی و تحویل فقط آنچه مورد نیاز است
 • تسهیل جریان دانش مناسب از تامین کنندگان به دریافت کنندگان بدون محدودیت زمان و فضا
 • تسهیل اشتراک دانش میان کارمندان
 • تصرف و ثبت دانش کارکنان قبل از اینکه آنان شرکت را ترک نمایند،
 • اطمینان یافتن از اینکه دانش باارزش بهنگام ترک کارمند از دست نمیرود
 • افزایش آگاهی سازمانی از خلاهای دانش سازمان
 • کمک به شرکتها که سبقت جو باقی بمانند با افزایش آگاهی آنان از استراتژیها، محصولات و بهترین کارکردهای رقیبانشان
 • بهبود خدمات مشتری

 

2- 36: عناصر اساسی مدیریت دانش

مدیریت دانش چهار عنصر اساسی دارد: دانش، مدیریت، تکنولوژی اطلاعات و فرهنگ سازمانی. هر کدام از این اجزا نقشی عمده در مدیریت دانش داشته و می تواند تأثیری بسزا در موفقیت یا شکست آن داشته باشد(پارک،2004).