اهداف مديريت دانش:پایان نامه ارتباط کیفیت زندگی دانش سازمانی

دانلود پایان نامه

اهداف مديريت دانش

مديريت دانش شامل فرآيند تركيب بهينه دانش و اطلاعات در سازمان و ايجاد محيطي مناسب به منظور توليد، اشتراك و به كارگيري دانش و تربيت نيروهاي انساني خلاق و نوآور است. هدف مديريت دانش ايجاد يك سازمان يادگيرنده و شراكت با ايجاد جرياني بين مخازن اطلاعات ايجاد شده توسط افراد قسمت هاي مختلف سازمان )مالي، عملكرد، هوش رقابتي، وغيره( و مرتبط كردن آن ها با يكديگر است(موری،2002). به عبارت ديگر هدف نهايي مديريت دانش ارتقای ارزش افزوده دانش موجود در سازمان به منظور توسعه و بهبود خلاقيت، بهره وري و ايجاد مزيت رقابتي براي سازمان است. ايجاد يك سازمان يادگيري و شراكت با ايجاد جرياني بين مخازن اطلاعات ايجاد شده توسط افراد قسمتهاي مختلف شركت و مرتبط كردن آنها به يكدیگر است . بيشتر افراد و سازمانها مديريت دانش را بدلايل ذيل بكار مي گيرند(موری،2002):

 • افزايش همكاري
 • بهبود بهره وري
 • تشويق و قادر ساختن نوآوري
 • غلبه بر اطلاعات زيادي و تحويل فقط آنچه مورد نياز است
 • تسهيل جريان دانش مناسب از تامين كنندگان به دريافت كنندگان بدون محدوديت زمان و فضا
 • تسهيل اشتراك دانش ميان كارمندان
 • تصرف و ثبت دانش كاركنان قبل از اينكه آنان شركت را ترك نمايند،
 • اطمينان يافتن از اينكه دانش باارزش بهنگام ترك كارمند از دست نميرود
 • افزايش آگاهي سازماني از خلاهاي دانش سازمان
 • كمك به شركتها كه سبقت جو باقي بمانند با افزايش آگاهي آنان از استراتژيها، محصولات و بهترين كاركردهاي رقيبانشان
 • بهبود خدمات مشتري

 

2- 36: عناصر اساسي مديريت دانش

مديريت دانش چهار عنصر اساسي دارد: دانش، مديريت، تكنولوژي اطلاعات و فرهنگ سازماني. هر كدام از اين اجزا نقشي عمده در مديريت دانش داشته و مي تواند تأثيري بسزا در موفقيت يا شكست آن داشته باشد(پارک،2004).

دانلود پایان نامه