اهمیت تعهد سازمانی:پایان نامه رضایت شغلی و تعهد سازمانی

اهمیت تعهد سازمانی

دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد (استیرز و پورتر، 1992، ص 290). . اولاً تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده و به‌طور کلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد. برای مثال، پرستاران ممکن است کاری را که انجام می‌دهند دوست داشته باشند. ولی از بیمارستانی که در آن کار می‌کنند، ناراضی باشند که در آن صورت آنها شغل‌های مشابه‌ای را در محیط‌های مشابه دیگر جستجو خواهند کرد. یا بالعکس پیشخدمت‌های رستورانها ممکن است، احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند، اما از انتظار کشیدن در سر میزها یا به‌طور کلی همان شغل‌شان متنفر باشند (گرینبرگ و بارون، 2000، ص 182). ثانیاً تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی با پیامدهای از قبیل رضایت شغلی (باتمن و استراسر، 198).، حضور (ماتیو و زاجاک، 1990). ، رفتار سازمانی فرااجتماعی (اریلی و چتمن، 1986). و عملکرد شغلی (می‌یر، آلن و اسمیت ، 1993). رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل (مودی، پورتر و استیرز ، 1982). رابطه منفی دارد (شیان چنج و همکاران، 2003، ص 313). (فرهنگی و حسین‌زاده،1384،ص14).

درک و ارتقاء تعهد سازمانی  می تواند به عنوان عاملی اصلی و ضروری در راستای بالا بردن میزان کارائی و اثربخشی  به کار گرفته شود.(گریفین و هپ برن،2005،ص612).

تعهد میزان اثربخشی سازمانی و رضایت و خشنودی پرسنل را تحت تأثیر قرار داده و سبب می‌شد که کارکنانی که از تعهد بالاتری برخوردار هستند نسبت به کارکنانی که تعهد کمتری دارند از شانس بیشتری جهت ادامه خدمت برخوردار باشند. (لوک و کراوفورد ، 1999،ص 368).

عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

عوامل تاثیر گذار برتعهد سازمانی شامل پنج دسته به شرخ زیر می با شند.

الف – ویژگی‌های شخصی : شامل :

1- سن

2- جنسیت

3- آموزش

4- وضعیت تاهل

5- موقعیت و سابقه در سازمان

6- ادراک از لیاقت شخصی

7- قابلیت ها

8- حقوق و دستمزد

9- سطوح شغلی(ماتیو و زاجاک،1990،صص177-179).

ب – خصوصیات شغلی

1- غنی سازی شغل

2- مهارت

3- استقلال

4- چالشی بودن شغل

5- .محدوده شغلی

6- پیچیدگی (ماتیو و زاجاک،1990،ص179).

ج). – روابط رهبر-گروه

1- انسجام گروهی

2- وابستگی متقابل وظایف

3- ساختار و ملاحظات رهبر

4- رهبری مشارکتی(ماتیو و زاجاک،1990،صص179-180).

د). – خصوصیات سازمانی

1- اندازه سازمان

2- تمرکز سازمانی ((ماتیو و زاجاک،1990،ص180).

ن). – وضعیت نقش

1- تضاد نقش

2- ابهام در نقش

3- تعدد نقش  (ماتیو و زاجاک،1990،ص180