بازاریابی صادرات-پایان نامه در مورد کیفیت در صادرات صنایع غذایی

بازاریابی صادرات

درصنایع غذایی هیچ تولید کننده ای تحقیق نمی کند تا ذائقه مصرف کنندکان را بشناسد ،بعد آن محصول را تولید کند بلکه این مصرف کننده است که باید ذائقه خود را با تولیدات همسان کند. با توجه به اینکه ۷۰ درصد از ظرفیت های کارخانه های صنایع غذایی درایران مورد استفاده قرار نمی گیرد ودلیل آن نیز عدم تحقیقات در صنایع غذایی و آشنا نبودن تولید کننده با سلیقه وذائقه مردم است.اما اینکه مطلوبیت محصول در بازار تا چه اندازه باقی بماند وابسته به علم تحقیقات بازاراست[1]

چرا که بسیاری از شرکتها قسمتی از سهم فروش وسود خود را از عملیات بازاریابی خود در کشورهای دیگر بدست می آورند.فرصتها در گرایش شرکتها به بازارهای خارجی نقش تعیین کننده ای دارند.البته باید توجه کرد به این نکته که وقتی مشتری در مسافت دورتری زندگی می کند بازاریابی به مساله غامض تری تبدیل   می گردد.در بازاریابی صادرات ، به دلیل بعد مسافت ،مشتریان ممکن است هیچگونه آگاهی نسبت به یک کشور بیگانه ومحصولات آن نداشته وتولید کننده نیز به نوبه خود اطلاعاتی درباره مشتریان در دیگر کشورها نداشته باشد.بعلاوه موانع متعددی از قبیل زبان،فرهنگ،تعرفه ها وغیره وجود دارد.بنابراین بازاریابی باز هم اهمیت بیشتری پیدا می کندواز آنجائیکه یک کشور نیاز دارد سریعا” صادرات خود را توسعه دهد،برعکس بازار داخلی زمان کافی وجود ندارد تا فعالیتهای فروش به تدریج توسعه یافته وشکل بگیرد.باید توجه کرد که هدف بازاریابی، تامین وارضای نیازهای مشتریان می باشد.[2]

13-2-3- ارضای نیاز مشتریان

هر کشوری دارای خصوصیات ویژه ای است که باید دقیقا” مورد توجه قرار گیرد.آمادگی یک کشور برای قبول محصولات وخدمات مختلف کشورهای دیگر وجذابیت آن به عنوان بازاری برای شرکت صادراتی به وضعیت اقتصادی ،قانونی ،سیاسی و فرهنگی آن بستگی دارد.در یک بازاریابی پویا صادرکننده باید نیازهایی را که محصول دقیقا” ارضا می کند مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد.این تجزیه وتحلیل ها و مطابقت آنها با ذائقه ،فرهنگ وسلیقه های مردم کشور وارد کننده نقش مهمی در موفقیت صادر کننده دارد.بررسی نیازها ممکن است نشان دهد که مشتریان قهوه نمی خرند،آنها یک نوشابه داغ محرک می خرند.ویا بسته بندیهای بسیار شکیل وزیبا از مناظر،روی دسته ای از مردم تاثیر گذار است .همیشه برای یک کالا جایگزینهایی وجود دارد که می تواند نیازها را به همان خوبی ارضاء کند ولواینکه به ظاهر هیچگونه تشابهی با کالای اصلی نداشته باشد. به عنوان مثال:کاکائو وچای ممکن است جانشین قهوه شود.

در واقع محصول واقعی تنها یک جنبه از چیزی است که برای ارضای نیازی لازم است .نحوه ارائه محصول ،مکانی که می توان محصولی را یافت،تصوری که از یک محصول در ذهن یک مشتری وجود دارد ونوع بسته بندی، سایرجنبه هایی هستند که به اندازه خود محصول اهمیت دارند.اگر نکات فوق با همان دقتی که در تولید یک محصول بکار می رود ،مورد توجه قرار نگیرد ،ممکن است فروش محصول با عدم موفقیت مواجه گردد[3]

 14-2 -3- تصمیم در مورد انتخاب بازار

صادرات، تامین کننده منافع کشورها،شرکتها و افراد است.بدیهی است امکان رفتن به تمام کشورهای دنیا میسر نیست.حتی بزرگترین شرکتهای بین المللی نیز باتمام دنیا رابطه ندارند وهر کشوری نیز نمی تواند و         نمی خواهد آنچه را که فروشنده قصد دارد بفروشد ویا بخرد.همچنین منابع وخصوصا” کادر بازاریاب مجرب قلیل هستند. بنابراین باید بر اساس تحقیق وگزینش عمل شود وکوشش های بازاریابی برروی بازارهایی متمرکز گردد که بهترین نتیجه را بدست می دهند.

بنابراین بعد از تعیین کشورهایی برای صادرات، باید آنهارا از نظر اهمیت درجه بندی وبعد ازمیان آنها انتخاب نمود.مثلا” کشورها از نظر وسعت بازار ،رشد بازار ،هزینه های مختلف فعالیت درآن بازار ،میزان رقابت آمیز بودن محصولات در آن و میزان ریسک وارد شدن به آن بازار،درجه بندی می شوند.لذا با توجه به کمبود وقت افراد متخصص ،قلت اسناد وتحقیقات واقعی ،باید کوشش نمود با حداقل هزینه، بازارهایی را یافت وعملیات تحقیقاتی جزئی تر را برروی آنها متمرکز کرد تا بتوان کالاهای خود را بامنفعت به آنها فروخت و نواحی خاصی را که برای فعالیت تحقیقاتی خود انتخاب می کند بعد آنهارا به صورت هوایی وسپس زمینی بررسی نمایدودر هر مرحله مقادیر زیادی از مواد اضافی کنار گذاشته شود تابالاخره به هدف نهایی خود برسد.

این موارد قطعا” با مشکلات زیادی همراه است که بخشی از این مشکلات توسط دولت قابل حل می باشد

 

15-2 -3-عدم کیفیت لازم برای صادرات و بالا بودن قیمت

تعداد واحد های صنایع غذایی اوایل انقلاب اسلامی در سطح کشور اندک بود وبخش بزرگی از نیازهای غذایی مردم از طریق واردات تامین واین امر موجب خروج ارز بسیار از کشور می شد . پس از پایان جنگ , واحد های صنایع غذایی توسعه یا فتند وبسیاری از انها با توجه به مقتضیا ت زمان به باز سازی و نوسازی خطوط تولید پرداختند و تولیدات خود را افزایش دادند.در شرایط کنونی بر اساس امار وزارت صنایع ومعادن , واحد های فعال صنایع غذایی 7370 واحد هستند که به میزان سرمایه گذاری 12670 میلیارد ریال و با اشتغال زایی 200644 نفر مشغول به فعالیت هستند.هم چنین بر اساس امار وزارت جهاد کشاورزی واحد های فعال صنایع غذایی , 235 واحد و میزان سرمایه گذاری 240130 میلیون ریال و با اشتغا ل 2686 نفر مشغول کار هستند. شاخص های عمده اقتصادی صنایع غذایی طی سال های 80_70 13 بر اسا س امار وزارتخانه های صنا یع و معادن و جهاد کشاورزی در جدول شماره 3 اورده شده است. نگرش به اما رهای ارائه شده نمایانگر این مطلب است که طی سال های مورد بررسی متوسط رشد سالانه تولید 5 درصد است که به دلایل مختلف از جمله فعالیت زیر ظرفیت بیشتر واحد های صنایع غذایی , فرسوده بودن ماشین الات و تجهیزات و بالا بودن قیمت تمام شده محصولات است .بررسی امارهای صادرات محصولات صنایع غذایی طی این سال ها نمایانگر رشد سالا نه 4/4 درصد است که با توجه به ظرفیت فراوری واحد های تولیدی , عدم وابستگی به واردات مواد اولیه ودسترسی به مواد اولیه با کیفیت مناسب به وﯾﮋه محصولا ت باغی درصد رشد مناسبی نیست . امار واردات طی سال های مذکور متوسط رشد سالانه را در این شاخص 8/5 درصد نشان میدهد که با توجه به ضرورت کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی مطلوب نیست. طی سال مورد بررسی متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری 03/3 درصد است . هم چنین رشد سالانه شاغلان دایم در این صنعت بیش از 15 درصد است .بررسی های انجام شده در خصوص روند ارزش افزوده در این صنایع طی این سال ها حکایت از رشد سالا نه 36/1 درصدی دارد و ضرورت افزایش ارزش افزوده محصولات در بخش کشاورزی که موجب افزایش ارزش افزوده محصولات در بخش کشاورزی که موجب افزایش درامد کشاوزان و ماندگاری انها در مناطق تولید      می شود ایجاب می کند که این رشد افزایش چشمگیری داشته باشد .نا مطلوب بودن رشد سالانه ارزش افزوده به دلیل ظرفیت های خالی , عدم کاشت ارقام مناسب صنعتی , افزایش قیمت تمام شده محصول , فرسودگی ماشین الات وتجهیزات , نبود سیستم بازاریا بی مناسب , عدم استفاده از نیروهای متخصص بوﻴﮋه در مدیریت واحد ها و … است .شاخص های عمده اقتصادی صنایع غذایی در کشور بر اساس اطلاعات موجود , تعداد واحد های صنایع غذایی اوایل انقلاب اسلامی در سطح کشور اندک بود وبخش بزرگی از نیازهای غذایی مردم از طریق واردات تامین واین امر موجب خروج ارز بسیار از کشور می شد. پس از پایان جنگ , واحد های صنایع غذایی توسعه  یافتند وبسیاری از انها با توجه به مقتضیا ت زمان به بازسازی و نو سازی خطوط تولید پرداختند و تولیدات خود را افزایش دادند.در شرایط کنونی براساس امار وزارت صنایع ومعادن , واحد های فعال صنایع غذایی 7370 واحد هستند که به میزان سرمایه گذاری 12670 میلیارد ریال و با اشتغال زایی 200644 نفر مشغول به فعالیت هستند.هم چنین براساس امار وزارت جهاد کشاورزی واحد های فعال صنایع غذایی , 235 واحد و میزان سرمایه گذاری 240130 میلیون ریال و با اشتغا ل 2686 نفر مشغول کار هستند.

  • بررسی امار های صادرات محصولات صنایع غذایی طی این سال ها نمایانگر رشد سالا نه 4/4 درصد است که با توجه به ظرفیت فراوری واحد های تولیدی , عدم وابستگی به واردات مواد اولیه ودسترسی به مواد اولیه با کیفیت مناسب به وﯾﮋه محصولات باغی درصد رشد مناسبی نیست . امار واردات طی سال های مذکور متوسط رشد سالا نه را در این شاخص 8/5درصد نشان میدهد که با توجه به ضرورت کاهش وابستگی به واردات مواد غذا یی مطلوب نیست. طی سال مورد بررسی متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری 3/0 3 درصد است . هم چنین رشد سالانه شاغلان دایم در این صنعت بیش از 15 درصد است.
  • بررسی های انجام شده در خصوص روند ارزش افزوده در این صنایع طی این سال ها حکایت از رشد سالا نه 36/1 درصدی دارد و ضرورت افزایش ارزش افزوده محصولات در بخش کشاورزی که موجب افزایش ارزش افزوده محصولات در بخش کشاورزی که موجب افزایش درامد کشاوزان و ماندگاری انها در مناطق تولید می شود ایجا ب می کند که این رشد افزایش چشمگیری داشته باشد . نا مطلوب بودن رشد سالانه ارزش افزوده به دلیل ظرفیت های خالی , عدم کا شت ارقام مناسب صنعتی , افزایش قیمت تمام شده محصول , فرسودگی ماشین الات وتجهیزات , نبود سیستم با زا ر یا بی مناسب , عدم استفاده از نیرو های متخصص بوﻴﮋه در مدیریت واحد ها و … است .
  • با این حال میانگین متوسط رشد سالانه شاخص های عمده اقتصادی صنایع غذایی 31/10 درصد با توجه به ضعف ها و تنگناهای موجود است که با رفع این تنگناها , قابلیت توسعه و گسترش هر چه بیشتر را دارا هستند.
  • این در شرایطی است که صنایع غذایی از نظر میزان سرمایه گذاری کمترین میزان وابستگی ارزی را دارد . مواد اولیه وهم چنین بیشتر مواد افزودنی و بسته بندی مورد مصرف و ماشین الات و تجهیزات فراوری و بسته بندی بسیاری از این صنایع نیز در کشور ساخته می شود و به دلیل حاکم بودن فن اوری نیمه صنعتی و نیمه سنتی بیشترین اشتغال زایی را در بر دارد . هم چنین محصولات و فراورده های   کشاورزی در صادرات کا لاهای غیر نفتی دارای اهمیت است و با توجه به محدود بودن منابع نفت وگاز کشور واینکه بیشتر کشورهای خاورمیانه منابع نفتی دارند ولی زمینه و امکانات تولید اینگونه محصولات و فراوردهای کشا ورزی را ندارند , می تواند هر چه بیشتر گسترش یابد.

 

تن به ارزش 157812 هزار دلاران به فراورده های صنایع غذایی اختصاص دارد. محصولات صنایع غذایی با محصولات غیرنفتی مقایسه شده که درواقع فراورده های کشاورزی بدون احتساب محصولات کشاورزی است . در صورت مقایسه محصولات کشاورزی همراه با فراورده های ان رقم بالا قابل توجه تر می شود ودر شرایط رفع تهدید ها وتنگنا ها , این صنایع , روند صعودی طی خواهد کرد

[1]  ظهیری 1389

[2] روستا،ونوس ،۱۳۸۴

[3]آکر،۲۰0۰