بازار حقيقي و كامل:/پایان نامه درباره نوسانات قیمت سهام

دانلود پایان نامه

پيش بيني سودهاي آتي از روي سودهاي جاري

بديهي است  كه  پيش بيني به روش فوق بسيار حالت ايده آلي دارد و نوعا مسئله اصلي پيش بيني سود، حالت  بسيار اعتدالي دارد . در يك محيط محدودتر ، سوالي كه مطرح است ، اين است كه چگونه از سودهاي گذشته و جاري براي پيش بيني سودهاي آتي استفاده كنيم .

محتواي اطلاعاتي سودهاي جاري و گذشته براي سودهاي مورد انتظار آتي بستگي دارد به اينكه چه مقدار از سودهاي فعلي و گذشته ، انتظار مي رود كه تداوم داشته باشد . احتمال وقوع برخي رويدادهاي غير منتظره هميشه وجود دارد . اثرات اين شوك ها بر سودهاي دائمي حسابداري به فرايند قابل دركي كه رفتار سري زماني سود را بيان كند، بستگي دارد . به عبارت ديگر اهميت اين شوك ها به ميزان مورد انتظار اثري كه بر روي سودهاي آتي ميگذارد ، بستگي دارد . اهميت تغييرات كوتاه مدت ، بيشتر به خاطر ماهيت فرايند سود است. برخي از اين فرايندها بي اهميت هستند ولي برخي نقش اساسي دارند ، چون تغييرات سودهاي اخير (مثل سود جاري) مي تواند داراي معني ضمني براي سودهاي دائمي، سودهاي پرداختني آتي و قيمت فعلي سهام باشد (تغييرات در سود دوره جاري ، ممكن است دائمي باشند و يك رابطه يك به يك با تغييرات سودهاي مورد انتظار آتي داشته باشند و… )

16- 2- قيمت ها و سودها :

با توجه به توصيف سه حلقه ارتباطي ، يك رابطه بين سودهاي جاري و قيمت هاي جاري اوراق بهادار مي توان فرض كرد.

اين ارتباط به ماهيت هر يك از اين 3 حلقه ارتباطي و به فرايندي كه باعث تعيين سود جاري شده است بستگي دارد . اگر علت تغيير ، يك اثر دائمي باشد بي ترديد در قيمت سهام نيز موثر است . اين واقعا يك فرايند بسيار قضاوتي است و حتي يك حالت مناسب ، ممكن است براي شركت هاي ديگر تفاوت داشته باشد و يا حتي براي يك شركت در طول زمان نيز متفاوت باشد.

 

 

17-2- ويژگي هاي بازار حقيقي و كامل :

بازار سرمايه ، زماني كه بطور كامل فعال باشد، وجوه مورد نياز شركت ها را به طور كامل فراهم مي آورد ، به نحوي كه كل پروژه هايي كه بازده پيش بيني شده آنها جبران هزينه سرمايه را مي نمايد، تامين مالي شوند . در چنين بازاري همه شركت ها (بزرگ و كوچك، مسلط يا در حال رقابت ) بطور مساوي و بر اساس كارايي  به وجوه دسترسي دارند . اين فرايند قدرت انحصاري بازار را تا ميزان حداقل ، كاهش مي دهد .

مفهوم بازار كامل ، به صورت زير مي باشد :

1-هزينه معاملاتي صفر است .

2-هيچ كس فرصت يا مزاياي بدست آوردن سود غير عادي ندارد.

3-قيمت ها نسبت به رفتار هر شركت يا فرد خاصي تغيير نمي كند.

مفهوم بازار واقعي اين است كه بازار براي تمامي كالاها و تقاضاها وجود دارد و لذا بازار تمام كالا يا تقاضاها براي عموم قابل مشاهده است .

اين بازارها مي تواند تحت شرايط مشخص و يا نامشخص ، معرفي گردد. منظور ، شرايط اطمينان و عدم اطمينان است) ولي عملا در دنياي واقع اغلب با بازارهاي غير كامل و غير واقعي و نيز تحت شرايطي معين روبرو هستيم . در بازار غير كامل ، نقش داده هاي حسابداري ، يك نقش اطلاعاتي است كه در آن ، سود به عنوان ورودي فرايند ارزيابي ، استفاده مي شود نه به عنوان ستانده اي كه محصول فرعي فرايند ارزيابي مي باشد (مثل بازار كامل) .

در اين بازار تمام سرمايه گذاران به دنبال حداكثر كردن ثروت نيستند و نيز چون بازار به اندازه كافي غني نيست، فرايند به خوبي تعريف نشده است و در واقع هر مفهوم سود كه بر اساس ارزيابي باشد ، خوب تعريف نشده است ، و لذا خواص سود به خوبي روشن نيست.

دانلود پایان نامه