بازار حقیقی و کامل:/پایان نامه درباره نوسانات قیمت سهام

پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری

بدیهی است  که  پیش بینی به روش فوق بسیار حالت ایده آلی دارد و نوعا مسئله اصلی پیش بینی سود، حالت  بسیار اعتدالی دارد . در یک محیط محدودتر ، سوالی که مطرح است ، این است که چگونه از سودهای گذشته و جاری برای پیش بینی سودهای آتی استفاده کنیم .

محتوای اطلاعاتی سودهای جاری و گذشته برای سودهای مورد انتظار آتی بستگی دارد به اینکه چه مقدار از سودهای فعلی و گذشته ، انتظار می رود که تداوم داشته باشد . احتمال وقوع برخی رویدادهای غیر منتظره همیشه وجود دارد . اثرات این شوک ها بر سودهای دائمی حسابداری به فرایند قابل درکی که رفتار سری زمانی سود را بیان کند، بستگی دارد . به عبارت دیگر اهمیت این شوک ها به میزان مورد انتظار اثری که بر روی سودهای آتی میگذارد ، بستگی دارد . اهمیت تغییرات کوتاه مدت ، بیشتر به خاطر ماهیت فرایند سود است. برخی از این فرایندها بی اهمیت هستند ولی برخی نقش اساسی دارند ، چون تغییرات سودهای اخیر (مثل سود جاری) می تواند دارای معنی ضمنی برای سودهای دائمی، سودهای پرداختنی آتی و قیمت فعلی سهام باشد (تغییرات در سود دوره جاری ، ممکن است دائمی باشند و یک رابطه یک به یک با تغییرات سودهای مورد انتظار آتی داشته باشند و… )

16- 2- قیمت ها و سودها :

با توجه به توصیف سه حلقه ارتباطی ، یک رابطه بین سودهای جاری و قیمت های جاری اوراق بهادار می توان فرض کرد.

این ارتباط به ماهیت هر یک از این 3 حلقه ارتباطی و به فرایندی که باعث تعیین سود جاری شده است بستگی دارد . اگر علت تغییر ، یک اثر دائمی باشد بی تردید در قیمت سهام نیز موثر است . این واقعا یک فرایند بسیار قضاوتی است و حتی یک حالت مناسب ، ممکن است برای شرکت های دیگر تفاوت داشته باشد و یا حتی برای یک شرکت در طول زمان نیز متفاوت باشد.

 

 

17-2- ویژگی های بازار حقیقی و کامل :

بازار سرمایه ، زمانی که بطور کامل فعال باشد، وجوه مورد نیاز شرکت ها را به طور کامل فراهم می آورد ، به نحوی که کل پروژه هایی که بازده پیش بینی شده آنها جبران هزینه سرمایه را می نماید، تامین مالی شوند . در چنین بازاری همه شرکت ها (بزرگ و کوچک، مسلط یا در حال رقابت ) بطور مساوی و بر اساس کارایی  به وجوه دسترسی دارند . این فرایند قدرت انحصاری بازار را تا میزان حداقل ، کاهش می دهد .

مفهوم بازار کامل ، به صورت زیر می باشد :

1-هزینه معاملاتی صفر است .

2-هیچ کس فرصت یا مزایای بدست آوردن سود غیر عادی ندارد.

3-قیمت ها نسبت به رفتار هر شرکت یا فرد خاصی تغییر نمی کند.

مفهوم بازار واقعی این است که بازار برای تمامی کالاها و تقاضاها وجود دارد و لذا بازار تمام کالا یا تقاضاها برای عموم قابل مشاهده است .

این بازارها می تواند تحت شرایط مشخص و یا نامشخص ، معرفی گردد. منظور ، شرایط اطمینان و عدم اطمینان است) ولی عملا در دنیای واقع اغلب با بازارهای غیر کامل و غیر واقعی و نیز تحت شرایطی معین روبرو هستیم . در بازار غیر کامل ، نقش داده های حسابداری ، یک نقش اطلاعاتی است که در آن ، سود به عنوان ورودی فرایند ارزیابی ، استفاده می شود نه به عنوان ستانده ای که محصول فرعی فرایند ارزیابی می باشد (مثل بازار کامل) .

در این بازار تمام سرمایه گذاران به دنبال حداکثر کردن ثروت نیستند و نیز چون بازار به اندازه کافی غنی نیست، فرایند به خوبی تعریف نشده است و در واقع هر مفهوم سود که بر اساس ارزیابی باشد ، خوب تعریف نشده است ، و لذا خواص سود به خوبی روشن نیست.