بانکداری اینترنتی:/پایان نامه پذیرش بانکداری اینترنتی

بانکداری اینترنتی در ایران

ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول در آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این دو زمینه ،نیازهای جدید را در پردازش، تبادل داده ها، ابزارها و زیر ساخت های مناسب پیاده سازی آن و نیز نحوه ارائه خدمات بانکی نوین مطرح کرده است. با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانکداری الکترونیک می توان نیازهای در حال شکل گیری و روند افزاینده ی آن را در رمینه خدمات بانکی در ایران، تا حد مناسبی پیش بینی کرد.

نظر به روش های سنتی موجود در بانک های کشور و نارسایی این روش ها در ارائه خدمات جدید، تهیه زیر ساخت های مورد نیاز در بانک ها از ضروریاتی است که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعالیت گسترده ای در سیستم بانکی کشور برای ارائه  بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات نوین بانکی انجام شده است (سید جوادین و همکار، 1385).

با درنظرداشتن پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری آن در نظام بانکداری، ایران نیز از دهه های 60 و70 شمسی تلاش های زیادی را در جهت استفاده از سیستم های رایانه ای در بانک ها انجام داد . در سال 1370 بانک تجارت اولین کارت بانکی را صادر کرد. پیرو این اقدام، بانک سپه نیز در سال 1371 با نصب هفت  دستگاه ماشین خودپرداز کارت بانکی صادر کرد و بدین ترتیب روند توسعه ی  بانکداری الکترونیکی در کشور آغاز شد (آماده و جعفر پور،1388).

در دهه گذشته تلاش های فراوانی در زمینه استقرار بانکداری الکترونیک در ایران صورت گرفته است و خدماتی از قبیل تلفن بانک ، حسابهای جاری ماهواره ای ، کارت های بدهکار ، دستگاههای خودپرداز (ATM)[1] وسیستم های پایانه فروش (POS)[2] از جمله ی این تلاش هاست.(فاطمی اردکانی،1384).

 

2-7-5-محدودیت های بانکداری اینترنتی

در دنیای کسب وکار الکترونیک، عوامل بسیاری وجود دارند که بر کیفیت سیستم های ارائه دهنده ی خدمات بانکداری اینترنتی تأثیرگذار هستند . عواملی مانند، کمبود امنیت در شبکه ی اینترنت، کم بودن اعتماد مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی، کیفیت سایت و چگونگی طراحی آن، به ویژه در نحوه ی ارائه ی خدمات و اطلاعات مربوط به آنها، به بی رغبتی مشتریان در استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی منجر می شوند (دیواندری و همکاران ، 1392).

 

 

15 Automated Teller Machine

[2] Point Of Sale