فایل دانشگاهی – بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …

فرصتهای بسیاری را برای یادگیری آنها با تأکید بر شناخت بیشتر از مدرسه و دانشآموزان فراهم می کند. ضمن این که معلمان را بیش از پیش در تصمیمگیریهای آموزشی مشارکت میدهد و امکان پژوهش در کلاس درس را توسط معلمان و با همراهی دانشآموزان به وجود میآورد. در این روش به دانشآموزان، علاوه بر یادگیرندگان، به عنوان کسانی که درتوسعهی حرفهای معلمان نیز نقشی قابل توجه دارند، نگاه میشود. این روش، رویکردی نوین از پژوهش کنشی را متبلور میسازد که در آن، شرکت مؤثر در تصمیمگیری و مشارکت فعال در عمل معلمان دو پایهی اساسی پژوهش محسوب میشوند و نقشی بسزا در توسعهی حرفهای معلمان ایفا میکنند(سرکارآرانی،۱۳۷۹).
درسپژوهی به عنوان رویکردی ژاپنی در فرهنگ آموزش این کشور، مطرح است که به صورت یک فرآیند مشارکتی و مستمر به عمیق شدن دانش موضوعی، مهارتهای تدریس و تولید دانش حرفهای[۷۷] کمک میکند و لذا منجر به توسعهی حرفهای مؤثر خواهد شد(ادارهی آموزش و پرورش آمریکا[۷۸]،۲۰۰۰؛ ماتوباو سرکارآرانی،۲۰۰۵).
درس پژوهی راهکار یادگیری حرفه ای کارآمد شاگرد-به- شاگرد و جا افتاده ای است. لازمه ی این راهکار این است که معلمان و دیگر مربیان با همکاری همدیگر درس مورد نظر را تا زمانی که تا حد امکان پالایش شده تقویت کنند وسپس آن را تدریس کنند تا اطلاعات قوی در مورد نحوه ی عملکرد خوب درس را به دست آورند. در یک کنفرانس بعد از آنکه درس تدریس می شود، معلم (که درگروه درس پژوهی هرکسی می تواند باشد)ابتدا در مورد درس اظهار نظر می کند و سپس دیگر اعضای گروه درس پژوهی اطلاعاتی را که در طی درس بدست آورده اند با همدیگر در میان می گذارند. گروههای درس پژوهی در مورد اینکه آیا درسی را که در زمینه ی خود آزمایش شده بازبینی کنند و سپس آن را مجددا تدریس کنند یا آنکه فقط آنچه را که یاد گرفته اند در درس دیگری بکار گیرند تصمیم میگیرند. علاوه بر فهمیدن اصول درس پژوهی و مشارکت در سه تجربه ی درس پژوهی، شرکت کنندگان در مورد تغییرات درس پژوهی مطالبی را یاد خواهند گرفت. این افراد در مورد نحوه ی اجرای درس پژوهی در مناطق ، نواحی و مدارس خود برنامه ریزی خواهند کرد و با همدیگر برای حل مسائل مرتبط با اجرای آن همکاری می کنند. (لویس[۷۹]،۲۰۰۹)
درس پژوهی شامل گروهی از معلمان است که می خواهند جنبه های فراگیری شاگردان خود را بهبود بخشند: از گروههایی با بهره وری اندک به جنبه هایی از برنامه ی درسی که معلمان احساس می کنند می توان آنها را به صورتی موثر تر آموزش داد. با به وجود آمدن این تمرکز، گروه آنچه را که در جای دیگر روی آن کار شده مورد پژوهش قرار می دهد. (در ژاپن پژوهش های زیادی از سوی معلمان صورت گرفته که برگرفته از درس پژوهی هستند و معلمان با استناد به آنها کار می کنند). بعد از آن ، معلمان درس پژوهشی را با توجه به تمام جزئیات برنامه ریزی می کنند.یکی از معلمان گروه آن را تدریس می کند، در حالی که بقیه به دقت یادگیری شاگردان را مشاهده می کنند و بر رونوشت های درس پژوهی خود یادداشت می نویسند. بعد از اتمام درس پژوهی این معلمان آنچه را از فراگیری شاگردان مشاهده کرده اند با پیش بینی های خود مقایسه می کنند، ایده های خود را اصلاح و درس پژوهی دیگر را برنامه ریزی می کنند. بعد از یک دوره ۳ یا چند بار اجرای درس پژوهی، گروه مشخص می کند چه چیزی آموخته شده که می تواند برای روش آنها و دیگران آگاهی بخش باشد. آنها این یافته ها را با همکاران دیگر از طریق مقالات کوتاه، نمایش یا دعوت آنها برای مشاهده ی رویکرد جدید از درسی “در خانه ی باز[۸۰]“، در میان می گذارند. (دادلی ،۲۰۱۳)
به گفته (استیگلر و هیبرت (۱۹۹۹) درس پژوهی یک عمل گردشی از رشد حرفه ای است که در آن گروهی از معلمان به صورت جمعی درسی را برنامه ریزی می کنند، یک عضو درس را اجرا می کند در حالی که دیگران آن را مشاهده می کنند و گروه با هم در مورد درس مشاهده اظهار نظر و طرح آن را مجددا برنامه ریزی می کنند(نقل ازتاکشی و و نیسلو، ۲۰۱)
خاکباز( ۱۳۸۶) معتقد است : در واقع آنچه درسپژوهی را با شیوههای سنتی توسعهی حرفهای متمایز میکند، میتواند به صورت زیر خلاصه شود:

درس پژوهی روشهای سنتی
با سؤال شروع میشود.
معلمان آن را اجرا میکنند.
ارتباط افقی بین معلمان وجود دارد.
روابط، دو جانبه و تعاملی است.
عمل در پژوهش است.
با پاسخ شروع میشود.
توسط کارشناسان بیان میشود.
ارتباط از بالا به پایین، از کارشناس به معلم است.
روابط، سلسله مراتبی است.
پژوهش، عمل را به وجود میآورد.

۲-۴-تعریف درسپژوهی ، درس پژوهشی و درس آزاد
ژاپن مسئولیت اولیه ی بهبود فعالیت کلاس درس را به عهدهی معلمان گذاشته است.کونایکنشیو[۸۱]واژهای است ژاپنی که از دو قسمت کونای به معنی در مدرسه[۸۲] و کنشیو به معنی کارورزی تشکیل شده است. کونایکنشیو برای توصیف فرآیند مستمر پرورش حرفهای معلمان در مدرسه به کار میرود و معلمان ژاپنی هنگامی که فعالیت آموزشی خود را آغاز میکنند، در آن درگیر میشوند.
همهی مدارس ژاپن به طور فعال با کونایکنشیو در ارتباطند. کونایکنشیو که توسط معلمان اداره میشود، شامل مجموعهای از فعالیتهای مختلف است که با هم فرآیند جامعی از بهسازی مدرسه را تشکیل میدهند. معلمان با هم در گروههایی با پایههای تحصیلی مختلف یا موضوعات درسی متفاوت (برای مثال ریاضیات) و نیز در کمیتههای ویژه (برای مثال کمیتهی تکنولوژی) کار میکنند. فعالیتهای این گروههای مختلف توسط یک برنامهی بهسازی مدرسه که اهداف را تعیین و بر کوششها و پیشرفتهای سالانه نظارت میکند، هماهنگ میشود. درصد بالایی از معلمان نیز در گروههای منطقهای که به صورت ماهانه تشکیل میشود، شرکت دارند. معلمان، هر ماه زمان قابل توجهی را در کونایکنشیو صرف میکنند. (سرکارآرانی ، ۱۳۹۰)
۲-۴- ۱ –درس پژوهی
یکی از بخشهای رایج کونایکنشیو جوگیوکن کیو[۸۳] است. جوگیوکن کیو کلمه ای ژاپنی است که از دو قسمت جوگیو[۸۴]به معنی درس و کنکیو[۸۵]به معنی پژوهش یا مطالعه تشکیل شده است و در زبان فارسی به درس پژوهی[۸۶] ترجمه شده است. در آن فرآیند، گروهی از معلمان در درسهای کلاس خود به جمعآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن در مورد یاددهی- یادگیری میپردازند. به این درسها درسهای پژوهشی گویند (استیگلر و هیبرت،۱۹۹۹).
۲-۴ -۲-درسِ پژوهشی
معلمان ژاپنی در گروههای درسپژوهی، طـی مراحلی، درسهایی را آماده میکنند که به آنها کنکیو جوگیو[۸۷] میگویند و این اصطلاح در زبان فارسی به درس پژوهشی[۸۸] ترجمه شده است. در واقع درس پژوهشی یکی از محصولات فرآیند درسپژوهی محسوب میشود.
۲-۴-۳ – درس آزاد [۸۹]
یک شکل ژاپنی معمول دیگر از رشد حرفه ای معلمان مجرب درس آزاد است ، که در فضای جلسات مطالعه ی علم روی می دهد. در آمریکا، این نوع دروس درس پژوهی عمومی ، نامیده می شود (لویس ۲۰۰۰؛ لویس و همکاران ۲۰۰۶). ایده اساسی این شکل این است که از معلمان دیگر مدارس (تا حدود چند صد نفر) دعوت می شود که کلاسی را مشاهده نمایند، که یکی از معلمان مدرسه در آن درس داده – و بلافاصله بعد از این در یک جلسه ی بحث با معلم – و گاهی با دیگر کارشناسان دعوت شده – در مورد جزئیات درس شرکت می کنند. درس های باز شباهت ها و اختلافات چشمگیری با درس پژوهی دارند.( تاکشی[۹۰] و و نیسلو[۹۱] ، ۲۰۱۳)
۲-۴-۴ –اصول درس پژوهی
بهتر کردن چیزی ، مانند تدریس که موضوعی پیچیده و عجین شده با فرهنگ است نیازمند تلاش تمام کسانی است که در این حیطه نقشی بر عهده دارند از جمله دانش آموزان، اولیاء، و سیاستمداران. اما معلمان باید اولین نیروی هدایت کننده در پس تغییرات باشند. آنها در بهترین وضعیت برای درک مسائلی هستند که دانش آموزان با آنها روبرو می شوند تا برای آنها راه حلی پید ا کنند”( جیمز استیگلر و جیمز هیبرت در ” شکاف آموزش در سال ۱۹۹۹ صفحه ی ۱۳۵). درس پژوهی روشی پیشرونده برای بهبود آموزش بر اساس مشاهده ی دقیق دانش آموزان و کار آنها به وجود می آورد. در چرخه ی درس پژوهی معلمان با همدیگر کار می کنند تا:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.