بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پایه …

گروه آزمایش

۱۲۰

T1

X

T2

گروه گواه

۱۲۰

T1

T2

ویژگی های این طرح عبارت است از:
۱) دو گروه به کار برده می شود (در جدول دو گروه مشاهده می شود).
۲) هر دو گروه قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل مورد مشاهده و اندازه گیری قرار می گیرند.
۳) در این طرح منظور از ( T1) پیش آزمون و منظور از ( T2) پس آزمون است و منظور از( X )، متغیر مستقل ارائه شده (شیوه درس پژوهی) است.
۴) در این پژوهش آزمودنی های گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل(آموزش مبتنی بر درس پژوهی ) قرار گرفته و سپس از لحاظ متغیر وابسته ی پژوهش پیشرفت تحصیلی مورد اندازه گیری واقع شده و نتایج به دست آمده با نتایج گروه گواه مورد مقایسه قرار گرفته است.
۵) در این تحقیق آزمودنی های گروه گواه در معرض متغیر مستقل (عدم مشارکت معلمان در گروه درس پژوهی ) قرار گرفته و سپس از لحاظ متغیر وابسته ی پژوهش پیشرفت تحصیلی مورد اندازه گیری واقع شده اند.
۳-۳-فرایند تحقیق
این تحقیق به شرح زیر انجام شد:
ابتدا با اساتید راهنما و مشاور در خصوص موضوع مشورت و پس از موافقت آن ها و مطالعه منابع مختلف، اعم از پایان نامه ها، مقالات و کتاب ها در رابطه با موضوع و همچنین مشاوره با صاحبنظران و اساتید مجرب ، موسی پور، خاکباز ، حبیب زاده و…در این زمینه، در ادامه مباحث مورد نظر از درس ریاضیات برای ارائه آموزش مبتنی بر درس پژوهی ،برنامه عملیاتی برای مراحل اجرای آن طراحی شد. سپس مراحل اجرای پایان نامه جهت مشخصی به خود گرفت. جامعه ی آماری، ۲۴۰ نفردانش آموز دو مدرسه ابتدایی دولتی منطقه ۵ تهران سال تحصیلی ۹۳-۹۲ هستند تعریف شد .سپس دو مدرسه به روش تصادفی چند مرحله ای به این شکل انتخاب شد: ابتدا کلیه مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی شهر تهران ، سپس به لحاظ میزان آگاهی و آشنایی پژوهشگر به منطقه پنج ، مدارس ابتداییدولتی وغیردولتی منطقه پنج ، در مرحله بعد مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و سپس به عنوان نمونه از میان آن مدارس، دو مدرسه (با داشتن تعداد۳ تا ۵ معلم در گروه درس پژوهی) ، ۸ کلاس، چهار کلاس برای اجرای آموزش مبتنی بر درس پژوهی (گروه آزمایش) و چهار کلاس دیگر ، معلمانی که در درس پژوهی مشارکت نداشته اند (گروه گواه) تعیین شدند.
سپس ۴ جلسه آموزشی با هدف آشنایی با درس پژوهی ،۱ جلسه طرح موضوع به صورت عمومی در شورای مدرسه با موضوع آشنایی با درس پژوهی و بیان ضرورت انجام این فرایند ، ۱ جلسه برای همسو نمودن والدین پایه سوم ازاهداف اجرای پژوهش و تغییر رویکرد برنامه درسی ریاضی جدید ، ۲ جلسه برای تبیین و چگونگی اجراو نگارش طرح درس پژوهشی برای معلمین پایه سوم ، نقش معلم در سند تحول بنیادین و ارائه جزوه و کتاب های آموزشی درباره درس پژوهی ، ۶ جلسه برای اجرای فرآیند درس پژوهی برای هر موضوع (تدوین طرح درس پژوهشی برای هر موضوع ۲ جلسه ، اجراس تدریس برای هر موضوع درسی ۲ جلسه و جلسات بحث و گفت و گو ، برای هر موضوع درسی ، ۲ جلسه ) در مجموع ۲۲ جلسه ۴۵ تا ۵۰ دقیقه ای به انجام تحقیق مبادرت نموده است.
پس از مشخص شدن دو گروه، پیش آزمونی از پیشرفت تحصیلی (دانشی، مهارتی و نگرشی) به عمل آمد که دو گروه تقریباً نتایج یکسانی داشتند.(جدول ،فصل چهارم).
متغیر آزمایشی تحقیق (آموزش مبتنی بردرس پژوهی بر اساس طرح درس های پژوهشی ) در شش جلسه آموزشی۴۵ دقیقه ای تدریس شد .منظور از ریاضی در این تحقیق، کتاب ریاضی سوم ابتدایی است که شامل ۸ فصل شامل (الگوها، عددهای چهاررقمی ، عددهای کسری ، ضرب و تقسیم ، مساحت و محیط، جمع و تفریق ، آمار و احتمال ، ضرب عددها ) و ۱۴۵ صفحه می باشد که با توجه به سه حیطه یادگیری (دانشی، نگرشی، مهارتی)، سه موضوع آن ( تساوی کسرها ، واحد اندازه گیری مساحت ، جمع و تفریق فرایندی ) در ۶ جلسه آموزشی تدریس شده است. پس از اتمام جلسه های آموزشی و با گذشت یک هفته از آخرین جلسه آموزش، پس آزمون پیشرفت تحصیلی اجرا گردید و نتایج پس آزمون دانش آموزان دو گروه آزمایش و گواه با هم مقایسه شدند.
جدول۳-۲: محتوای تدریس شده ریاضی در این پژوهش

فصل های کتاب ریاضیات عنوان موضوع
فصل سوم تساوی کسرها
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.