بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …

فصل پنجم

واحد اندازه گیری سطح

فصل ششم

جمع و تفریق فرایندی

۳-۴-اجرای پیش آزمون برای گروه گواه و آزمایش
پس از انتخاب نمونه و تقسیم کلاس ها به گروه آزمایش و گواه ، آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضیات شامل آزمون های دانشی، مهارتی و پرسشنامه نگرش سنج، برای هر دو گروه در شرایط یکسان به صورت همزمان اجرا گردید.
۳-۵- اجرای شیوه آموزش مبتنی بردرس پژوهی برای گروه آزمایش
پس از اجرای پیش آزمون، دانش آموزان گروه آزمایش از اواخر مهرماه سال تحصیلی ۹۳-۹۲ به مدت پنج ماه و در طی ۱۵ جلسه ، با تشخیص سه موضوع آموزشی مشکل (که در جلسات بحث و گفت و گو بر اساس نظر همه اعضای گروه به عنوان مسائلی که برای یادگیری عموم دانش آموزانشان دشواری هایی را ایجادکرده و یا بر اساس تجربه سال های قبل ایجاد خواهد کرد) انتخاب شدند.سپس آماده سازی طرح درس پژوهشی اولیه ( ۴۰تا ۴۵ دقیقه ای )، تدریس (۴۵ دقیقه ای ) ، بحث بعد از تدریس (۳۰ تا ۴۰ دقیقه ای ) ، تدوین طرح درس پژوهشی دوم (که هر کدام با زمان ۴۰ تا ۴۵ دقیقه ای )، تدریس دوم (۴۵ دقیقه ای ) ، بحث و جمع بندی (۲۰ تا ۳۰ دقیقه ای ) به شیوه درس پژوهی را دریافت نمودند. معلمان در طی این دوره، سه مبحث کتاب ریاضی ، به شیوه آموزش مبتنی بر درس پژوهی به دانش آموزان آموزش دادند.
۳-۶- اجرای پس آزمون برای گروه آزمایش و گروه گواه
بعد از پایان آخرین جلسه تدریس به شیوه درس پژوهی ، پس آزمون های دانشی، مهارتی، پرسشنامه نگرش سنج مانند پیش آزمون در شرایط یکسان و همزمان در اسفند ماه برگزار گردید. نمره گذاری آزمون ها، مقایسه گروه ها و اندازه گیری تأثیر شیوه آموزش درس پژوهی در مرحله نهایی، پاسخ دانش آموزان هر دو گروه، تک تک وارد نرم افزار Spss شد و داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی ( میانگین و انحراف معیار) و استنباطی به دلیل وجود همبستگی بین متغیرهای پیشگو ،(تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس) ، تجزیه و تحلیل شدند.
۳-۷-جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش شامل ۲۴۰ تفر دانش آموزان دو مدرسه ابتدایی دولتی منطقه ۵ شهر تهران می باشند که در سال تحصیلی ۹۳- ۱۳۹۲ مشغول به تحصیل بوده اند.
۳-۸-نمونه گیری (حجم نمونه و روش محاسبه)
نمونه این پژوهش شامل ۲۴۰ نفر دانش آموزان سوم دبستان (چهارکلاس سوم با۱۲۰نفر گروه آزمایش وچهار کلاس سوم دبستان با۱۲۰ نفر گروه گواه) بوده، دو مدرسه به روش تصادفی چند مرحله ای به این صورت که ابتدا کلیه مدارس ابتدایی دولتی و غیر دولتی شهر تهران انتخاب شدند، سپس به لحاظ میزان آگاهی و آشنایی پژوهشگر به منطقه پنج ، مدارس ابتداییدولتی وغیردولتی منطقه پنج ، در مرحله بعد مدارس ابتدایی دخترانه دولتی و سپس به عنوان نمونه از میان آن مدارس، دو مدرسه دخترانه (با داشتن تعداد۳ تا ۵ معلم در گروه درس پژوهی) ، ۸ کلاس، چهار کلاس برای اجرای آموزش مبتنی بر درس پژوهی (گروه آزمایش) و چهار کلاس دیگر ، معلمانی که در درس پژوهی مشارکت نداشته اند (گروه گواه) تعیین شدند.
۳-۹-ابزار گردآوری داده ها
در این پژوهش برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضیات طبق روال معمول ارزشیابی این درس (مداد-کاغذی و عملکردی ) از آزمون ریاضیات (دانشی، مهارتی و چک لیست ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان در فعالیت های کلاسی و پرسشنامه نگرشی ) استفاده شد. نمونه آزمون های دانشی، مهارتی، پرسشنامه نگرش سنج و چک لیست ارزشیابی از عملکرد دانش آموزان در پیوست ها آمده است.
۳-۱۰- آزمون پیشرفت تحصیلی
آزمون پیشرفت تحصیلی درس ریاضیات : در این تحقیق چون درس ریاضی هم به صورت مداد-کاغذی و هم به صورت عملکردی سنجیده می شود، مطابق با روش های معمول آزمون این درس و پس از مشورت با ۳ نفر از مدرسان درس ریاضیات که اغلب معلمان با سابقه (با میانگین سابقه ۲۰ تا ۱۵ سال ) این درس هستند، پیشرفت تحصیلی بر اساس سه آزمون دانشی، مهارتی و نگرشی اندازه گیری شد که در بخش دانشی و مهارتی از آزمون محقق ساخته و در بخش های سنجش عملکرد دانش آموزان در کار گروهی و فعالیت های کلاسی از چک لیست و نگرش از پرسش نامه نگرش سنج استفاده شده است. در نهایت برای محاسبه ی نمره پیشرفت تحصیلی از میانگین نمرات دانشی، مهارتی و نگرشی استفاده شد. مجری آزمون های دانشی و نگرشی محقق بوده که با همکاری مدرسان کلاس ها، آزمون ها در کلاس درس و همزمان برای دو گروه به عمل آمد. محقق همچنین در اجرای آزمون مهارتی و ارزیابی از عملکرد دانش آموزان در کار گروهی نیز بر کار معلمان در هنگام تدریس ریاضیات بر اساس طرح درس های پژوهشی آماده شده ، نظارت داشته است.
مواردی که در طراحی، تدوین و اجرای آزمون های دانشی، مهارتی و نگرشی ریاضیات مورد توجه قرار گرفت:
۱) سؤال های آزمون ها بر اساس تدوین جدول دو بعدی هدف- محتوا و شامل ارزیابی از همه آموخته های دانش آموزان در درس ریاضیات در طول جلسه های آموزشی بود.
۲) سؤال های هر آزمون شامل حیطه ها و سطوح مختلف هدف های دانشی، مهارتی و نگرشی می باشد.
۳) آزمون ها توسط ۳ نفر از مدرسان درس ریاضیات و ۲ نفر از اساتید علوم تربیتی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
۴) در تدوین سؤال ها (دانشی و مهارتی) از نظرات دو نفر از متخصصان سنجش و اندازه گیری نیز استفاده شد.
۵) آزمون ها در یک گروه ۲۴۰ نفری از دانش آموزان ابتدایی دولتی مدرسه منطقه ۵ تهران که به صورت تصادفی انتخاب شد، به اجرا در آمد، سپس بر اساس ضریب دشواری، ضریب تمیز سؤالات مشخص گردید.
جهت تحلیل سؤالات با توجه به اینکه تعداد دانش آموزان ۲۴۰نفر( بیش از۴۰ نفر) بود ،۱۲۰% گروه بالا و ۱۲۰% گروه پایین تعیین شد(N: %120ﮔﺮﻭﻩﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ). و ضریب دشواری و ضریب تمیز سؤالات با استفاده از فرمول های زیر محاسبه شد.
ﺿﺮﻳﺐﺩﺷﻮﺍﺭﻱ
ﺿﺮﻳﺐﺗﻤﻴﺰ
جدول۳-۳: ضریب دشواری و تمیز سؤال های آزمون دانشی و مهارتی در مرحله مقدماتی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir