بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در …

۳-۱۴-پرسشنامه نگرش سنج
به منظور سنجش میزان نگرش دانش آموزان در درس ریاضیات از یک آزمون نگرش سنج استفاده شد.این پرسشنامه به وسیله فردایی بنام و فرزاد ،درسال ۱۳۹۱ درس علوم طراحی ، اجرا و تدوین شد ه است .(با توجه به سن مخاطبین و فهم سوالات این پرسشنامه با مشورت استاد راهنما از این ابزار برای آزمون نگرش سنج برای درس ریاضیات استفاده شده است .) محتوای این آزمون بر اساس اهداف نگرشی آموزش ریاضیات تنظیم گردیده است. سؤالات این پرسشنامه از نوع سؤالات بسته پاسخ با مقیاس سه گزینه ای لیکرت و شامل ۱۶ عبارت بود که هر دانش آموز از طریق فرایند خود ارزشیابی، طرز تلقی و نگرش خود را نسبت به درس ریاضیات اعلام می نمود.
در مراحل طراحی، تدوین و اجرای این آزمون موارد زیر مورد توجه قرار داده شده است:
۱) پرسش ها بر اساس جدول دو بعدی هدف- محتوا تدوین و در بر گیرنده برآیند کاملی از همه آموخته های دانش آموزان در درس ریاضیات می باشد.
۲) عبارت ها ، حیطه ها و سطوح مختلف هدف های دانشی، مهارتی و نگرشی را شامل می شود.
۳) کلیه عبارت های پرسشنامه بر اساس نظر جمعی ۲ نفر از اساتید علوم تربیتی ، ۲نفر از سرگروه های آموزشی ریاضیات و ۳ نفر از معلمان خبره، مورد تایید قرار گرفت.
۴) آزمون در بین۲۴۰ نفر از دانش آموزان که به طور تصادفی در مدرسهابتدایی دولتی منطقه ۵ شهر تهران ، به اجرا در آمد .
الف) روایی پرسشنامه نگرش سنج
محتوای عبارات این آزمون بر اساس نظرات دونفر از کارشناسان برنامه ریزی ریاضیات، دو نفر از صاحبنظران در حوزه ارزشیابی و سه نفر از سرگروه های آموزش ریاضیات سوم دبستان مورد تأیید قرار داده گرفت.
در این پژوهش ، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مذکور به تأیید ۳ نفر از مدرسان ریاضیات سوم دبستان و ۲ نفر از اساتید گروه علوم تربیتی رسیده است.
ب) پایایی پرسشنامه نگرش سنج
برای تعیین پایایی پرسشنامه نگرش سنج، از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار ضریب برای پرسشنامه برابر ۸۹/۰ می باشد.
۳-۱۵- روش های تجزیه و تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار Spss استفاده شد. بدین ترتیب که در بخش توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد استفاده و همچنین در بخش آمار استنباطی، برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پژوهش و تضمین سطح معنی داری فرضیه ها از آزمون های آماری زیر استفاده شده است:
– در فرضیه اصلی تأثیر متغیر شیوه آموزش درس پژوهی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضیات بررسی شده است ، توع روش جمع آوری اطلاعات برمبنای پژوهش آزمایشی از نوع طرح های پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل است ؛ لذا برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحلیل کوواریانس استفاده شده است.
– در فرضیه های فرعی شماره ۱ تا ۳ به دلیل تأثیر شیوه آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر میزان مؤلفه های پیشرفت تحصیلی (دانش، مهارت و نگرش) ریاضیات و پیش آزمون و مقیاس فاصله ای، از تحلیل کوواریانس به دلیل این که پیش بینی می شد که بین متغیرهای پیشگو همبستگی وجود داشته ،استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
در این فصل پس ازآنکه با استفاده از ابزارهای پژوهش، داده های کمی مورد نیازبرای آزمون و پاسخ به فرضیه های پژوهش جمع آوری گردید، نوبت آن شدکه با استفاده ازروش های مناسب، داده ها یا اطلاعات دسته بندی، تلخیص وتجزیه وتحلیل شود. سپس،باکمک نرم افزار SpssوExcelداده های پژوهش دردوسطح توصیفی واستنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. دراین پژوهش سعی گردیده تا نتایج حاصل ازپرسشنامه‌ها به صورت خلاصه وهمراه با جدول‌ها ونمودارهای مربوطه ارائه شود وتحلیل هایی که به منظورتوصیفی داده های مذکور انجام گردیده اند،شاخص هایی همچون میانگین،انحراف معیارو … راشامل می شود. درسطح استنباطی از آزمون آماری تحلیل کواریانس برای تحلیل فرضیات پژوهشی استفاده شده است.در واقع ابتدا جدول ویژگی های جمعیت شناختی نمونه ی آماری آورده شده، سپس داده‌های جمع آوری شده توصیف شده اند و در ادامه تحلیــل داده‌ها مبتنی بر استـنباط آماری انجام گرفته است.
۴-۲-تحلیل توصیفی داده‌ها :
۴-۲-۱دانش کسب شده دانش آموزان دردرس ریاضیات
جدول (۴-۱) شاخص های توصیفی دانش کسب شده دانش آموزان در آموزش مبتنی بر درس پژوهی (گروه آزمایش ) و دانش آموزانی که معلمان آن ها در گروه درس پژوهی مشارکت نداشته اند(گروه آزمایش ) در درس ریاضیات دانش آموزان گروه آزمایش را نشان می دهد.
جدول(۴-۱): شاخص های توصیفی پیش آزمون و پس آزمون دانش کسب شده ریاضیات در گروه آزمایش

آزمون تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف استاندارد واریانس
پیش آزمون
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.