بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی پایه …

پیوست۱: یک نمونه طرح درس پژوهشی
نام درس : ریاضیات – پایه سوم
الف )عنوان مسئله : مهارت یادگیری کسرهای مساوی ،تمایش آن ها روی محور و شکل و کاربرد آن در زندگی واقعی
ب) هدف کلی درس : آشنایی با کسرهای مساوی
ج) فرایند تدریس

فعالیت های یادگیری، پرسش های کلیدی و تخصیص زمان فعالیت های دانش آموز (واکنش ها یا پاسخ پیش بینی شده از دانش آموزان ) فعالیت هی معلم (پاسخ معلم به واکنش های دانش آموزان و موادری که معلم باید به خاطر داشته باشد.) روش های ارزشیابی و بررسی تحقق اهداف
این درس چه طور باید پیش برود و تمام شود؟
شروع درس را با طرح یک سوال از اتفاقات پیرامون دانش آموزان به منظور ایجاد انگیزه شروع می کنیم تا مفهوم مورد نظر را به صورت ملموس با ارتباط ریاضی و زندگی فرابگیرند.سپس تصاویری را به دانش آموزان داده تا با دست ورزی آن ها را به کسرهای مساوی تقسیم نمایند.در ادامه برای هر کسر بتوانند کسر های مساوی آن را تشخیص داده و بنویسند .در حین انجام فعالیت ها و در پایان با طرح سوال ، وسایل و ابزار در دسترس و حل تمرین و مسئله میزان یادگیری دانش آموزان سنجیده می شود.
زمان : ۴۵ دقیقه
در این درس از تخته سیاه یا برد هوشمند چگونه استفاده خواهم کرد؟
تحته سیاه : ترسیم و چسباندن اشکال برای ساده کردن آن ها (طلق ،کاغذو..)
برد هوشمند: استفاده از نرم افزار نمایش کسرهای مساوی ، حل تمرینات و مسئله ها با ارائه بازخورد کتاب یارهای هوشمند
فعالیت های یادگیری را چگونه انجام خواهم داد؟
پس ازایجاد انگیزه و آمادگی به دانش آموزان سیب های تقریبا هم اندازه داده و از آن ها می خواهیم تا کسرهای، را روی سیب به معلم نشان دهند.
سپس با استفاده از کاغذ رنگی و سفید از فراگیران می خواهد که نصف صفحه سفید خود را با کاغذ رنگی بپوشانند و آن را به دفعات تا بزنند .
در هر بار تا زدن از فراگیران می پرسد که چه کسری رنگ شده است ؟
و پاسخ فراگیران را در هر مرحله یادداشت می نماییم.
سپس از ان ها می خواهیم رابطه بین کسرها را کشف و بیان نمایند.
در مرحله دوم ، به تصویر صفحه آغازین یا تصاویر دیگر رجوع کرده و تساوی کسرهارا به دانش آموزان نمایش می دهد.در مرحله پایانی کسرهای مساوی و رابطه بین آن ها با گفت و گو بین معلم و دانش آموزان موجب تثبیت یادگیری آن ها و تحقق اهداف می شود.
چگونه درس را به پایان خواهم رساند؟
از فراگیران می خواهیم آن چه را از درس امروز خود فراگرفته اند به صورت خلاصه یادداشت نموده و چند مثال های مشابه آن چه را در کلاس انجام داده اند با اشکال های دیگر (ترسیم شکل ، رسم محور ) انجام دهند.
چه انتظاراتی از دانش آموزان دارم؟
آن ها چگونه پاسخ خواهند داد؟
در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند کسرهای مساوی را بنویسند
کسرهای مساوی را روی شکل نمایش دهند.
کسرهای مساوی را روی محور نمایش دهند.
درک واحد کامل را در کسر کسب کنند.
پیش بینی میکنم دانش آموزان چه مطالب یادداشت خواهند کرد؟
یادداشت کسرهای مساوی وترسیم شکل آن ها

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.