بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس …

مرحله پنجم- تجدید نظر در درس:
معلمان گروه درس پژوهی با توجه به مشاهدات و بازخوردها در درس تجدید نظر میکنند.آنها ممکن است مواد آموزشی، فعالیت ها، سؤال ها و مسائل مطرح شده یا همهی این موارد را تغییر دهند. تأکید آنها اغلب بر تغییر مواردی است که در جریان کلاس درس شواهد دقیقی مبنی بر ضرورت آنها یافتهاند.
مرحله ششم- آموزش درس تجدید نظر شده:
زمانی که طرح درس تجدید نظر شده آماده شد، درس در کلاسی متفاوت تدریس میشود. گاهی معلم درس همان معلم قبلی است ولی در بیشتر موارد معلم دیگری از گروه پژوهشی، تدریس را برعهده میگیرد. یکی از ویژگیهای این مرحله آن است که همهی اعضای شورای معلمان برای شرکت در پژوهش به کلاس دعوت میشوند. حضور آنان در مدرسه ای بزرگ که تعداد معلمان جمع شده در یک کلاس آن احتمالاً از تعداد دانش آموزان کلاس بیشتر است،کاملاً شگفت انگیز به نظر میرسد.
مرحله هفتم- ارزشیابی و باز اندیشی:
در این مرحله معمولاً همهی اعضای شورای معلمان در یک جلسهی طولانی شرکت میکنند.گاهی یک فرد متخصص از خارج از مدرسه برای شرکت در این جلسه دعوت میشود. معلمان و ناظران، درس را نقد و تغییراتی پیشنهاد میکنند. هنگام بحث درباره ی درس نه تنها یادگیری و فهم دانشآموزان بلکه آن دسته از مسائل عمومی که به وسیلهی فرضیههای اصلی درسپژوهی بیان شدهاند، مورد توجه قرار میگیرد و بالاخره دربارهی این که چه چیزی از درس و اجرای آن آموخته شده است، صحبت به میان میآید.
مرحله هشتم- سهیم شدن در نتایج:
در پایان، درس پژوهشی که معلم ها به روی آن بحث کردهاند و خلاصهی همهی جلسات در یک کتابچه جمعآوری و در کتابخانه دفتر مدرسه نگهداری میشود.
معلمها به روشهای متعددی در نتایج به دست آمده سهیم میشوند.
نوشتن گزارش و کتابچههای درس پژوهی : کتابچهها و دست نوشتههای معلمان در کتاب فروشیهای ژاپن به فروش میرسد و معلمان مدارس نه تنها از سوابق گذشتهی درس پژوهی مدرسه ی خود کمک میگیرند, بلکه به این وسیله از تجارب سایر مدارس نیز بهره میبرند.حتی گزارش شده که معلمان بیشتر از محققان در ژاپن گزارش منتشر میکنند.
ناظران مطلع بیرونی : ناظران مطلع بیرونی نیز که بین تیمهای مدارس حضور دارند، این تجارب را با سایر مدارس مبادله میکنند و به این کار کمک مینمایند.
بازدید عمومی(Open House): در بعضی مدارس ژاپن جلساتی تحت عنوان بازدید عمومی برگزار میگرددکه در آن از معلمان سایر مدارس دعوت میشود تا نتیجهی درسپژوهی مدرسهی درگیرآن را ببینند. در پایان تدریس نیز یک کنفرانس تدریسی برگزار میشود که در آن تدریس انجام گرفته مورد نقد قرار میگیرد.
باید توجه داشت که در ژاپن هر معلم به طور عمومی برای حداکثر ۱۰ سال در یک مدرسه میماند و معلمها در یک مدرسه در پایههای مختلف میچرخند و به این ترتیب همواره اطلاعات و تجربیات آنها هم در چرخش وتحول است.
حلقهی درس پژوهی در شکل شمارهی ۱ ، خلاصه شده است:
شکل شماره۱٫ حلقه ی درس پژوهی(پالتی و دورت، ۲۰۰۴؛ استیگلر و هیبرت، ۲۰۰۴)
۲-۴- ۹ – الگوهای مختلف درسپژوهی
در این قسمت به بررسی چند مدل مختلف از درسپژوهی پرداخته خواهد شد:
الگوی یوشیدا[۱۱۰]
یوشیدا در سال ۱۹۹۹ در پایاننامهی دکتری خود، مدل زیر را که دارای پنج مرحله است، پیشنهاد میکند:
مرحلـهی اول- بررسی و آمادهسازی مقدماتـی: فعالیت اصلی در این مرحله، آمادهسـازی برای درسپژوهی است. موضوع مشخص میشود، اطلاعاتی در مورد موضوع توسط معلمان آماده می شود و سپس یک طرح درس تهیه شده و پیشنویس آن به همه ی اعضای گروه داده میشود. سپس معلمان چندین جلسه به بحث و بازبینی طرح درس میپردازند و لوازم ضروری آن را تهیه میکنند. ویرایش نهایی از طرح درس به همهی اعضا داده می شود.
مرحلهی دوم- اجرای درس: یک معلم درس را در کلاس واقعی اجرا میکند و بقیهی معلمان به مشاهده میپردازند.
مرحلهی سوم- بازاندیشی و اصلاح: در این مرحله به اصلاح طرح درس میپردازند و آن را برای اجرای دوباره آماده میکنند.
مرحلهی چهارم- اجرای درس اصلاح شده: یک بار دیگر درس اصلاح شده تدریس میشود و معلمان برای مشاهده حاضر میشوند. به علاوه از بیرون مدرسه هم یک ناظر برای مشاهدهی تدریس دعوت میشود.
مرحلهی پنجم- بازخورد و تهیهی گزارش: برای باز اندیشی دوباره جلسهای تشکیل میشود. معلمان و ناظر بیرونی در بحث و گفتگوها شرکت میکنند. در نهایت، درس پژوهشی که خلاصهی همهی جلسات در آن بیان می شود و در قالب یک کتابچه در کتابخانه نگهداری میشود(یوشیدا،۱۹۹۹).
الگوی فرناندز[۱۱۱] و همکاران
این مدل توسط فرناندز و عده ای از همکاران از گروه تحقیقاتی درسپژوهی(LSRG)[112] در سال ۲۰۰۱ ارائه شد، شامل پنج مرحله است. این مراحل مانند مراحل مدل یوشیدا است، با این تفاوت که مرحلهی چهارم در این مدل، اختیاری است. چرخهای از این مدل در شکل شمارهی ۲ خلاصه میشود.
شکل شماره ۲٫ الگوی درس پژوهی فرناندز و همکاران (فرناندز،یوشیدا، چاکشی و کنون،۲۰۰۱)
نشست های گروهی
درس پژوهشی(۱)
نشست های گروهی
درس پژوهشی (۲)
نشست های گروهی
اختیاری
(آماده شدن و تحقیق)
(اجرا)
(بازتاب و اصلاح)
(اجرا)

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.