بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …

نمایش کسرها روی محور
دانش آموزان مشغول چه فعالیتی
می شوند؟
برش سیب وبیان و نوشتن کسرهای مساوی
تا کردن کاغذ به صورت فردی
نمایش کسرهای مساوی روی شکل ،
نمایش کسرهای مساوی روی محور ،به صورت فردی و گروهی

آیا چیز خاصی هست که لازم باشد انجام آن را به خاطر داشته باشم؟
چیزی هست که باید به دانش آموزان یادآوری کنم ؟
توجه به پیش دانسته های دانش آموزان و عملکرد آن ها بر اساس درس های قبلی
دانش آموزان در پایه دوم ، (صفحات ۱۲۵-۱۲۲-۱۲۳) با مفهوم کسر آشنا شده اند.
تناسب روش تدریس با نوع گروه بندی و تعامل بین دانش آموزان
توجه به انجام فعالیت های دانش آموزانی که در فعالیت های گروهی شرکت نمی کنند.
آماده سازی وسایل آموزشی
چگونگی استفاده از ابزار
در جریان فعالیت یا کارگروهی من چه کار خاصی انجام می دهم؟
نظارت و راهنمایی و ثبت عملکرد فعالیت های اعضای گروه
مسئولیت پذیری در انجام وظایف گروهی
مشارکت همه اعضای گروه
تقسیم کار گروه به افراد و انجام آن به صورت فردی
احترام به نظرات سایر اعضای گروه

من باید به دنبال چه چیزهایی باشم تا مطمئن شوم که دانش آموزان به اهداف دست یافته اند؟
توانایی به کاربردن دانش را
در انجام فعالیت ها ی عملی به دست آورند.
به سوالات و مسئله ها را به درستی به صورت فردی و گروهی پاسخ دهند.
مثال های دیگری از کسرهای مساوی
در محیط اطراف خود بیان کنند.
چگونه معلوم می شود که دانش آموزانم برانگیخته شده اند؟
چگونه و چه زمانی در دانش آموزانم ایجاد انگیزه خواهم کرد؟
شرکت در فعالیت های فردی و گروهی
جستجو برای یافتن پاسخ سوالات و شیوه انجام فعالیت ها با معلم و سایر دانش آموزان
معلم با لبخند و در دست داشتن دو جعبه پیتزا ، چند عدد سیب وارد کلاس می شود ،پس از حضور و غیاب و صحبتی عاطفی از نزدیک با دانش آموزان ، اتفاقی را به صورت داستان در زمان صرف غذا و یا خوردن میوه در هنگام قسمت کردن آن ها برای اعضا خانواده بیان می کندو ادامه می دهد که نتوانسته این مسئله را برطرف نماید و قصد دارد از دانش آموزان در حل آن کمک بگیرد.
انجام دست ورزی و کار با ابزارهایی مانندکاغذ و…
در ارزیابی از فعالیت های یادگیری دانش آموزان من به چه مواردی توجه خواهم کرد؟
ارزشیابی به دو شیوه گروهی و فردی
توجه به تفاوت های فردی و سبک های یادگیری آن ها
استفاده از ابزارهای متفاوت مانند سنجش مشاهده ای ، پرسش های پی گیر، حل تمرینات و نوشتن و بیان آن ها

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است