(بازتاب و ثبت داده ها و نتایج)
الگوی تاکاهاشی[۱۱۳]
در چرخهی درسپژوهی از دیدگاه تاکاهاشی که در سال ۲۰۰۱ بیان شد، ظهور اندیشههای نو و ایدههای جدید است که هویت اصلی درسپژوهی را تشکیل میدهد. این مدل نیز مراحلی مانند مدل یوشیدا و مدل فرناندز دارد. به علاوه خروجی اصلی درسپژوهی در این مدل، ایدههای خلاقانهی جدیدی است که در جای خود، میتواند مشکلات یادگیری دانشآموزان را حل کند(تاکاهاشی،۲۰۰۵؛ ایوبیان، ۱۳۸۵ الف).
چرخه ای از این مدل در شکل شمارهی ۳ بیان شده است:
شکل شماره ۳٫ الگوی درس پژوهی تاکاهاشی(تاکاهاشی و یوشیدا،۲۰۰۴؛تاکاهاشی،۲۰۰۵)
شرکت کنندگان در
درس پژوهی
بازآزمایی طرح درس ایده جدید
در کلاس درس
اجرای مجدد طرح درس و آزمودن آن
گروه درس پژوهی
تدریس درس پژوهشی
تدریس درس پژوهشی
بحث و تبادل نظر
تجدید نظر در نقشه ی درس پژوهشی
طراحی نقشه ی درس پژوهشی
مدل فرناندز-یوشیدا
این مدل شامل شش مرحله است و در سال ۲۰۰۴ توسط فرناندز و یوشیدا مطرح شد.
مرحلهی اول- برنامهریزی درسپژوهشی : این مرحله با برنامهریزی برای درس پژوهشی شروع میشود. معلمان به صورت مشترک به بیان ایدههای خود میپردازند. این برنامهریزی براساس تجربیات گذشته، مشاهدات دانشآموزان فعلی و بررسی درسهای پژوهشی قبلی صورت میگیرد. در پایان این مرحله، طرح درسی با جزئیات کافی آماده میشود.
مرحلهی دوم- مشاهدهی اجرای درس پژوهشی: در این مرحله یکی از معلمان درس را برای دانشآموزانش تدریس میکند و معلمان دیگر که در تهیهی درس شرکت داشتند آن را مشاهده میکنند.
مرحلهی سوم- بحث و گفتگو دربارهی درس پژوهشی: معلمان برای بازخورد بر روی درس تدریس شده، جلسه تشکیل میدهند و پیشنهادها و انتقادهای خود را که حاصل از مشاهدات است، ارائه می کنند.
مرحلهی چهارم- اصلاح درس پژوهشی: بعد از بحث درباره ی مشاهدات کلاسی، بعضی از گروه های درس پژوهی کار خود را متوقف می کنند و برخی دیگر به اصلاح آن پرداخته و برای اجرای مجدد، طرح درس اصلاح شده را آماده میکنند.
مرحلهی پنجم- تدریس طرح درس جدید[۱۱۴]: بعضی از گروهها که میخواستند کارشان را ادامه دهند، طرح درس اصلاح شده را مجدداً تدریس میکنند. بعضی اوقات یک معلم درس واحدی را برای دو کلاس، یا در یک کلاس، تدریس میکند، که یک مورد بسیار جالب میباشد. یک دلیل برای انجام این مرحله آن است که به وسیلهی تغییر در معلم یا دانشآموزان، یک بستر وسیع از تجربیات برای گروه تهیه میشود.
مرحلهی ششم- بازاندیشی مشارکتی درباره ی طرح درس اصلاح شده: معلمان مجدداً به بحث روی درس میپردازند. این بار گفتگوها روی عقاید و پیشنهادات متمرکز است. سپس با ثبت این ایدهها منبع خوبی برای آینده به دست خواهند آورد(فرناندز و یوشیدا، ۲۰۰۴).
مدل ریچاردسون[۱۱۵]
مدل ریچاردسون که در سال ۲۰۰۴ مطرح شد، شامل هفت مرحلهی زیر است :
تشکیل گروه درس پژوهی؛
تمرکز بر درس پژوهی؛
طراحی نقشه برای درس پژوهشی؛
آماده شدن برای مشاهده؛
تدریس و مشاهده؛
گزارش درس؛
بازاندیشی و طراحی نقشه برای گامهای بعدی(ریچاردسون، ۲۰۰۴).
الگوی لوئیس و همکاران[۱۱۶]
این مدل در سال ۲۰۰۵ از گروه تحقیـقاتی مایـلـز[۱۱۷]، مطرح شد که به مدل پولیـا در حل مســئلهی ریاضی بسیار شبیه است. مدل لوئیس شامل چهار مرحله است:
مرحلهی اول- مطالعه: در این مرحله، اهداف بلندمدت یادگیری دانشآموزان و توسعهی برنامهی درسی و استانداردهای برنامهی درسی تعیین میشود.
مرحلهی دوم- طراحی نقشه: درس پژوهشی طراحی میشود. مواردی مانند تکلیفی که دانشآموزان انجام میدهند، پیش بینی پاسخهای دانشآموزان و بحث دربارهی نحوهی جمع آوری دادهها از موضوعات اصلی مورد بررسی در این مرحله است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.