منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر درس پژوهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در …

چگونگی استفاده از فضای تخته سیاه. (معلمان ژاپنی معتقدند که سازماندهی نحوهی استفاده از تخته سیاه عاملی کلیدی در سازماندهی تفکر و فهم دانشآموزان است.)
چگونگی استفاده از تفاوتهای فردی دانشآموزان در یادگیری ریاضی.
چگونگی پایان دادن به درس با توجه به لحظهی کلیدی که در آن فهم دانشآموزان افزایش مییابد(استیگلر و هیبرت، ۱۹۹۹؛ اکتفایینژاد و فدایی، ۱۳۸۵).
اظهار نظر،کنفرانس رسمی درس پژوهی که در آن مشاهده کنندگان اطلاعات بدست آمده را به اشتراک می گذارند، از اطلاعات برای یادگیری دانش آموزان ، متن منظم ، طراحی درس و واحد، و موضوعات گسترده تر در آموزش –یادگیری استفاده می کنند؛ چرخه ی درس پژوهی و تثبیت یادگیری در آینده وسوالات جدید در چرخه ی آینده را مستند سازی می کنند.( لویس براون ، ۲۰۰۹)
دادلی (۲۰۱۳) معتقد است ، از طریق بحث های معلمان اکثریت شواهد مربوط به موارد زیر آشکارمی شود :
الف) آگاهی آنها از شاگردان، کلاسها، محتوا و روش تدریس
ب) فرصت های به وجود آمده برای “خطر کردن[۱۱۹]
پ) چگونه آنها درس پژوهی را طراحی کردند تا یادگیری شاگردان استثنایی و ویژه را تسهیل کنند؛
ت) چگونه اعضای گروههای درس پژوهی با هم همکاری می کردند؛
ث) چگونه از شواهد مشاهده برای تحلیل یادگیری شاگردان استفاده کرده اند؛
ج) چگونه این تحلیل را به ایده هائی برای تغییر تبدیل کرده اند و رویکردهای تدریس به منظور یادگیری شاگردان را بازبینی کرده اند؛
چ) ماموریت شاگردان در این فرایندها،
ه) چگونه دانشی که بر درس پژوهی آنها تاثیر می گذارد بعدا به صورت تصمیم های گروهی درس پژوهی که تحت تاثیر عموم و رفتارهای آنها قرار گرفته، در می آید.
همچنین در این جلسات، نقش هر معلم در فرآیند تدریس در کلاس مشخص میشود و مسئولیت هر معلم تعیین میگردد. در مورد این که چگونه در کلاس درس شرکت داشته باشند تا کمترین مزاحمت را برای دانشآموزان ایجاد کنند، صحبت میشود. از کل فرآیند درسپژوهی گزارشی تهیه میشودکه شامل اهداف، روشها و ارزیابی فرآیند درسپژوهی است. این گزارش برای مستند کردن مباحث تدوین میشود و باید چنان باشد که هر کس آن را بخواند، هدف و منطقی را که گروه با آن درگیر بوده بشناسد. (خاکباز ،۱۳۸۶)
۲-۴-۱۱ – درسهای پژوهشی در فرآیند درسپژوهی
شاید به جرأت بتوان گفت مهمترین قسمت درس پژوهی، درسهای پژوهشی می باشد، به گفته ساکی (۱۳۹۲) طرح درس پژوهشی ستون فقرات در یک فعالیت درس پژوهی و به مثابه نقشه گروه برای رفع موانع و مسائل فراروی تحقق اهداف یادگیری تلقی می شود.این طرح پیگیری تغییرات مطلوب در آموزش و یادگیری را هدف خود قرار می دهد. ژاپنی ها علت اصلی موفقیت خود را درسهای پژوهشی میدانند. درسهای پژوهشی به دو صورت درسهای پژوهشی درون مدرسه ای[۱۲۰] که اغلب در مدارس اجرا می شود و درسهای پژوهشی عمومی[۱۲۱] که در جلسات بازدید عمومی ارائه می گردد، تدوین میشوند(لوئیس و توچیدا[۱۲۲]، ۱۹۹۸، لوئیس، ۲۰۰۲a، ائتلاف منطقهای شمال غربی آیزنهاور در ریاضی و علوم[۱۲۳]،۲۰۰۱:۶).
تفاوت این درسها با درسهای کلاسی سنتی این است که در واقع درسهای پژوهشی، گزارشی از مشاهدات و بحث های مشارکتی معلمان است که روی یک درس خاص صورت گرفته و ثبت شده است(لوئیس و توچیدا،۱۹۹۸). قسمتهای اصلی یک درسپژوهشی شامل انتخاب اهداف، برنامهریزی، طرح درس، اجرا و بازاندیشی، برنامهریزی و طرح درس مجدد است. همچنین طرح درس که قسمتی از درسهای پژوهشی است، شامل نام درس، اهداف درس، ابزار وپیشنیازهای لازم، ساختار درس و ارزیابی از درس میباشد. در حقیقت یک درسپژوهشی گزارشی از روند پژوهش است و طرح درس قسمتی از آن می باشد؛ به عبارت دیگر درس پژوهشی ممکن است شامل چندین طرح درس و بحث و بررسی هر کدام از آنها باشد.
برای انتخاب اهداف درسهای پژوهشی ابتدا اهداف کلی برای درسپژوهی مشخص و سپس اهداف جزئی برای موضوع درس انتخاب میشود و بین هر دو ارتباط برقرار شده، زمینه ای برای تمرکز روی آنها تعیین میگردد. بهطور مثال در یک درس پژوهشی، هدف کلی این است که دانشآموزان به عنوان مسئله حلکنهای مستقل بار بیایند و هدف جزئی این است که دانشآموزان قادر به محاسبهی مساحت مثلثها شوند. ارتباط بین آنها در این است که دانشآموزانی بار بیاوریم که مساحت مثلثها را به طور مستقل کشف کنند، لذا زمینهی بررسی درس پژوهشی این است که چگونه به دانشآموزان کمک کنیم تا مساحت مثلث ها را مستقلاً کشف کنند؟ (فرناندز، یوشیدا، چاکشی و کنون،۲۰۰۱).درسهای پژوهشی ابزاری برای تبدیل دانش غیررسمی معلمان به دانش حرفهای محسوب میشوند(هیبرت، استیگلر، ۲۰۰۲). البته باید اشاره کرد که درسهای پژوهشی پایان راه نیست، بلکه پنجره ای است به سوی پژوهش بیشتر(لوئیس، پری و موراتا،۲۰۰۶).
۲ -۴-۱۲- ناظران بیرونی در فرآیند درس پژوهی
مشاوران خارجی که با اصطلاحاتی از قبیل:
مشاور بیرونی[۱۲۴]؛
ممتحن بیرونی[۱۲۵]؛
واکنشگر[۱۲۶]؛
مشاور مدعو[۱۲۷]؛
دیگران آگاه[۱۲۸]؛
نامیده می شوند، با سه هدف زیر وارد جریان درس پژوهی می شوند:
۱- مشاور: دیدگاه متفاوتی را به گروه درس پژوهی وارد کنند.
۲- متخصص موضوع: اطلاعاتی در زمینه ی موضوع درس پژوهشی وارد کنند.
۳- مشوق: به گروه درس پژوهی روحیه دهند(فرناندز، یوشیدا، چاکشی و کنون، ۲۰۰۱).
موراتا[۱۲۹] (نقل از ائتلاف منطقهای شمال غربی آیزنهاور در ریاضی و علوم، ۲۰۰۳:۱۵)معتقد است: ” وقتی درس پژوهی یک روند عادی شد، باید دیدگاه جدیدی به گروه آورده شود.” واتانابه(نقل از ائتلاف منطقهای شمال غربی آیزنهاور در ریاضی و علوم،۲۰۰۳:۱۵)نیز از تجربهی شخصی خود به عنوان یک ناظر بیرونی چنین میگوید: “در ابتدا سعی میکردم فقط به حرفها گوش دهم و تشویق کنم و بعد که با اعضای گروه صمیمیتر شدم، نظر خود را هم میگفتم؛ اما به هر حال باید از هر ده بار تشویق، یک بار انتقاد کرد.”
تیمپون[۱۳۰] (نقل از ائتلاف منطقهای شمال غربی آیزنهاور در ریاضی و علوم،۲۰۰۳:۱۵)تعدادی از تواناییهای ناظر بیرونی به شرح زیر بر میشمرد:
قادر به شناسایی اهداف درس پژوهی هنگام تدریس درس باشد.
در زمینهی موضوع درس اطلاعاتی داشته باشد.
مشوق باشد و کمتر انتقاد کند.
با معلمان احساس صمیمیت کند.
به معلمان و شاگردان احترام بگذارد.
این موضوع را درک کند که او آموزش دهنده نیست، بلکه یک یادگیرنده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.